Spółka Wodna „Międzyodrze

Włączenie przepompowni ścieków PBG-1 na terenie pętli tramwajowej „Basen Górniczy” do istniejącego systemu monitoringu Oczyszczalni „Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Opublikowano: 21 lipca 2020
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 1043

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Włączenie przepompowni ścieków PBG-1 na terenie pętli tramwajowej
„Basen Górniczy” do istniejącego systemu monitoringu Oczyszczalni
„Ostrów Grabowski w Szczecinie”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest włączenie przepompowni ścieków sanitarnych PBG-1 zlokalizowanej na terenie pętli tramwajowej „Basen Górniczy” stanowiącej element infrastruktury szybkiego tramwaju, do istniejącego systemu monitoringu Oczyszczalni „Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres Zamówienia obejmuje niżej wymienione roboty modernizacyjne na przepompowni ścieków sanitarnych PBG-1 oraz w systemie sterowania, monitoringu i wizualizacji biologicznej oczyszczalni ścieków:

1/   dostawa i montaż modułu komunikacyjnego GPRS MT-151,

2/   dostawa i montaż sondy hydrostatycznej,

3/   wykonanie oprogramowania aplikacyjnego modułu GPRS,

4/   wykonanie oprogramowania systemu SCADA oczyszczalni ścieków związanego z zakresem Zamówienia,

5/   rozruch, uruchomienie,

6/   szkolenie pracowników nadzoru operatorskiego oczyszczalni w ilości do 8 osób,

7/   opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA: Dostawa karty SIM ze statycznym adresem IP – po stronie Zamawiającego

III. CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie ma na celu podniesienie niezawodności pracy systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z terenu pętli tramwajowej „Basen Górniczy” poprzez zapewnienie nadzoru on-line nad pracą przepompowni ścieków PBG-1 oraz zapewnienie przesyłu informacji o sytuacjach alarmowych na przepompowni do

 

pracowników nadzoru operatorskiego oczyszczalni ścieków w celu niezwłocznego podjęcia prac mających na celu usunięcia awarii.

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1/   Zamawiającym i stroną odpowiedzialną za techniczne utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej na trenie pętli tramwajowej „Basen Górniczy” stanowiącej element infrastruktury szybkiego tramwaju, po zrealizowaniu Zamówienia jest Spółka Wodna „Międzyodrze, ul. Przejazd 14,
70-607 Szczecin.

2/   Użytkownikiem infrastruktury kanalizacyjnej na trenie pętli tramwajowej „Basen Górniczy” jest Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5 71-241 Szczecin.

3/   Właścicielem infrastruktury kanalizacyjnej na trenie pętli tramwajowej „Basen Górniczy” jest Gmina-Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

 

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wykonawca winien wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454) oraz zgodnie z zapisami złożonej przez siebie oferty.
 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.
 3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 4. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi a wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 5. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.
 6. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z wyłączeniem dostawy karty SIM ze statycznym adresem IP.
 7. Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Damian Dachowski pod nr tel. 789-020-112, e-mail info@miedzyodrze.pl , w dni robocze, w 8.00 ÷ 1500  .
 8. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco wysokiej ceny oferty.
 9. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć osobiście na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail info@miedzyodrze.pl, w terminie do dnia 4.08.2020 r., do godz. 10:00.
 10. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie wykonywania Robót w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji przedmiotu Zamówienia

VI. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór Umowy.
 3. Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 4. Plan sytuacyjny, rysunki.
 5. Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 6. Dokumentacja fotograficzna.

 

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę