Warunki i procedury włączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej Spółki Wodnej „Międzyodrze”

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie jest współwłaścicielem i administratorem oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” i przynależnej do niej magistralnej kanalizacji ściekowej na terenie szczecińskiej dzielnicy Międzyodrze i zgodnie ze statutem zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Szczecina nr WGKiOŚ-XIII.6343.1.2019.KM z dnia 14.02.2019 r. prowadzi na tym terenie działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ I UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

W celu załatwienia spraw związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Spółki Wodnej „Międzyodrze” zwanej dalej SW „Międzyodrze” należy wykonać następujące działania:

  1. Wystąpić na piśmie do SW „Międzyodrze” z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wzór wniosku do pobrania ze strony www pod linkiem poniżej. Do wniosku należy załączyć:

1)   plan zabudowy lub szkic sytuacyjny na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, ze wskazaną projektowaną lub istniejącą lokalizacją nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

2)   kopię pełnomocnictwa – jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik właściciela nieruchomości / obiektu,

Wniosek o wydanie warunków należy złożyć w sekretariacie SW „Międzyodrze” (pok. nr 13).

  1. Termin załatwienia sprawy:

1)   do 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2)   do 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci – w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Warunki techniczne można odbierać osobiście w sekretariacie SW „Międzyodrze” lub zostaną przesłane pocztą.

  1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych właściciel nieruchomości /obiektu (inwestor) zleca jednostkom projektowym opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą projektowanych przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić w dziale technicznym SW „Międzyodrze”.

W celu uzgodnienia dokumentacji należy wystąpić z pisemnym wnioskiem. Wniosek wraz z dokumentacją projektową w dwóch egzemplarzach (jeden egz. dokumentacji projektowej pozostaje w dziale technicznym SW „Międzyodrze”) należy złożyć w sekretariacie SW „Międzyodrze” (pok. nr 13).

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.

Uzgodnienie dokumentacji można odebrać osobiście w sekretariacie SW „Międzyodrze” lub zostanie przesłane pocztą.

  1. W oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną w SW „Międzyodrze” inwestor winien załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę sieci (przyłączy) kanalizacyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

ODBIÓR TECHNICZNY WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

W celu załatwienia spraw związanych z odbiorem wykonanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej SW „Międzyodrze” należy wykonać następujące działania:

  1. Przed zamierzonym rozpoczęciem robót inwestor bądź wykonawca robót zawiadamia na piśmie dział techniczny SW „Międzyodrze” o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych.
  2. Odbiór częściowy: po wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej SW „Międzyodrze” zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi inwestor bądź wykonawca robót zgłasza na piśmie do działu technicznego odbiór przyłącza w stanie odkrytym.
  3. Odbiór końcowy: po zakończeniu prac inwestor bądź wykonawca robót winien zgłosić na piśmie ten fakt do działu technicznego celem dokonania odbioru końcowego przyłącza. 

Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:

1)   szkice geodezyjne wraz z wykazem współrzędnych punktów charakterystycznych,

2)   mapę inwentaryzacji powykonawczej przyjętą do zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

3)   upoważnienie dla wykonawcy prac do reprezentowania inwestora - w przypadku braku obecności na odbiorze technicznym przedstawiciela inwestora,

4)   dokumentację powykonawczą (do wglądu).

Z odbioru końcowego sporządzany jest protokół, który jest warunkiem zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

  1. Osoby fizyczne: 

W terminie 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza należy zgłosić się do sekretariatu Spółki Wodnej „Międzyodrze” - pok. nr 13, z dokumentem tożsamości celem zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

  1. Osoby prawne: 

Osoby prawne winny wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Spółki Wodnej „Międzyodrze” o zawarcie umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (wniosek należy złożyć w sekretariacie, pok. nr 13). Jeśli uprzednio nie przekazano, do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię aktu własności działki,

2) wypis z rejestru o działalności gospodarczej lub z rejestru handlowego,

3) zaświadczenie z nadania numeru NIP i Regonu.

Do pobrania:

 

Aktualizacja: 26.03.2021 r.

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę