Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację inwestycji pn. „Wykonanie wizyjnego systemu kontroli CCTV miejsca odbioru oraz magazynowania odpadów na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji telewizji przemysłowej (CCTV) na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie przy ul. Przejazd 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Proponowaną lokalizację kamer w terenie przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wizyjnego systemu kontroli CCTV miejsca odbioru oraz magazynowania odpadów w obrębie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie. System kontroli winien się składać z sześciu (6) sztuk przewodowych, stacjonarnych kamer analogowych lub cyfrowych typu dzień-noc dostrajających się automatycznie do panującego oświetlenia, rejestratora z nośnikiem pamięci - rejestracja w pełnej rozdzielczości - 31 dni, urządzenia podtrzymanie zasilania - UPS/inwerter akumulatorowy na podtrzymanie minimum 4 h w momencie uruchomienia systemu, okablowania na zewnątrz oraz w budynku, dokumentacji w tym instrukcji obsługi i przeszkolenia pracowników obsługi.

Parametry techniczne zastosowanych urządzeń, sprzętu i okablowania winny być zgodne z normą PN-EN 62676-4:2015-06: „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - część 4”.

Wizyjny system kontroli winien spełniać wymagania dotyczące monitoringu wizyjnego wynikające wprost z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1592) dla istniejących warunków instalacji.

 

 1. Wymagania Zamawiającego

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Piotr Wit pod nr tel. 91 46 24 557 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dni robocze, w godz. 8.00 ÷ 15.00

Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy przesłać mailem na adres wskazany powyżej, przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat), w terminie do dnia 08.02.2019 r., do godz. 10:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.02.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 11.

Postępowanie jest przeprowadzane przez komisję powołaną decyzją Zarządu Spółki „Międzyodrze” nr 1/01/2019 z dnia 22.01.2019 r.

Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

W cenie oferty Wykonawca winien ująć koszty konserwacji dostarczonego wizyjnego systemu kontroli oraz nieodpłatne usuwanie problemów z niewłaściwym funkcjonowaniem oprogramowania i z konfiguracją sprzętu z minimalnym czasem reakcji 48 godzin, w przeciągu jednego roku od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Nazwy własne, normy, standardy oraz pochodzenie materiałów i wyrobów określone w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego są przykładowe i zostały użyte w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów i wyrobów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i wyroby będą spełniały przy najmniej te same wyspecyfikowane normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby dla celów realizacji robót Wykonawca dysponował osobą z uprawnieniami zawodowymi w specjalności elektrycznej.

Wraz z wypełnionym formularzem oferty należy złożyć karty katalogowe oferowanego sprzętu, to jest: 1) kamer, 2) rejestratora z nośnikiem pamięci i 3) urządzenia podtrzymanie zasilanie.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz oferty cenowej.
 2. Wzór umowy w sprawie realizacji zamówienia.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Karta Gwarancyjna
 5. Wzór umowy o zachowaniu poufności.
 1. Propozycja lokalizacji miejsc montażu i pola widzenia kamer wizyjnego systemu kontroli CCTV.
 2. Zasady prowadzenia prac oraz postępowania pracowników firm obcych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” i wzór oświadczenia.
 3. Klauzula informacyjna RODO

UWAGA:

Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

Modyfikacja nr 1:

05.02.2019 r.

Zamawiający wymaga wyodrębnienia w cenie oferty kosztu dostawy i montażu okablowania na zewnątrz oraz wewnątrz w budynku do przesyłu sygnałów pomiędzy wszystkimi elementami systemu oraz do ich zasilania.

Załącznik - Zmodyfikowany wzór formularza oferty cenowej

 

07.02.2019 r.

Modyfikacja nr 2:

Z uwagi na duże zainteresowanie postępowaniem Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia w sprawie zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13 lutego 2019 r. (środa) do godz. 10:00.

 

Modyfikacja nr 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

Punkt 3 – Wymagania Zamawiającego

zmienia się zapisy piątego i szóstego akapitu od góry dotyczące terminów składania i otwarcia ofert na:

„Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy przesłać mailem bądź pocztą na adres wskazany powyżej lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat), w terminie do dnia 13.02.2019 r., do godz. 10:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 11.”

Załącznik – Zmodyfikowana treść Zapytania ofertowego

 

 

 Wyjaśnienie nr 1:

04.02.2019 r.

Zamawiający dopuszcza montaż kamery K4 na narożniku budynku, tak aby możliwa była identyfikacja osób i pojazdów obsługujących stacje odbiorczą dla autocystern.

 

Wyjaśnienie nr 2:

07.02.2019 r.

Zamieszcza się linki do:

1. treści ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.1592):

 2. aktualnego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 

 

PYTANIA

05.02.2019 r.

Pytanie 1:

Jaki jest istniejący system telewizji przemysłowej CCTV, z którym ma być zintegrowany nowy system?

Odpowiedź:

Nowy system ma być zintegrowany z systemem hybrydowy Novus.

 

06.02.2019 r.

Pytanie 2:

Czy pomiędzy kamerą nr 2 i 5 (umieszczone na słupie oświetleniowym przy pomoście stanowiska cumowniczego) i nr 3 (umieszczona na końcu pomostu stanowiska cumowniczego) a budynkiem gdzie ma znajdować się rejestrator są przepusty kablowe umożliwiające poprowadzenie przewodów bez prac ziemnych? 

Odpowiedź:

We wskazanych lokalizacjach istnieją przepusty kablowe, lecz nie wiadomo, czy są na tyle drożne żeby umożliwiać poprowadzenie w nich dodatkowych przewodów.

Zamawiający zwraca uwagę na wymóg wyodrębnienia w cenie oferty kosztu dostawy i montażu okablowania na zewnątrz oraz wewnątrz w budynku do przesyłu sygnałów pomiędzy wszystkimi elementami systemu oraz do ich zasilania zgodnie z Modyfikacją ZOF nr 1 z dnia 05.02.2019 r.

 

Pytanie 3:

Wykonawca ma zapewnić możliwość dostępu do podglądu organom zewnętrznym za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Czy w związku z tym Zamawiający zapewni łącze o odpowiednich parametrach (min. 20 mB/s) do tego celu?

Odpowiedź:

Wykonawca ma zapewnić możliwość dostępu a nie dostęp, tzn. dostarczony system ma umożliwiać taki dostęp w przyszłości. Zamawiający zapewni łącze o odpowiednich parametrach do tego celu.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę