Instalacje odbiorcze i do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów prowadzą następujące usługi w zakresie przyjmowania i oczyszczania odpadów ciekłych:

 • utylizacja płynnych odpadów ropopochodnych - ścieków zanieczyszczonych produktami ropy naftowej
 • odbiór zużytych olejów i slopów ze statków
 • oczyszczanie popłuczyn z mycia ładowni po ładunkach ziarnistych, takich jak węgiel, rudy metali, apatyty, fosforyty, nie zawierających substancji ropopochodnych

Ścieki dostarczane na oczyszczalnię nie powinny przekraczać poniżej podanych parametrów:

Ścieki ropopochodne:

Parametr Dopuszczalna wartość
Gęstość względna 0,7 - 1,0 kg/dm3 przy 15°C
Zawiesina ogólna zawartość cząstek sedymentujących do 5%
Zasolenie do 0,35% zawartości soli
pH 6,5 - 9,5
Maksymalna temperatura cieczy 60°C
Minimalna temperatura cieczy 5°C
ChZT 15000 mgO2/dm3
Azot całkowity 50 mgN/dm3
Fosfor całkowity 10 mgP/dm3
Siarczki ≤ 0,2 mg S/dm3
Substancje powierzchniowo czynne 20 mg/dm3


Ścieki z mycia ładowni:

Parametr Dopuszczalna wartość
BZT5 500 mgO2/dm3
ChZT 1000 mgO2/dm3
zawiesina ogólna 500 mg/dm3
odczyn 6,5 - 9,5 pH
temperatura 5-35oC
azot całkowity 50 mg N/dm3
substancje powierzchniowo czynne 20 mg/dm3
węglowodory aromatyczne 1 mg/dm3
fosfor całkowity 10 mg P/dm3
substancje ropopochodne 15 mg/dm3
ekstrakt eterowy 15 mg/dm3

 
Cennik:

a.

Wody zaolejone ropopochodne o kodzie 13 05 07* (zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów)

od 50,00 do 1.500,00 PLN za 1 Mg,

b.

Inne ścieki ropopochodne (w tym szlamy, frakcje mazutowe, ciężkie frakcje osadów olejowych, oleje zęzowe,)

od 80,00 do 4.000,00 PLN za 1 Mg,

c.

Mieszaniny płynnych odpadów ropopochodnych

od 120,00 do 2.200,00 PLN za 1 Mg,

d.

Emulsje

powyżej 200,00 PLN za 1 Mg.

e.

Portowe odbiory statkowe

od 39,00 do 500,00 PLN za 1 Mg.

f

Szlamy i mieszaniny typowo olejowe o wysokim stopniu odzysku, nie zemulgowane, o niskim stopniu zanieczyszczeń

od 50,00 do 150,00 PLN za 1 Mg

 *)   Stawka jednostkowa uzależniona jest od właściwości fizyko-chemicznych, kosztów zagospodarowania oraz pochodzenia odpadów. Stawki ustalane będą na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i cen zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku odzysku, oraz cen odbioru odpadowego oleju przepracowanego.

Ustala się stawkę jednostkową za odbiór i unieszkodliwianie 1 Mg popłuczyn z mycia ładowni statków lub zbiorników, wytwarzanych również przez świadczenie usługi, zawierających zanieczyszczenia ziarniste, szlamy inne niż niebezpieczne lub jony metali (zależnie od ich ilości, pH, zawartości metali, innych właściwości organoleptycznych oraz fizyko-chemicznych.). Ceny ustalane będą na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, dostępności i cen zagospodarowania powstałych w wyniku unieszkodliwiania odpadów

od 40,00 do 440,00 PLN za 1 m3

 

W przypadku jednorazowych dostaw ścieków ropopochodnych w ilości powyżej 100 m3 istnieje możliwość negocjacji cen.

Przyjmowanie płynnych odpadów ropopochodnych i olejów przepracowanych z barek odbywa się w godzinach:

 • 7.00-20.00 - w okresie letnim
 • 7.00-15.00 - w okresie zimowym.

Przyjmowanie płynnych odpadów ropopochodnych i olejów przepracowanych z autocystern odbywa się całodobowo.

Przyjmowanie ścieków komunalnych dowożonych wozami asenizacyjnymi odbywa się w godzinach: 7.00-21.00

Dodatkowe informacje o kodach odpadów przyjmowanych na instalacje znajdziecie Państwo w zakładce Rodzaje odpadów przyjmowanych do oczyszczenia w Szczecinie.

Wymagania dla odbiorców odpadów niebezpiecznych od Spółki

Każdorazowo Odbiorca odpadów zobowiązany jest do złożenia poświadczenia zapoznania się z poniższymi zasadami realizacji odbioru odpadu:

 1. Przedsiębiorstwo odbierające odpad podejmuje działania odpowiednie dla określonego przez SW MIĘDZYODRZE  kodu odpadu.
 2. Przedsiębiorstwo odbierające odpad jest odpowiedzialne za prawidłowy załadunek odpadu na podstawione środki transportu, jest posiadaczem odpadu i przejmuje odpowiedzialność za odpad z chwilą jego odbioru.
 3. Wraz z przyjęciem zlecenia odbiorca odpadu podejmuje wszelkie czynności jako nadawca oraz przewoźnik ładunku oraz jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich procedur w transporcie drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem ADR.
 4. Przedsiębiorstwo odbierające odpad zobowiązane jest do samodzielnej organizacji procedury odbioru i przewozu ładunku.
 5. Przedsiębiorstwo odbierające odpady niebezpieczne deklaruje, że:
  1. Posiada odpowiednie środki transportu do przewozu towarów niebezpiecznych,
  2. Kierowcy przeszkoleni są w ramach przewozu ADR
  3. Posiada wyznaczonego doradcę DGSA w ramach nadzoru nad przewozami ADR
  4. Posiada wiedzę oraz sprzęt niezbędny przy wykonywaniu przewozu towarów niebezpiecznych

Do pobrania: druk oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami realizacji odbioru odpadu.

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę