Początki Spółki Wodnej „Międzyodrze” sięgają roku 1991. Wtedy to z inicjatywy Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście oraz Urzędu Rejonowego zawiązała się grupa inicjatywna mająca na celu kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Międzyodrza w Szczecinie. Grupa ta podjęła decyzję o powołaniu spółki oraz opracowała jej statut. Spółka Wodna „Międzyodrze” uzyskała osobowość prawną 30 czerwca 1992 r. poprzez wpis do Księgi Wodnej Województwa Szczecińskiego. Następnie sporządzono koncepcję uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na szczecińskim Międzyodrzu. W opracowaniu zdefiniowano główne zamierzenia inwestycyjne polegające na budowie pięciu grupowych oczyszczalni ścieków wraz z przynależnym magistralnym systemem kanalizacyjnym. W dalszej kolejności zaplanowano budowę instalacji technologicznej do odbioru i oczyszczania wód zaolejonych ze statków oraz budowę spalarni stałych odpadów pochodzących ze statków i z terenów portowych. Do realizacji tych zadań Spółka Wodna „Międzyodrze” przystąpiła w 1994 r. W rezultacie wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków „Ostrów Grabowski” o przepustowości 3.200 m3/d. Działalność inwestycyjną Spółki podzielono na cztery główne etapy, z których do chwili obecnej zrealizowane zostały trzy:

ETAP I: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych
ETAP II: budowa instalacji odbiorczych i oczyszczania zanieczyszczeń ropopochodnych i z mycia ładowni statków
ETAP III: rozbudowa systemu kanalizacji ściekowej na Międzyodrzu
ETAP IV, polegający na budowie spalarni odpadów niebezpiecznych został wstrzymany w fazie studiów koncepcyjnych w sytuacji drastycznego ograniczenia działalności przez głównego wytwórcę tych odpadów - szczeciński przemysł stoczniowy.

Najważniejsze daty z historii Spółki.

 • 01.07.1992 r. -  rozpoczęcie działalności.

ETAP I

 • 24.11.1995 r. - rozpoczęcie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.
 • 14.01.1998 r. - uroczyste otwarcie oczyszczalni.

ETAP II

 • grudzień 1997 r. - projekt koncepcyjny instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych (Carl Bro a|s, Dania) sfinansowany ze środków Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska - DEPA.
 • 30.06.1999 r. - rozpoczęcie budowy instalacji.
 • 09.05.2001 r. - odbiór końcowy instalacji.

ETAP III

 • czerwiec 1998 r. - rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.
 • 25.09.2003 r. - odbiór końcowy inwestycji rozbudowy magistralnej kanalizacji ściekowej na terenie Międzyodrza w Szczecinie.

Inne ważne daty i wydarzenia w historii Spółki

 • 18.12.2001 r. - przystąpienie do Krajowego Forum Spółek Wodnych zrzeszającego ponad 30 spółek prawa wodnego z terenu całej Polski.
 • kwiecień 2002 r. - otrzymanie wyróżnienia Klon 2002 za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.
 • 11.12.2002 r. - otrzymanie prestiżowego tytułu i statuetki w konkursie Ministra Środowiska Lider Polskiej Ekologii 2002.
 • 17.08.2004 r. - przyznanie po raz pierwszy przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. Certyfikatu Jakości ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996.
 • 08.07.2013 r. - biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. przeprowadziło kolejny audyt certyfikujący i potwierdziło zgodność funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.
 • 27.06.2016 r. - Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdziło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004.
 •  08.07.2019 r. - Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdziło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę