Spółka Wodna „Międzyodrze

Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków z układu retencji

Opublikowano: 14 lipca 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 989

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków z układu retencji”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”.

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa systemu transportu ścieków pomiędzy zbiornikami w układzie retencji oraz instalacjami odbioru ścieków dowożonych i ciągiem mechanicznego oczyszczania ścieków oczyszczalni biologicznej poprzez adaptację podłączeń technologicznych z montażem przepustnic i przepływomierza na instalacjach tłocznych w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek wraz z niezbędnymi robotami w zakresie sterowania i automatyki.

II. CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie ma na celu przebudowę i rozbudowę systemu transportu ścieków w układzie retencji oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w sposób umożliwiający automatyczne sterowanie przepływem ścieków w układzie retencji, przepompowni wewnętrznej, przepompowni ścieków dowożonych i głównego ciągu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków.

III.    ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Roboty demontażowe oraz instalacyjno-montażowe w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek oraz w pomieszczeniu dmuchaw:

a/      Roboty demontażowe w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek:

–     demontaż istniejących zasuw odcinających DN 100 – 3 kpl.

–     demontaż istniejącego przepływomierza DN 100 do ponownego montażu – 1 kpl.;

b/      Montaż przepustnic pneumatycznych DN 100 na rurociągach w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek – 3 kpl.

–     adaptacja istniejącej instalacji tłocznej DN 100 pod montaż nowych przepustnic pneumatycznych DN 100;

–     montaż przepustnic pneumatycznych DN 100 – 3 kpl.

 

c/      prace instalacyjno – montażowe w zakresie wyposażenia pneumatycznego w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek oraz w pomieszczeniu dmuchaw – dostawa i montaż sprężarki, projekt i wykonanie instalacji powietrznej ciśnieniowej z armaturą – elektrozaworami, filtrami, reduktorami, itp.

d/      Przeinstalowanie czujnika przepływomierza elektromagnetycznego DN 100 z rurociągu odpływowego z przepompowni wewnętrznej na rurociąg zbiorczy odprowadzający ścieki do kanału kraty mechanicznej w pomieszczeniu instalacji płukania piasku i skratek:

–     montaż przepływomierza DN 100 w miejscu docelowym – na rurociągu zbiorczym pod stropem pomieszczenia, odprowadzającym ścieki do kanału kraty mechanicznej;

–     adaptacja istniejącej instalacji tłocznej DN 100 po demontażu przepływomierza (uzupełnienie brakującego odcinka rury tłocznej na rurociągu odpływowym z przepompowni wewnętrznej);

–     próby ciśnieniowe instalacji tłocznej.

 1. Roboty w zakresie sterowania i automatyki – podłączenie trzech przepustnic pneumatycznych służących do automatycznego sterowania dopływem oraz odpływem ścieków z układu retencji – z zagęszczacza grawitacyjnego, przepompowni wewnętrznej oraz z przepompowni ścieków dowożonych;

a/      Wykonanie układu sterowania przepustnic i ich włączenie do istniejącej rozdzielni zasilająco sterowniczej oczyszczalnie biologiczną;

b/      Modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego istniejącego sterownika PLC polegająca na dodaniu algorytmu sterowania przepustnicami zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od zamawiającego na etapie realizacji.

c/      Modyfikacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA oczyszczalni biologicznej.

 1. Przygotowanie do rozruchu, uruchomienie i rozruch technologiczny układu odprowadzania ścieków.

a/      Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie instrukcji obsługi układu retencji będącej w posiadaniu Zamawiającego.

b/      szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 8 osób.

 1. Pozostałe prace

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

–        organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem,

–        zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

–        przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

–        prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

–        uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

–        prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

–        opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

 1. protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:
 2. protokołami odbioru technicznego przez użytkownika,

iii. Dokumentacją Techniczno-Ruchową wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń;

 1. instrukcjami obsługi wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń;
 2. modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków obiektów podlegających przebudowie i schematów elektrycznych.
 3. Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

 • pliki tekstowe- doc, rtf, txt;
 • rysunki techniczne- dwg, dxf;
 • obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

 1. Dokumenty w których określono zakres Zamówienia

Zakres zamówienia został określony w:

a/   Niniejszym Opisie przedmiotu Zamówienia.

b/   Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB) stanowiących:

Lp. Numer Nazwa Specyfikacji
1. ST – 00 Wymagania ogólne
2. SST – 01 Roboty rozbiórkowe
3. SST – 02 Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu
4. SST – 03 Roboty w zakresie linii kablowych nn
5. SST – 04 Instalacje  i wyposażenie technologiczne
6. SST – 05 Roboty w zakresie automatyzacji i instalacji AKP
7. SST – 06 Roboty malarskie
8. SST – 07 Rozruch

gdzie:

ST       – oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

SST     – oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

c/   Wyciągu z dokumentacji projektowej:

Rysunki z dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”, „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, projektowanie i nadzory, Waldemar Łągiewka, Szczecin, 2018 r.

d/   Do robót zastosowanie mają także „Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

7    Harmonogram realizacji Robót, podział Robót na odcinki

Po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, w tym 1 egz. STWORB.

W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca robót, w porozumieniu z Inżynierem, określi harmonogram czasowy realizacji robót.

Jako minimum w harmonogramie należy podać następujące terminy:

1/   rozpoczęcie robót na placu budowy,

2/   zakończenie prac instalacyjno-montażowych,

3/   uruchomienie instalacji i przystąpienie do rozruchu,

4/   szkolenie personelu Zamawiającego,

5/   przekazanie zmodernizowanego systemu do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót.

Po ustaleniu Harmonogramu należy go przekazać Zamawiającemu.

 1. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z Umową, niniejszą siwz, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zgodnie z „Zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 2. Roboty prowadzone będą na pracującej oczyszczalni ścieków. Dlatego należy tak zaplanować i realizować prace, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie procesu technologicznego oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi w ramach niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy powiązanych z Robotami instalacji i systemów oczyszczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum i każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z kierownictwem oczyszczalni.
 3. Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych, instalacyjnych, montażu urządzeń, materiałów niezbędnych do wykonania prac tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy oraz czynności serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 11 umowy.
 4. Szczegółowy zakres robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz ze zmianami wniesionymi przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego.
 5. Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Zamówienia Strony będą traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony uznają, że Wykonawca nie może z powołaniem się na tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.
 6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot zamówienia. Nieujęcie w OPZ jakiejkolwiek części robót bądź innego elementu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia w ramach ceny ryczałtowej.
 7. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

UWAGA:

 1. przy montażu czujnika pomiarowego przepływomierza elektromagnetycznego zastosowanie mają wymagania montażowe producenta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu ze zdemontowanymi elementami armatury.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.
  2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
  3. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
  4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
  5. Szczegółowych informacji udzielają:

Sprawy formalno-prawne i organizacyjne: mgr inż. Piotr Wit,

Sprawy techniczne:                                      mgr inż. Damian Dachowski,

e-mail info@miedzyodrze.pl , kontakt w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”.
 2. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć osobiście na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail info@miedzyodrze.pl, w terminie do dnia 28.07.2020 r., do godz. 10:00.

UWAGA:

Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco wysokiej ceny oferty.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór Umowy.
 3. STWORB.
 4. Wyciąg z dokumentacji projektowej – Rysunki techniczne.
 5. Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 6. Dokumentacja fotograficzna.
 7. Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

 

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę