Ogłoszenie nr 595306-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. 

Spółka Wodna "Międzyodrze": „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

 1. I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna "Międzyodrze", krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14 , 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91462396567. 
  Adres strony internetowej (URL): www.miedzyodrze.pl 
  Adres profilu nabywcy: 
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
  spółka wodna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.miedzyodrze.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie drukowanej, pocztą lub osobiście 
Adres: 
Spółka Wodna "Międzyodrze" ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie” 
Numer referencyjny: ZO/02/03/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa obiektów istniejących - zagęszczacza nadmiernych osadów ściekowych i nieczynnej komory w zbiorniku defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem ich dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”, na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin. Zakres robót obejmuje właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę, Zakres robót obejmuje przebudowę na zbiorniki retencyjne ścieków komunalnych, dowożonych i technologicznych i dostosowanie do nowej funkcji istniejących obiektów – zagęszczacza nadmiernych osadów ściekowych i nieczynnej komory w zbiorniku defosfatacji, przy utrzymaniu ich dotychczasowych funkcji. Ponadto zakres robót obejmuje: - przebudowę i rozbudowę sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków, - doposażenie piaskownika, - zakup wyposażenia laboratoryjnego. W szczególności zakres robót obejmuje: 1/ Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny z utrzymaniem jego dotychczasowej funkcji. 1.1/ Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny: a/ demontaż istniejącego wyposażenia (mieszadła wolnoobrotowego) – 1 kpl b/ dostawa i montaż mieszadła zatapialnego – 1 kpl c/ dostawa i montaż przykrycia hermetyzującego – 1 kpl d/ dostawa i montaż drabinki złazowej – 1 szt e/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów -1 kpl 1.2/ Dostawa i zabudowanie urządzenia dezodoryzacji powietrza złowonnego: a/ wykonanie fundamentu urządzenia – 1 szt b/ dostawa i montaż urządzenia do dezodoryzacji powietrza - 1 kpl c/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów - 1 kpl 1.3/ Budowa przepompowni ścieków retencjonowanych S6: a/ dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków retencjonowanych - 1 kpl b/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów - 1 kpl 1.4/ Włączenia rurociągów do instalacji w budynku maszynowni: a/ montaż instalacji i rurociągów - 1 kpl 1.5/ Modernizacja wyposażenia w istniejącej przepompowni ścieków dowożonych: a/ dostawa i wymiana wirnika pompy ścieków dowożonych - 1 szt 1.6/ Budowa podziemnych rurociągów ściekowych ciśnieniowych: a/ budowa rurociągu D160PE od włączenia do istniejącego rurociągu z przepompowni instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych do studzienki zasuw, b/ budowa rurociągu D160PE od studzienki zasuw do włączenia do istniejącego rurociągu z przepompowni instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych, c/ budowa rurociągu D160PE od studzienki zasuw do zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) d/ budowa rurociągu D110PE z przepompowni ścieków retencjonowanych S6 do budynku maszynowego (kanał przed kratą) e/ budowa rurociągu D110PE z przepompowni ścieków retencjonowanych S6 do przepompowni przy stanowisku rozładunku autocystern f/ budowa rurociągu D110PE z budynku maszynowego (rurociąg z przepompowni ścieków dowożonych) do zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) g/ budowa rurociągu D200PE ze zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) do przepompowni ścieków retencjonowanych S6 1.7/ Budowa podziemnych kanałów grawitacyjnych: a/ kanał D160PVC odprowadzający odcieki z urządzenia do dezodoryzacji powietrza do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni 1.8/ Budowa podziemnych rurociągów sprężonego powietrza: a/ budowa rurociągu D160PE od zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów) do urządzenia dezodoryzującego. 1.9/ Rozbudowa sieci wodociągowej: a/ dostawa i montaż hydrantu nadziemnego DN80 przy zbiorniku retencyjnym (zagęszczaczu osadów) - 1 kpl 1.10/ Rozbudowa nawierzchni utwardzonych: a/ rozbiórka i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni 98 m2 b/ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół przepompowni ścieków retencjonowanych S6 o powierzchni 20 m2 1.11/ Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, 1.12/ Wykonanie instalacji sterowania i monitoringu z włączeniem do istniejącego systemu. 2/ Przebudowa nieczynnej komory w istniejącym zbiorniku defosfatacji na zbiornik retencyjny z utrzymaniem jej dotychczasowej funkcji 2.1/ Przebudowa nieczynnej komory w zbiorniku defosfatacji na zbiornik retencyjny: a/ dostawa i montaż dyfuzorów – 1 kpl b/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów -1 kpl c/ dostawa i montaż drabinki złazowej – 1 szt 2.2/ Budowa podziemnych ściekowych rurociągów ciśnieniowych: a/ budowa rurociągu D160PE od studzienki zasuw do zbiornika retencyjnego w zbiorniku defosfatacji b/ budowa rurociągu D200PE ze zbiornika retencyjnego w zbiorniku defosfatacji do przepompowni ścieków retencjonowanych S6 2.3 Rozbudowa sieci wodociągowej: a/ dostawa i montaż rurociągu D90PE od istniejącego wodociągu do hydrantu nadziemnego przy zbiorniku retencyjnym w zbiorniku defosfatacji i jego odgałęzienie D63 PE z hydrantem ogrodowym DN50 przy magazynie osadów. 2.4/ Rozbudowa nawierzchni utwardzonych: a/ rozbiórka i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni, b/ wykonanie dojazdu z kostki betonowej do zbiornika retencyjnego w zbiorniku defosfatacji o powierzchni. 3/ Budowa ujęcia ścieków dopływających z terenu zlewni z by-passu za piaskownikiem. Roboty w obrębie piaskownika 3.1/ dostawa, montaż i włączenie do istniejącego systemu zestawu do ciągłego pomiaru ChZT na wlocie za pomocą sondy skanującej UV z przetwornikiem pomiarowym do obsługi sondy a/ dostawa i montaż balustrady i drabinki złazowej - 1 kpl, b/ dostawa i montaż sondy pomiarowej wraz z kompletnym wyposażeniem i przetwornikiem pomiarowym z włączeniem do istniejącego systemu sterowania i monitoringu - 1 kpl, dostawa i montaż niezbędnych instalacji i rurociągów - 1 kpl. 3.2/ Budowa rurociągów ciśnieniowych ściekowych - dostawa i montaż rurociągów podziemnych: a/ rurociąg D630PE od włączenia do istniejącego rurociągu by-passu oczyszczalni do studzienki S22 – materiał dostarcza Zamawiający, montaż trójnika Ø630/315 PE, montaż zasuw Ø600 i Ø300. b/ rurociąg D315PE od rozgałęzienie na rurociągu D630PE do zbiornika retencyjnego (zagęszczacza osadów). 3.3/ Budowa kanałów ściekowych grawitacyjnych - dostawa i montaż kanałów: a/ kanał D250PVC z przelewu przepompowni wewnętrznej do studzienki S22. 3.4/ Budowa rurociągów sprężonego powietrza - dostawa i montaż rurociągów podziemnych: a/ rurociąg D76,1x2 mm stal 0H18N9 od instalacji sprężonego powietrza piaskownika w budynku maszynowni do zbiornika retencyjnego w komorze zbiornika defosfatacji. 3.5/ Budowa sieci wodociągowej - dostawa i montaż wodociągu D32PE przy piaskowniku wraz z punktem czerpalnym. 3.6/ Przebudowa i rozbudowa nawierzchni utwardzonych wokół piaskownika pomiędzy budynkiem maszynowni a zbiornikiem usuwania fosforu: a/ rozbiórka i odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni, b/ wykonanie przełożenia istniejącego chodnika wokół piaskownika, powierzchnia. 4/ Zmiany do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym: 4.1/ Wyposażenie przepompowni ścieków retencjonowanych S6: projektowana pompa winna być w instalacji pionowej, suchej. 4.2/ zamiast dostawy, montażu, włączenia do istniejącego systemu i uruchomienia czujnika ChZT azotanów, azotynów, SAK, OWO, BZT należy zrealizować dostawę, montaż i włączenie do istniejącego systemu zestawu do ciągłego pomiaru ChZT na wlocie za pomocą sondy skanującej UV z przetwornikiem pomiarowym do obsługi sondy - 1 kpl, 4.3/ Modernizacja istniejącego piaskownika: Dostawa i montaż czterech mieszadeł z prowadnicami w piaskowniku, po jednym mieszadle w każdej komorze piasku z włączeniem do istniejących systemów zasilania, sterowania i monitoringu; 5/ Dostawy urządzeń pomiarowych i sprzętu laboratoryjnego (uwaga: zakres nie ujęty w dokumentacji projektowej): a/ dostawa i montaż na ścianie w komorze osadu czynnego zbiornika reaktora z włączeniem do istniejącego systemu potencjometrycznej, elektrody jonoselektywnej do pomiarów amoniaku, potasu, azotanów i chlorków z sondą temperatury i z wbudowanym systemem referencyjnym, z uniwersalnym przetwornikiem pomiarowym do obsługi sondy, b/ dostawa urządzenia do poboru próbek ścieków surowych – samplera 24 godzinnego z przygotowaniem miejsca instalacji, c/ dostawa mineralizatora do szybkiej mineralizacji próbek. 6/ Wyłączenia z zakresu dokumentacji projektowej Zakres Zamówienia nie obejmuje niżej wymienionych robót ujętych w dokumentacji projektowej: a/ wykonanie powłok zabezpieczających powierzchnię dna i ścian nieczynnej komory adaptowanej na zbiornik retencyjny w zbiorniku defosfatacji – 242 m2, b/ wykonanie powłok zabezpieczających powierzchnię dna i ścian zbiornika zagęszczacza osadu – 176 m2, c/ dostawa i montaż dyfuzorów w zbiorniku zagęszczacza osadu – 1 kpl. 7/ Pozostałe prace objęte zakresem Zamówienia Zakres Zamówienia obejmuje także: - właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, - wykonanie prób międzyoperacyjnych, rozruchu i prób końcowych całego systemu, - przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu Zamawaijącego w ilości do 10 osób, - rozruch, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi, instrukcji p.poż. i instrukcji stanowiskowych urządzeń, - uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). Niezależnie od zakresu Zamówienia opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi: - organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem, - zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, - przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego, - opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót i, najpóźniej do dnia podpisania umowy, przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji (w postaci wykresu Gantta oraz tabelarycznego zestawienia kosztów poszczególnych robót w ujęciu tabelarycznym), - prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi, - uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim), - prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, - opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.: a) protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów: jako minimum Wykonawca robót powinien dostarczyć na odbiór końcowy następujące protokoły pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami: 1. protokoły pomiarów izolacji kabli zasilających 0,4 kV, 2. protokół badania wyłącznika różnicowoprądowego w szafkach sterowniczych, 3. protokół z pomiaru rezystencji uziemienia, 4. oświadczenie o ciągłości połączeń wyrównawczych z szyną PE; b) protokołami odbioru technicznego przez użytkownika, c) Dokumentacją Techniczno-Ruchową wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń; d) instrukcjami obsługi wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń; e) modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni Ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków obiektów podlegających przebudowie i schematów elektrycznych. 8/ Forma dokumentacji powykonawczej Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj. - pliki tekstowe- doc, rtf, txt; - rysunki techniczne- dwg, dxf; - obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi). Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. 

II.5) Główny kod CPV: 45231000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45252100-9

45252100-9

45252100-9

45252100-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-23 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-11-23


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest zdolny do należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności (art. 22d ust. 3 ustawy). W celu zweryfikowania rzetelności wykonawca przedstawi informacje na temat realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót instalacyjno-budowlanych o wartości brutto większej niż 200.000 złotych, które: - nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, albo - złoży oświadczenie, że wszystkie roboty budowlane, o których mowa powyżej wykonał należycie. Za roboty budowlane niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się te roboty, przy których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę, albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub inne formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót polegających na wykonaniu robót instalacyjno-budowlanych o wartości brutto większej niż 100.000 zł zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać jeden z Wykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 2 ppkt 3) lit a) siwz. b) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna robotę polegającą na budowie sieci wod.-kan. z rur PE Ømin 315 mm o wartości minimum 200 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest on wskazać także wszystkie roboty budowlane zrealizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 2 ppkt 2) lit b) siwz. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. c) dysponuje lub będzie dysponować: a. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, c. minimum jedną osobą z uprawnieniami zgrzewania rur PE; d. minimum jedną osobą z uprawnieniami dozorowymi łączenia rur przy pomocy zgrzewania doczołowego i elektrooporowego; d. minimum jednym specjalistą ds. automatyki – osoba ta winna posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: - wykształcenie wyższe techniczne, - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie budowy i uruchamiania systemów automatyki i sterowania, - udział w co najmniej jednej budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d; e. minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu rozruchu urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d. Zamawiający akceptuje posiadanie przez wskazane powyżej osoby ważnych uprawnień budowlanych które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i które odpowiadają wymaganym uprawnieniom. Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami w kilku branżach przez jedną osobę posiadającą stosowne, wyżej wymienione uprawnienia. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownika robót elektrycznych i specjalisty ds. automatyki. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień zgrzewania rur PE oraz uprawnień dozorowych łączenia rur przy pomocy zgrzewania doczołowego i elektrooporowego przez jedną osobę posiadającą stosowne, wyżej wymienione uprawnienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt. 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach, których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy: a) wykazu punktów serwisowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. b) dokumentu (-ów) ze szczegółowym opisem technicznym urządzeń (kart katalogowych), stanowiących przedmiot dostaw w ramach zamówienia, z uwzględnieniem parametrów napędów i rodzaju materiałów, z których są wykonane;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie tego wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu bazę danych, z której może on pozyskać ten odpis; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion). e) dokumentów (referencji) potwierdzających budowę i przekazaniu do eksploatacji w okresie ostatnich pięciu lat minimum jednej (1) sieci wod.-kan. z rur PE Ømin 315 mm o wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy). f) dokumentów (referencji) potwierdzających budowę, wyposażenie, uruchomienie i przekazaniu do eksploatacji w okresie ostatnich pięciu lat minimum trzech (3) przepompowni ścieków o łącznej wartości robót minimum 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Dokumenty muszą potwierdzać, że pracujące urządzenia w nich wymienione posiadają parametry nie gorsze niż określone w niniejszej siwz, jako minimum: wydajność nie mniejsza niż 40 m3/h. g) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności i ich kwalifikacjami oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść w wysokości 24.000 zł (słownie dwadzieścia cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Parametry techniczno-funkcjonalne

30,00

Gwarancja i rękojmia

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Tak 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-10, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 595306-N-2018 w dniu 2018-07-26 r. 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 500190810-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595306-N-2018 
Data: 26/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", Krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14, 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91462396567. 
Adres strony internetowej (url): www.miedzyodrze.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-10, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-28, godzina: 10:00,


Ogloszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 500194258-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595306-N-2018 
Data: 26/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", Krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14, 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91462396567. 
Adres strony internetowej (url): www.miedzyodrze.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-23 
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia:lub zakończenia: 2018-12-07 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: W II.4. "Krótki opis przedmiotu zamówienia": w treści: ust. 7/, szósty tiret: - uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). 
W ogłoszeniu powinno być: W II.4. "Krótki opis przedmiotu zamówienia": w treści: ust. 7/, szósty tiret: - wystąpienie w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami). 

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 500204948-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595306-N-2018 
Data: 26/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", Krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14, 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91462396567. 
Adres strony internetowej (url): www.miedzyodrze.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2. 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-28, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-04, godzina: 10:00 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 500205032-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595306-N-2018 
Data: 26/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", Krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14, 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91462396567. 
Adres strony internetowej (url): www.miedzyodrze.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: W II.4. "Krótki opis przedmiotu zamówienia": w treści ust. 1/, pkt.1.1. Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny, ppkt. c/ dostawa i montaż przykrycia hermetyzującego – 1 kpl 
W ogłoszeniu powinno być: W II.4. "Krótki opis przedmiotu zamówienia": w treści ust. 1/, pkt.1.1. Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny, ppkt. c/ Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia dostawę i montaż przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów 


Do pobrania:

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich 

 Załącznik nr 4 - Wykaz prac podobnych

 Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 Załącznik nr 6 - Przykadowy wzór zobowiązania do oddania niezbędnych zasobów

 Załącznik nr 7 - Przykładowe wzory gwarancji należytego wykonania umowy

 Załącznik nr 8 - Wzór Umowy

 Załącznik nr 9 - Wzór oświadczenia Wykonawcy - kryteria oceny ofert

 Załącznik nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa

 Załącznik nr 12 - Tabela Elementów Rozliczeniowych

 Załącznik nr 13 - Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej "Międzyodrze"

Załącznik nr 14 - Przedmiar robót


WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

 

Szczecin, dn. 27.07.2018 r.

Modyfikacja nr 1: Do pobrania

Dodano załącznik nr 12 - Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz załącznik nr 13 - zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej "Międzyodrze"

 --------------------

Szczecin, dn. 09.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 2:

Dodano do SIWZ załącznik nr 14 - Przedmiar robót 

Modyfikacja nr 3:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.08.2018 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 10.08.2018 r. zastępuje się ją datą 28.08.2018 r. (pierwotny termin składania i otwarcia ofert 10.08.2018 r.)

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

--------------------- 

Szczecin, dn. 14.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 4: treść SIWZ, Rozdz. VII pkt. 1

Jest: „1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 23.11.2018 r. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uważa się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek poświadczającego prawidłowe zakończenie rozruchów mechanicznego i technologicznego zamontowanych urządzeń.”

Winno być: „1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07.12.2018 r. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uważa się termin podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek poświadczającego prawidłowe zakończenie rozruchów mechanicznego i technologicznego zamontowanych urządzeń.”

Modyfikacja nr 5: SIWZ, Załącznik nr 8 – Wzór Umowy, §7, ust. 1

Jest: „1. Termin zakończenia robót i wykonania pełnego przedmiotu umowy ustala się na 26.11.2018 r."

Winno być: „1. Termin zakończenia robót i wykonania pełnego przedmiotu umowy ustala się na 07.12.2018 r."

Modyfikacja nr 6: treść SIWZ, Rozdział XVI, punkt 2.3 - Zakres Zamówienia, ust. 7/, szósty tiret pierwszego akapitu

Jest: „- uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami).”

Winno być: „- wystąpienie w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami).”

Modyfikacja nr 7: SIWZ, Załącznik nr 8 – Wzór Umowy, §1, pkt. 1.3 - Zakres umowy, ust. 7/, pierwszy akapit, szósty myślnik:

Jest: „- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu (w tym między innymi przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami)."

Winno być: „- wystąpienie w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektu (w tym między innymi przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami)."

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

--------------------- 

Szczecin, dn. 28.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie” 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 8:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.09.2018 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 28.08.2018 r. zastępuje się ją datą 04.09.2018 r. (pierwotny termin składania i otwarcia ofert 10.08.2018 r., termin przedłużony do 28.08.2018 r. - modyfikacja nr 3 z 09.08.2018 Ogloszenie nr 500190810-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.).

Modyfikacja nr 9: treść SIWZ, Rozdz. XVI Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 2.3. Zakres zamówienia, ppkt. 1.1. 

Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia dostawę i montaż przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów:

Jest:
"1.1/ Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny:
a/ demontaż istniejącego wyposażenia (mieszadła wolnoobrotowego) – 1 kpl
b/ dostawa i montaż mieszadła zatapialnego – 1 kpl
c/ dostawa i montaż przykrycia hermetyzującego – 1 kpl
d/ dostawa i montaż drabinki złazowej – 1 szt
e/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów -1 kpl"

Winno być:
"1.1/ Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny:
a/ demontaż istniejącego wyposażenia (mieszadła wolnoobrotowego) – 1 kpl
b/ dostawa i montaż mieszadła zatapialnego – 1 kpl
c/ dostawa i montaż drabinki złazowej – 1 szt
d/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów -1 kpl"

Modyfikacja nr 10: Załącznik nr 8 – Wzór Umowy, §1, pkt. 1.3 - Zakres umowy, ppkt. 1.1/

Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia dostawę i montaż przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów:

Jest:
"1.1/ Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny:
a/ demontaż istniejącego wyposażenia (mieszadła wolnoobrotowego) – 1 kpl
b/ dostawa i montaż mieszadła zatapialnego – 1 kpl
c/ dostawa i montaż przykrycia hermetyzującego – 1 kpl
d/ dostawa i montaż drabinki złazowej – 1 szt
e/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów -1 kpl"

Winno być:
"1.1/ Przebudowa istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny:
a/ demontaż istniejącego wyposażenia (mieszadła wolnoobrotowego) – 1 kpl
b/ dostawa i montaż mieszadła zatapialnego – 1 kpl
c/ dostawa i montaż drabinki złazowej – 1 szt
d/ dostawa i montaż instalacji i rurociągów -1 kpl"

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


 PYTANIA:

Szczecin, dn. 14.08.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”  

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1: „Składamy pytanie z prośbą o zmianę zapisu SIWZ dotyczącą uzyskania pozwolenia na użytkowanie i wprowadzenia zapisu, aby w czasie kontraktu jedynie o nie wystąpić. Powodem jest bardzo krótki czas na realizację zadania.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, Rozdział XVI, punkt 2.3 - Zakres Zamówienia, ust. 7/, szósty tiret pierwszego akapitu w następujący sposób: 
zmianie ulega istniejący zapis: "uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami)."
na zapis: "wystąpienie w imieniu Zamawiającego o pozwolenie na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami)."


Informacja na temat otrzymanych ofert:

Szczecin, dn. 04.09.2018 r.

Dotyczy:        
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudowa i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Znak sprawy: ZO/02/03/2018
Numer ogłoszenia: nr 595306-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

nr 500190810-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

nr 500194258-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.

nr 500204948-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

nr 500205032-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego

Stanisław Mazur

ul. Rysia 5,

70-791 Szczecin

1.953.800,10

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.244.410,23 zł netto

Niezwłocznie po analizie oferty pod względem spełnienia wymogów zawartych w SIWZ Zamawiający przekaże, zgodnie z art. 92 ustawy, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Szczecin, dn. 24.09.2018 r.

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin".

Znak sprawy: ZO/02/03/2018

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin", zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 14 dni. Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą upływa w dniu 11 października 2018 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 Wykonawca samodzielnie na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż odrzuci oferty Wykonawców, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą o wyżej oznaczony czas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2018 roku do godziny 12:00.

Brak odpowiedz na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas oznaczony powyżej potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie tego terminu i również skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego


 

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 92 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Szczecin, dn. 08.10.2018 r.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Spółka Wodna „Międzyodrze” zawiadamia, że w wyniku badania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), na wykonanie robót pn. „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”  (znak sprawy: ZO/02/03/2018), ustalono, że oferty złożyli:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

1

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Stanisław Mazur

ul. Rysia 5

70-791 Szczecin

Cena: 60

Parametry techniczno-funkcjonalne: 30

Gwarancja i rękojmia: 0

Łącznie: 90

w związku z tym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Stanisław Mazur, ul. Rysia 5, 70-791 Szczecin.

Nie odrzucono i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę