W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, w ramach współpracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ze Szwedzką Administracją Morską i Urzędem Morskim w Szczecinie, opracowano studium zasadności i możliwości realizacji inwestycji instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych w szczecińskim porcie. Opracowanie, które sfinansowane zostało ze środków dotacji rządu szwedzkiego, stało się podstawą realizacji zakończonej w kwietniu 2000 roku budowy instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych.

Instalacje zaprojektowane przez technologów duńskich zapewniają sprawną i przyjazną dla środowiska utylizację wód zaolejonych oraz popłuczyn z mycia ładowni statków.

Dostawa odpadów ciekłych odbywa się drogą lądową - do stanowiska odbiorczego dla autocystern oraz od strony basenu portowego - do terminalu odbiorczego przy dalbowym stanowisku cumowniczym. Głębokość wody przy nabrzeżu daje możliwość cumowania niewielkim jednostkom pływającym.

Instalacje wyposażone są w zbiorniki do separacji i magazynowania wód zaolejonych oraz w zbiorniki magazynowe podczyszczonego oleju slopowego.

Przyjmowane i unieszkodliwiane w instalacji wody zaolejone są ściekami zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi z grupy odpadów na bazie produktów przerobu ropy naftowej. W skład tej grupy wchodzą takie odpady, jak:

  • wody zęzowe z maszynowni,
  • wody z płukania zbiorników,
  • zanieczyszczone wody balastowe z tankowców,
  • ścieki zebrane z rozlewów substancji ropopochodnych na terenie portu,
  • silnikowe oleje slopowe, itp.

Popłuczyny z mycia ładowni oczyszczane na instalacjach dzielą się na:

  • ścieki po płukaniu ładowni statków przewożących ładunki apatytów i fosforytów, węgiel, rudy metali, zboża,
  • ścieki po płukaniu ładowni statków przewożących ładunki materiałów chemicznie obojętnych - nie degradujących środowiska naturalnego w trakcie składowania na składowisku.

Procesy technologiczne oczyszczania wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz oczyszczania ścieków z mycia ładowni po ładunkach ziarnistych realizowane są na dwóch oddzielnych liniach procesowych:

  • Linii technologicznej oczyszczania wód zaolejonych o zdolności oczyszczania 10 m3/godzinę. Linia ta linia składa się z części oczyszczania mechanicznego - wspomaganej cieplnie separacji grawitacyjnej oraz z części oczyszczania chemicznego na drodze flokulacji i flotacji;
  • Linii technologicznej usuwania zanieczyszczeń ziarnistych z popłuczyn po myciu ładowni statków o zdolności oczyszczania 20 m3/godzinę. Oczyszczanie realizowane jest tu poprzez cedzenie na sicie mechanicznym.

Po podczyszczeniu na instalacji ścieki z obydwu linii technologicznych kierowane są na oczyszczalnię biologiczną w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń organicznych.

Inwestycja budowy instalacji do oczyszczania ścieków ze statków sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej (program PHARE), Szwedzkiej Agencji Rozwoju Współpracy Międzynarodowej (SIDA) oraz ze środków własnych Spółki Wodnej „Międzyodrze” (w tym z kredytu zaciągniętego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie). W projekcie uczestniczyła także Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA) poprzez sfinansowanie prac konsultantów z Danii.

Prowadzona od 2000 roku eksploatacja instalacji wydatnie przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w porcie w Szczecinie, który jest jednym z pierwszych portów w krajach basenu Morza Bałtyckiego posiadających nowoczesne instalacje do odbioru i oczyszczania ścieków ze statków.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę