Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Modernizacja komory osadu czynnego - dostawa i montaż systemu zasilania z regulacją obrotów mieszadeł zatapialnych w komorze osadu czynnego, z włączeniem do systemu sterowania CRS oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”. 

 

Znak sprawy: ZO/03/05/2020-2b

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu zasilania z regulacją obrotów 2 szt. nowych mieszadeł zatapialnych zamontowanych w komorze osadu czynnego, z włączeniem do istniejącego systemu sterowania CRS oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres Zamówienia obejmuje niżej wymienione roboty modernizacyjne w instalacji zasilania dwóch mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych Landia POPL-1, 4kW - 32 obr/min ze śmigłami o średnicy 2300 mm, przystosowanych do współpracy z falownikiem, zamontowanych w komorze osadu czynnego oraz w systemie sterowania, monitoringu i wizualizacji biologicznej oczyszczalni ścieków:

 1. dostawa rozdzielnicy zasilającej mieszadeł z dwoma falownikami 4kW. Rozdzielnica w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV;
 2. montaż rozdzielnicy na ścianie zewnętrznej zbiornika reaktora, w okolicach belki mocowania mieszadeł,
 3. doprowadzenia i włączenie zasilania do nowej rozdzielnicy z wykorzystaniem istniejących kabli zasilających z budynku maszynowni,
 4. podłączenie kabli fabrycznych nowych mieszadeł bezpośrednio do falowników w rozdzielnicy,
 5. dostawa i montaż kabla Modbus RTU pomiędzy sterownikiem w pomieszczeniu dmuchaw w budynku maszynowni a nową rozdzielnicą mieszadeł z zastosowaniem ochronników przeciwprzepięciowych,
 1. adaptacja istniejącego układu sterowania mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych do potrzeb zasilania poprzez przetwornice częstotliwości poprzez komunikację MODBUS RTU,
 2. modyfikacja oprogramowania aplikacyjne istniejącego sterownika PLC oraz systemu SCADA o nowe algorytmy pracy mieszadeł z regulacją obrotów,
 3. wykonanie pomiarów ochronnych, sporządzić  stosowne protokoły
 4. szkolenie pracowników nadzoru operatorskiego oczyszczalni w ilości do 8 osób,

10 opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej - DTR, instrukcję obsługi, itp.

CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie ma na celu zapewnienie zasilania i sterowania nowych mieszadeł wolnoobrotowych w sposób gwarantujący wysoką sprawność i prostotę regulacji siły ciągu mieszadeł, obniżenie zużycia energii do wymaganego minimum gwarantującego osiąganie celów procesowych w bieżących i przyszłych warunkach eksploatacji mieszadeł.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Wykonawca winien wykonać przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454) oraz zgodnie z zapisami złożonej przez siebie oferty.
 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 7.12.2020 r.
 3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 4. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi a wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 5. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.
 6. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z wyłączeniem dostawy kabli ekranowanych do zasilania nowych mieszadeł.
 7. Szczegółowych informacji udzielają:

-    sprawy formalno-prawne - mgr inż. Piotr Wit pod nr tel. 501 15 55 67,

-    sprawy techniczno-organizacyjne - mgr inż. Damian Dachowski pod nr tel. 789-020-112,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 1500  .

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco wysokiej ceny oferty.

 1. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć osobiście na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 23.10.2020 r., do godz. 10:00.
 2. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizję lokalną na terenie Robót w Szczecinie, w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór Umowy.
 3. Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 4. Plan sytuacyjny, rysunki.
 5. Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.
 6. Dokumentacja fotograficzna
 7. Specyfikacja techniczna mieszadła POPL-I

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę