Rodzaje odpadów przyjmowanych do oczyszczenia

Tabela odpadów przyjmowanych do unieszkodliwienia lub odzysku:

Kod Rodzaj odpadu Ilość
[Mg/rok]
12 01 09* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców do 1.000
13 01 05* emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych  do 1.000
13 01 10* mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych do 100
13 01 13* inne oleje hydrauliczne do 500
13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych
do 2.000
13 02 08* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe do 500
13 04 01* oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej do 500
13 04 02* oleje zęzowe z nabrzeży portowych do 500
13 04 03* oleje zęzowe ze statków morskich do 5.000
13 05 02* szlamy z odwadniania olejów w separatorach do 500
13 05 03* szlamy z kolektorów do 2.000
13 05 06* olej z odwadniania olejów w separatorach do 15.000
13 05 07* zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach do 1.000
13 05 08* mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach do 1.000
13 08 02* inne emulsje do 300
13 08 99* inne niewymienione odpady do 2.000
16 07 08* odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty do 1.000
02 07 80 wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary do 12.000
16 07 99 inne niewymienione odpady (odpady stałe w popłuczynach po operacji mycia
ładowni statków po węglu, rudach, zbożu, śrucie, kruszywach, fosforytach, apatytach)

* Odpad niebezpieczny

Powyższa lista odpadów przyjmowanych do zagospodarowania przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” na Oczyszczalnię Ścieków „Ostrów Grabowski” jest zgodna z Ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 oraz odpowiednimi pozwoleniami władz ochrony środowiska.

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni nie mogą przekraczać:

Wskaźnik Wartość
BZT5 25,0 mg/l
ChZT 125,0 mg/l
zawiesina ogólna 35,0 mg/l
węglowodory ropopochodne 15 mg/l
siarczany 500 mg SO3/l
miedź 0,5 mg Cu/l
cynk 2 mg Zn/l
nikiel 0,5 mg Ni/l
odczyn pH 6,5-9,0
Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę