Spółka Wodna „Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie ul. Przejazd 14, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.

„Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układu zasilania w energię elektryczną z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów”,

którego zakres obejmuje przebudowę istniejącej rozdzielnicy 0,4 kV w stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków, koordynację zabezpieczeń dla rozdzielnicy 0,4 kV, budowę kanalizacji kablowej, ułożenie kabli elektroenergetycznych i sterowniczo-sygnalizacyjnych, niezbędne prace rozbiórkowe i odtworzeniowe, uruchomienie przyłącza elektroenergetycznego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert oraz warunki wykonywania robót określają załączone do niniejszego  zaproszenia:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia z załącznikami,
  • Projekt wykonawczy wykonany w maju 2017 r. przez Biuro Realizacji Projektów „Prospel” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Smolańska 3,  na który składają się następujące opracowania:
  1. Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne i AKPIA

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Zawartość projektu

1.

PR-1717

Zasilanie rezerwowe w energię elektryczną po stronie 0,4kV z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie, maj 2017 r.

a)       Opis techniczny

b)       Obliczenia

c)       Nastawy zabezpieczeń

d)       Rysunki 1-8

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Zawartość projektu

2.

PR-1717.2

Zasilanie rezerwowe w energię elektryczną po stronie 0,4kV z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie – Aktualizacja, grudzień 2017 r.

a)       Karta zmian

b)       Obliczenia

c)       Nastawy zabezpieczeń

d)       Rysunki 1-4

 

  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1.

  ST – 00

Wymagania ogólne

2.

SST – 01

Roboty rozbiórkowe

3.

SST – 02

Roboty ziemne i przygotowawcze

4.

SST – 03

Roboty izolacyjne

5.

SST – 04

Roboty elektryczne

6.

SST – 05

Roboty ogólnobudowlane

7.

SST – 06

Obsługa geodezyjna

Wymagany termin realizacji zamówienia 07 grudzień 2018 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 13 w terminie do dnia 09.11.2018r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 11 w dniu 09.11.2018r. o godz. 10:15.

Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu rt. 66 § 1 KC ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.


Do pobrania:

IDW Przyłącze energetyczne

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa wykonawcza

Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 9 - Dokumentacja fotograficzna

Załącznik do umowy - Regulamin postępowania i RODO

 


 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

Szczecin, dn. 06.11.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układu zasilania w energię elektryczną z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów"

 

Modyfikacja nr 1:


Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

Zamawiający uzupełnia dokumentacje projektową wykonawczą i zmienia termin składania ofert na dzień 13. listopada 2018 r. do godz. 10:00.

(pierwotny termin składania i otwarcia ofert 09.11.2018 r.)

 

Modyfikacja nr 2:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

SIWZ, rozdział II „Forma oferty”, punkt 12- zmienia się treść punktu na:

„Zaleca się by Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zawierającej oznaczenie: „Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układu zasilania w energię elektryczną z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów” oraz „nie otwierać przed 13. listopada 2018 r. godz. 10:15" - bez nazwy i pieczątki Wykonawcy.”

 

SIWZ, rozdział XII „Składanie i otwarcie ofert”, punkt 1- zmienia się treść punktu na:

"Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 13, w terminie do dnia 13. listopada 2018 r., do godz. 10:00."

 

SIWZ, rozdział XII „Składanie i otwarcie ofert”, punkt 4- zmienia się treść punktu na:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 11 w dniu
13. listopada 2018r. o godz. 10:15.”

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę