Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Modernizacja zagospodarowania terenu przepompowni ścieków PG-2 i PZ-3”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest gruntowna przebudowa elementów zagospodarowania terenu dwóch przepompowni ścieków - PG-2 zlokalizowanej przy ul. Merkatora
i PZ-3 zlokalizowanej przy ulicy Bulwar Gdański w Szczecinie.

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Poniżej podano zakres zamówienia łącznie dla dwóch obiektów.

 1. demontaż i 40 mb starego ogrodzenia z siatki metalowej o wys. 1,4 i 1,5 m
 2. demontaż 20 słupków 1,5m oraz dwóch  bram stalowych 3.8 m.
 3. usunięcie na odkład warstwy nawierzchni żwirowej o powierzchni  28 m2 + 21 m2 i grubości ok.  0,2 m. 
 4. rozdrobnienie i usunięcie na odkład wylewki betonowej o pow.  4,5 m2 + 7,5 m2;
 5. wyrównanie  terenu obu pompowni  o pow. razem 64 m2 - przygotowanie terenu pod budowę nowej nawierzchni.
 6. wyłożenie membrany  na pow. 28,5 m2 + 32 m2.
 7. wykonanie podbudowy z materiału z odkładu pod nowe nawierzchnie przepompowni ścieków o łącznej powierzchni 60 m2.
 8. wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nową nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 60 m2.
 9. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk  o łącznej powierzchni 60 m2.
 10. Montaż obrzeży o łącznej długości 49 mb.
 1. Wykonanie fundamentów pod słupki i osadzenie w nich łącznie 17 systemowych słupków ogrodzeniowych o dł. 2,2 m każdy.
 2. Montaż łącznie 19 systemowych paneli ogrodzeniowych 1,5x2,5 m.
 3. Montaż 2 bram systemowych o rozm. 4 m każda.

UWAGA:

1. Niżej wymienione materiały do budowy zagospodarowania terenu przepompowni ścieków stanowią dostawę inwestorską:

a/     Przepompownia ścieków PG2

-     9 paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. 2,5x1,5 m,

-     8 słupków ogrodzeniowych systemowych o dł. 2,2 m

-     Brama wjazdowa systemowa zamykana na kłódkę - 4m

-     kostka betonowa typu polbruk, powierzchnia razem 33 m2,

-     obrzeża systemowe do kostki betonowej o długości razem 25 m.

b/     Przepompownia ścieków PZ3

-     10 paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. 2,5x1,5 m,

-     9 słupków ogrodzeniowych systemowych o dł. 2,2 m,

-     Brama wjazdowa systemowa zamykana na kłódkę – 4 m,

-     kostka betonowa typu polbruk, powierzchnia razem 29 m2,

-     obrzeża systemowe do kostki betonowej o długości razem 25 m.

2. Pochodzące z rozbiórek metalowe elementy starego ogrodzenia należy przekazać Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni ścieków.

3. Gruz z rozbiórek należy wykorzystać na podbudowę a pozostały materiał przekazać do unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Materiały do wykonania podsypki piaskowo-cementowej, w tym piasek w ilości ok. 7 m3 oraz niezbędne materiały wykończeniowe Wykonawca zapewnia we własnym zakresie

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11.12.2020 r.

2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

3. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót

4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe, dlatego cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia

5. Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Damian Dachowski pod nr tel. 789-020-112, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dni robocze, w 8.00 ÷ 1500  .

6. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco wysokiej ceny oferty a także bez podania przyczyny.

7. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć osobiście na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 16.11.2020 r., do godz. 10:00

8. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytę lokalną na placu budowy w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór Umowy.
 3. Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 4.  Rysunki
 5. Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 6. Dokumentacja fotograficzna.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę