Spółka Wodna „Międzyodrze

O firmie

Początki Spółki Wodnej „Międzyodrze” sięgają roku 1991. Wtedy to z inicjatywy Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście oraz Urzędu Rejonowego zawiązała się grupa inicjatywna mająca na celu kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Międzyodrza w Szczecinie. Grupa ta podjęła decyzję o powołaniu spółki oraz opracowała jej statut. Spółka Wodna „Międzyodrze” uzyskała osobowość prawną 30 czerwca 1992 r. poprzez wpis do Księgi Wodnej Województwa Szczecińskiego. Następnie sporządzono koncepcję uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na szczecińskim Międzyodrzu. W opracowaniu zdefiniowano główne zamierzenia inwestycyjne polegające na budowie pięciu grupowych oczyszczalni ścieków wraz z przynależnym magistralnym systemem kanalizacyjnym. W dalszej kolejności zaplanowano budowę instalacji technologicznej do odbioru i oczyszczania wód zaolejonych ze statków oraz budowę spalarni stałych odpadów pochodzących ze statków i z terenów portowych. Do realizacji tych zadań Spółka Wodna „Międzyodrze” przystąpiła w 1994 r. W rezultacie wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków „Ostrów Grabowski” o przepustowości 3.200 m3/d. Działalność inwestycyjną Spółki podzielono na cztery główne etapy, z których do chwili obecnej zrealizowane zostały trzy:

ETAP I

budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych

ETAP II

budowa instalacji odbiorczych i oczyszczania zanieczyszczeń ropopochodnych i z mycia ładowni statków

ETAP III

rozbudowa systemu kanalizacji ściekowej na Międzyodrzu

ETAP IV

Budowa spalarni odpadów niebezpiecznych został wstrzymany w fazie studiów koncepcyjnych
Najważniejsze daty z historii Spółki.

01.07.1992 r.

rozpoczęcie działalności.
ETAP I

24.11.1995 r.

rozpoczęcie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

14.01.1998 r.

uroczyste otwarcie oczyszczalni.
ETAP II

grudzień 1997 r.

projekt koncepcyjny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych (Carl Bro a|s, Dania) sfinansowany ze środków Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska – DEPA.

30.06.1999 r.

rozpoczęcie budowy instalacji.

09.05.2001 r.

odbiór końcowy instalacji.
ETAP III

czerwiec 1998 r.

rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.

25.09.2003 r.

odbiór końcowy inwestycji rozbudowy magistralnej kanalizacji ściekowej na terenie Międzyodrza w Szczecinie.
Inne ważne daty i wydarzenia w historii Spółki

18.12.2001 r.

przystąpienie do Krajowego Forum Spółek Wodnych zrzeszającego ponad 30 spółek prawa wodnego z terenu całej Polski.

kwiecień 2002 r.

otrzymanie wyróżnienia Klon 2002 za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

11.12.2002 r.

otrzymanie prestiżowego tytułu i statuetki w konkursie Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii 2002.

17.08.2004 r.

przyznanie po raz pierwszy przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Certyfikatu Jakości ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996.

08.07.2013 r.

biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. przeprowadziło kolejny audyt certyfikujący i potwierdziło zgodność funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

27.06.2016 r.

Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdziło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.

08.07.2019 r.

Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdziło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.
Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę