TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Przebudowa rurociągu sprężonego powietrza na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

realizowanego w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rurociągu sprężonego powietrza pomiędzy budynkiem maszynowni a zbiornikiem osadu czynnego w reaktorze na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie przy ul. Przejazd 14.

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Roboty na zewnętrz budynku maszynowni: - ilość robót podano w sposób przybliżony (zmiana ilości robót nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej)

 1. Rozbiórka kostki betonowej typu „polbruk” wraz z podbudową 7 x 3,36 = 23,52 m2.
 2. Wykop mechaniczny na odkład (50%) = 16,60 m3.
 3. Wykop ręczny na odkład (50%) = 16,60 m3.
 4. Montaż łącznika kołnierzowego o zmiennej długości ze stali nierdzewnej 1.4301 DN 300 – 1 szt.
 5. Montaż rurociągu ze stali nierdzewnej 1.4301 DN 300 (rurociąg ze stali nierdzewnej DN 300 – 5,25 m, kołnierze ze stali nierdzewnej DN300 – 2 szt, kolana DN 300 90° ze stali nierdzewnej – 2 szt.) – 1 komplet.
 6. Wycięcie odcinka 2 m rurociągu istniejącego z GRP DN 300 – 1 komplet.
 7. Zaślepienie (przez zabetonowanie) nieczynnego rurociągu GRP DN 300 – 1 szt.
 8. Montaż złącza RK DN 300 na rurociągu istniejącym – 1 szt.
 9. Próba szczelności wykonanego odcinka rurociągu DN 300.
 10. Zabezpieczenie folią termokurczliwą złączy kołnierzowych DN 300 w gruncie – 2 szt.
 11. Zasypanie mechaniczne z zagęszczeniem gruntu do Is=1,0 na głębokości do 1,0m od dolnej krawędzi podbudowy, poniżej Is=098 (50%) - 16,30 m3.
 12. Zasypanie ręczne z zagęszczeniem gruntu do Is=0,98 (50%) – 16,20 m3.
 13. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z mieszanki piaskowo-cementowej lub innej równoważnej o nośności jak dla obciążeń od ruch ciężkiego i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk” (z odzysku 80%) – 23,52 m2.
 14. Wywiezienie zbędnej ziemi, gruzu i materiału z demontażu – 6 m3.

Roboty wewnątrz budynku maszynowni:

 1. Demontaż rurociągu stalowego DN 300 – 8 m poprzez rozkręcenie złączy kołnierzowych DN 300 – 3 szt i DN 100 – 2 szt.
 2. Demontaż rurociągu stalowego DN 300 – 2,5 m, złączy kołnierzowych DN 300 – 3 szt i DN 100 – 1 szt.
 3. Założenie kołnierzy pełnych ze stali nierdzewnej 1.4301 na kołnierzach istniejących DN 300 – 6 szt.
 4. Wymiana na nowe złączy elastycznych łączących króćce kolektora DN 300 z króćcami sprężarek (3 szt. DN 100)
 5. Wykonanie i montaż podpór ze stali nierdzewnej 1.4301 z możliwością regulacji wysokości (podpora do 20 cm) pod rurociągi stalowe DN300 – 5 szt.
 6. Ponowny montaż zdemontowanego rurociągu stalowego DN 300 - 10,5 m poprzez skręcenie złączy kołnierzowych DN 300 – 3 szt. i DN 100 – 3 szt. Wymagane jest osiowe zamontowanie króćców DN 100 z króćcami sprężarek (regulacja wysokości montażu kolektora DN 300).
 7. Rozkucie i późniejsza naprawa (uszczelnienie i odtworzenie obróbek ściennych) przejścia istniejącego rurociągu DN 300 przez zewnętrzną ścianę budynku w zakresie niezbędnym dla korekty wysokości tego przejścia po zmianie wysokości montażu kolektora nad posadzką (korekta wysokości celem doprowadzenia do osiowości króćców sprężarek i króćców DN 100 kolektora DN 300).
 8. Próba szczelności przebudowanego odcinka rurociągu DN 300 – 10,5 mb.

Pozostałe:

 1. Obsługa geodezyjna,w szczególności tyczenie i sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
 2. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiOR.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 07.12.2017 r.
  2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
  3. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. W cenie ryczałtowej nie należy ujmować kosztu ewentualnego odwidnienia wykopu. W przypadku konieczności odwodnienia wykopu koszty zostaną rozliczone odrębnie wg faktycznie wykonanych ilości robót (wg dziennika pompowań), koszty ustalone zostaną na podstawie KNR i SEKOCENBUD poziom cen średni z ostatniego kwartału dla województwa zachodniopomorskiego.
  4. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z wyjączeniem wskazanego powyżej zakresu odwadniania wykopu.
  5. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.
  6. Szczegółowych informacji udziela Wiesław Pankiewicz pod nr tel. 693-560-407 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dni robocze, w 8.00 ÷ 1500  .
  7. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku braku uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych.
  8. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat), w terminie do dnia 06.11.2017 r., do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.11.2017 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 11. UWAGA: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:00.
  9. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytę lokalną na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia. 

4. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór Umowy.
 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
 4. Rysunki techniczne: rys_1, rys. 4, rys. 6

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę