TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i złożenia oferty cenowej na realizację przedmiotu zamówienia pod nazwą:

„Dostawa dwóch kontenerów na odpady.”

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę dwóch (2 szt.) kontenerów na odpady powstające w procesie unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych, z łatwodemontowalnym przykryciem typu lekkiego i z dokumentacją techniczną, realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych funkcjonującej na terenie Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.”

  1. Zakres zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, w tym w załączniku nr 3 do SIWZ (załącznik nr 12c do niniejszego zapytania ofertowego).

  1. Wymagania Zamawiającego

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do dnia 10 grudnia 2019 r.

Pozostałe wymagania zostały wskazane w załączonej SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Szczegółowych informacji udziela p. Piotr Wit pod nr tel. 91 46 23 965 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – do niniejszego zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz Instrukcją w sprawie zasad udzielania zamówień i Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Spółce Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie. 

Odniesienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do „ustawy pzp” należy rozumieć jako odniesienia do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z jej zmianami w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową można składać:

- w formie pisemnej, w siedzibie spółki wodnej pod adresem: ul. Przejazd 14; 70-607 Szczecin, pok. 13

- w formie faksu na nr: + 48 91 30 00 355

- w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 30.09.2019 r. do godziny 13:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a) do niniejszego zapytania.

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.miedzyodrze.pl w zakładce Przetargi, w treści ogłoszenia - w punkcie „Wynik Postępowania”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2. Załączniki do SIWZ:

a) Formularz ofertowy

b) Projekt umowy

c) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

d) Rysunki

e) Dokumentacja fotograficzna

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę