Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna prowadzi odbiór i oczyszczanie następujących rodzajów ścieków:

Z

ścieki komunalne dostarczane systemem kanalizacji ściekowej przez Członków Spółki

Z

ścieki komunalne z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu miasta oraz ze statków zawijających do portu w Szczecinie, tzw. nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych

Z

ścieki z kabin przewoźnych z imprez masowych i z pojazdów turystycznych

Średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych i odbiorczych mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków nie mogą przekraczać następujących wielkości:

Wskaźnik Wartość
BZT5 500 mg O2/l
ChZT 1000 mg O2/l
zawiesina ogólna 500 mg/l
odczyn 6,5 – 9,5 pH
temperatura 5-35°C
azot amonowy 100 mg N/l
azot azotynowy 10 mg N/l
fosfor ogólny 10 mg P/l
węglowodory ropopochodne 15 mg/l
substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l
fenole lotne 15 ml/l
siarczany 500 mg/l
chlorki 1000 mg/l
ołów 1,0 ml/l
cynk 5,0 ml/l
chrom+6 0,2 ml/l
chrom ogólny 1,0 ml/l
miedź 1,0 ml/l
nikiel 1,0 ml/l

Cennik

Rodzaj ścieku Cena w zł.
za 1 m3
Ścieki komunalne od członków Spółki 9,55
Ścieki komunalne od nie będących członkami Spółki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowiści prawnej 10,50
Nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych od nie będących członkami Spółki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej cennik

Przyjmowanie ścieków komunalnych dowożonych wozami asenizacyjnymi odbywa się w godzinach: 7.00-21.00.

Z uwagi na brak specjalistycznych środków transportu Spółka Wodna „Międzyodrze” nie świadczy usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych. Powyższą usługę świadczą na terenie Szczecina między innymi następujące firmy:

Z

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. tel. 91 462 39 76,

Z

Usługi Asenizacyjne "Szambelan" tel. 501 566 096,

Z

Infra Port Sp. z o.o. tel. 91 430 84 54,

Z

Zakład Usług Transportowych Aleksander Szurgociński tel. 605 173 362.

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę