Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.08.2019 r. pod numerem  581989-N-2019.


Spółka Wodna "Międzyodrze"„Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego do 3,5 t do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej” realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna "Międzyodrze", krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14 , 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.914623965 wew. 3, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 914623965
Adres strony internetowej (URL): www.miedzyodrze.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.miedzyodrze.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.miedzyodrze.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, pokój nr 13. 
Adres: ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego do 3,5 t do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej” realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej” 
Numer referencyjny: ZO/06/06/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego do 3,5 t do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: a) dostawę pojazdu, b) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia w zakresie obsługi podwozia i zabudowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia i we Wzorze Umowy, które stanowią załączniki do SIWZ. 
II.5) Główny kod CPV: 34114000-9 
Dodatkowe kody CPV: 34144500-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-25 
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: a) posiada środki na koncie lub zdolność kredytową w wysokości minimalnej 150.000,00 PLN. Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN ; b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimalnej 200.000,00 PLN 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. zakończył) co najmniej dwa zamówienia, każde z nich o łącznej wartości brutto co najmniej 150.000,00 PLN polegające na: dostawie pojazdu asenizacyjnego do 3,5 tony z osprzętem. Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających warunkowi postawionemu przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, określających czy dostawy zostały wykonane należycie; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Z informacji winna wynikać konkretna kwota w PLN. c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
a) Potwierdzenie spełnienia wymagań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. b) Schematy/rysunki z wymiarami pojazdu oraz rozmieszczeniem ważniejszych elementów zabudowy i rozkładem mas.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia liczony od dnia podpisania umowy 20,00
Okres gwarancji 15,00
Wysokość kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych warunkach: 1) wydłużenie terminu realizacji w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy i Zamawiającego o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji, w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych lub w przypadku wystąpienia kolizji, których nie można było przewidzieć, 2) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy, np. zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane płatności z tytułu realizacji zadania, zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w treści umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-27, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dokumenty do pobrania:
SIWZ
Załącznik nr 1 
– Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 – Potwierdzenie spełnienia wymagań dla zamówienia
Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 8 – Wzór umowy
Załącznik nr 1 do umowy - Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ZAPYTANIA:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j.) Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, o wartości nieprzekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego do 3,5 t do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej” realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej” , udziela wyjaśnień na wnioski wykonawców:

 

Szczecin, dn. 07.08.2019 r.

 

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści rejestrację na podstawie dopuszczenia jednostkowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rejestrację na podstawie dopuszczenia jednostkowego.

 

Szczecin, dn. 10.08.2019 r.

Zapytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza samochód spełniający wszystkie wymagania wyposażony tylko w poduszkę powietrzną kierowcy?

Jest to rozwiązanie stosowane w samochodach ciężarowych do 3,5 t.

Czy zamawiający dopuści samochód bez poduszki powietrznej pasażera, samochody ciężarowe naszej marki, posiadają tylko poduszkę powietrzną kierowcy.

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie samochodu bez poduszki powietrznej pasażera.

 

Szczecin, dn. 12.08.2019 r. 

Zapytanie 3:

Jak należy rozumieć zapis „Rejestracja na podstawie homologacji na skompletowany pojazd”? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przy dostawie kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny, tj. Dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, w drodze decyzji administracyjnej.

Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy pojazd, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE, albo świadectwa homologacji typu, bądź w którym przed rejestracją zostały wprowadzone istotne zmiany konstrukcyjne. Ponadto wniosek o udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu może złożyć producent, importer lub właściciel pojazdu, bądź upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

Odpowiedź 3:

Patrz odp. za Zapytanie 1 z dnia 07.08.2019 r.

 

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość napędu kompresora próżniowego i myjki ciśnieniowej dwoma niezależnymi silnikami spalinowymi?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza możliwość napędu kompresora próżniowego i myjki ciśnieniowej dwoma niezależnymi silnikami spalinowymi.

 

Zapytanie 5:

Czy w przypadku wymogu zasilania kompresora próżniowego i myjki ciśnieniowej jednym silnikiem wymagana jest możliwość jednoczesnej pracy obu pomp, czy też pompy mają pracować zamiennie?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza zamienną pracę pomp.

 

Zapytanie 6:

Zgodnie z SIWZ, termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż do 25.11.2019 — czy Zamawiający wydłuży termin wykonania o jeden miesiąc, tj. do 25.12.2019?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania.

 

Zapytanie 7:

Czy armatura opisana w SIWZ tj. armatura: wodowskaz, zawory: przelewowy, bezpieczeństwa, zwrotny, czterodrogowy sterowania podciśnienie / ciśnienie, manowakuometr, naczynie przelewowe, filtr mikrocząsteczek, tłumik ssania z separatorem oleju dotyczy łącznie wyposażenia obydwu zbiorników, a więc zbiornika wody czystej i zbiornika na fekalia?

 Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza aby armatura opisana w SIWZ dotyczyła łącznie wyposażenia obydwu zbiorników.


WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

Szczecin, dn. 12.08.2019 r.

Modyfikacja 1:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 t.j.) Zamawiający Spółka Wodna ,,Międzyodrze” w Szczecinie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

  1. Potwierdzenie spełniania wymagań stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
  1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

W związku z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu.


 WYNIK POSTĘPOWANIA:

Szczecin, dn. 27.08.2019 r.

Otrzymują: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), na realizację zamówienia pn.: „Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego do 3,5 t do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej” realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”.

Znak sprawy: ZO/06/06/2019

Ogłoszenie numer:  nr 581989-N-2019 z dnia 02.08.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego do 3,5 t do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej” w wymaganym terminie tj. do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10:00 - nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający unieważnił przetarg.


 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę