Spółka Wodna „Międzyodrze” powstała w 1992 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej na obszarze dzielnicy Międzyodrze - Wyspa Pucka w Szczecinie. Działalność Spółki nie jest nastawiona na osiąganie zysku i polega na budowie oraz eksploatacji oczyszczalni ścieków, niezbędnych instalacji oraz elementów infrastruktury służących ochronie środowiska na obszarze szczecińskiego Międzyodrza i ma na celu poprawę czystości wód rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego a w konsekwencji - Morza Bałtyckiego.

Kompleks oczyszczalni ścieków wybudowany przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” na terenach portowych w Szczecinie zapewnia spełnienie przez port szczeciński wymagań Konwencji Helsińskiej, Strategii Bałtyckiej dla Portowych Urządzeń Odbiorczych, przepisów konwencji, zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL 73/78 Aneks I, II i IV oraz innych przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska wodnego.

Realizujac cele statutowe Spółka świadczy usługi w zakresie odbiorów i oczyszczania ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych, płynnych odpadów ropopochodnych, zanieczyszczonych olejów przepracowanych i szlamów olejowych, popłuczyn z mycia ładowni statków po ładunkach ziarnistych oraz prowadzi przeglady i naprawy przepompowni ścieków.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę