Odbiór i oczyszczanie ścieków ropopochodnych

Instalacje odbiorcze i do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów prowadzą następujące usługi w zakresie przyjmowania i oczyszczania odpadów ciekłych:

Z

utylizacja płynnych odpadów ropopochodnych - ścieków zanieczyszczonych produktami ropy naftowej

Z

odbiór zużytych olejów i slopów ze statków

Z

oczyszczanie popłuczyn z mycia ładowni po ładunkach ziarnistych, takich jak węgiel, rudy metali, apatyty, fosforyty, nie zawierających substancji ropopochodnych

Ścieki dostarczane na oczyszczalnię nie powinny przekraczać poniżej podanych parametrów:

Ścieki ropopochodne:

Parametr Dopuszczalna wartość
Gęstość względna 0,7 – 1,0 kg/dm3 przy 15°C
Zawiesina ogólna zawartość cząstek sedymentujących do 5%
Zasolenie do 0,35% zawartości soli
pH 6,5 – 9,5
Maksymalna temperatura cieczy 60°C
Minimalna temperatura cieczy 5°C
ChZT 15000 mgO2/dm3
Azot całkowity 50 mgN/dm3
Fosfor całkowity 10 mgP/dm3
Siarczki ≤ 0,2 mg S/dm3
Substancje powierzchniowo czynne 20 mg/dm3

Ścieki z mycia ładowni:

Parametr Dopuszczalna wartość
BZT5 500 mgO2/dm3
ChZT 1000 mgO2/dm3
zawiesina ogólna 500 mg/dm3
odczyn 6,5 – 9,5 pH
temperatura 5-35oC
azot całkowity 50 mg N/dm3
substancje powierzchniowo czynne 20 mg/dm3
węglowodory aromatyczne 1 mg/dm3
fosfor całkowity 10 mg P/dm3
substancje ropopochodne 15 mg/dm3
ekstrakt eterowy 15 mg/dm3

Cennik:

Rodzaj ścieków Opis odpadu Cena
za 1 m3
Wody zęzowe i wody zaolejone Typowe ropopochodne mieszaniny wodno-olejowe 50÷120 zł
Wody zaolejone po myciu zbiorników Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern, beczek zawierające ropę naftową lub jej produkty
60÷140 zł
Inne ścieki ropopochodne Zawierające niewielką ilość rozpuszczalników i zanieczyszczeń stałych 80÷160 zł
Mieszaniny ścieków ropopochodnych Zawierające znaczną ilość rozpuszczalników i zanieczyszczeń stałych oraz chemikalia 120÷220 zł
Emulsje Zemulgowane ropopochodne mieszaniny wodno-olejowe powyżej
200 zł
Portowe odbiory statkowe Płynne frakcje wodno-olejowe ze statków 39÷60 zł
Olej przepracowany Olej przepracowany III grupy wg PN-C-96050

np.13 02 08* – inne odpadowe oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe
13 05 06* – olej z odwadniania olejów w separatorach
**
Popłuczyny Wody z mycia ładowni statków zawierające
zanieczyszczenia ziarniste, nierozpuszczalne.
Nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych
40÷140 zł

** Cena zakupu negocjowana w zależności od parametrów oleju oraz aktualnych warunków skupu ustalonych przez Konsorcjum Olejów Przepracowanych

W przypadku jednorazowych dostaw ścieków ropopochodnych w ilości powyżej 100 m3 istnieje możliwość negocjacji cen.

Przyjmowanie płynnych odpadów ropopochodnych i olejów przepracowanych z barek odbywa się w godzinach:

E

7.00-20.00 - w okresie letnim

E

7.00-15.00 - w okresie zimowym.

Przyjmowanie płynnych odpadów ropopochodnych i olejów przepracowanych z autocystern odbywa się całodobowo.

Przyjmowanie ścieków komunalnych dowożonych wozami asenizacyjnymi odbywa się w godzinach: 7.00-21.00

Dodatkowe informacje o kodach odpadów przyjmowanych na instalacje znajdziecie Państwo w zakładce Rodzaje odpadów przyjmowanych do oczyszczenia w Szczecinie.

Wymagania dla odbiorców odpadów niebezpiecznych od Spółki

Każdorazowo Odbiorca odpadów zobowiązany jest do złożenia poświadczenia zapoznania się z poniższymi zasadami realizacji odbioru odpadu:

1. Przedsiębiorstwo odbierające odpad podejmuje działania odpowiednie dla określonego przez SW MIĘDZYODRZE kodu odpadu.

2. Przedsiębiorstwo odbierające odpad jest odpowiedzialne za prawidłowy załadunek odpadu na podstawione środki transportu, jest posiadaczem odpadu i przejmuje odpowiedzialność za odpad z chwilą jego odbioru.

3. Wraz z przyjęciem zlecenia odbiorca odpadu podejmuje wszelkie czynności jako nadawca oraz przewoźnik ładunku oraz jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich procedur w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem ADR.

4. Przedsiębiorstwo odbierające odpad zobowiązane jest do samodzielnej organizacji procedury odbioru i przewozu ładunku.

5. Przedsiębiorstwo odbierające odpady niebezpieczne deklaruje, że:

  • a. Posiada odpowiednie środki transportu do przewozu towarów niebezpiecznych
  • b. Kierowcy przeszkoleni są w ramach przewozu ADR
  • c. Posiada wyznaczonego doradcę DGSA w ramach nadzoru nad przewozami ADR
  • Posiada wiedzę oraz sprzęt niezbędny przy wykonywaniu przewozu towarów niebezpiecznych
Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę