Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.08.2017 pod numerem 564547-N-2017


Spółka Wodna "Międzyodrze": Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna "Międzyodrze", krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14 , 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 91462396567.
    Adres strony internetowej (URL): www.miedzyodrze.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
    spółka wodna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.miedzyodrze.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie drukowanej, pocztą lub osobiście
Adres:
Spółka Wodna "Międzyodrze" ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie
Numer referencyjny: ZO/01/08/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie, rozruch i przekazanie do eksploatacji kompletnego zespołu kraty mechanicznej w budynku maszynowni mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z przebudową układu kraty mechanicznej w budynku maszynowni mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie. W szczególności zakres zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejącej kraty mechanicznej z agregatem napędu hydraulicznego, wraz z urządzeniami wspomagającymi (prasa do skratek z agregatem napędu hydraulicznego) i przekazanie zdemontowanych urządzeń na miejsce na terenie Zakładu wskazane przez Zamawiającego, b) dostosowanie istniejącego kanału kraty mechanicznej o wymiarach w świetle: szerokość 1300 mm, głębokość 1250 mm, do nowego urządzenia i osprzętu w zakresie robót budowlano – montażowych i instalacyjnych, c) dostawę i montaż nowej kraty mechanicznej gęstej – 1 komplet, Dane techniczne kraty mechanicznej - rodzaj urządzenia: krata schodkowa, - prześwit: 3 mm (szczelina), - przepustowość kraty: maks. 850 m3/h, - kat nachylenia kraty: 50°, +/- 5° - wysokość wylotu skratek od dna kanału: dostosowana do systemu transportu - szerokość czynna kraty (szerokość rusztu kraty): min 720 mm - napęd: elektryczny, stopień ochrony: minimum IP 65, przekładnia zębata, przekazanie momentu obrotowego przez układ cięgnowy - nie dopuszcza się łańcuchowego przekazania napędu, - wykonanie rusztu: Ruszt w postaci stałych i ruchomych pakietów lameli; - zasada pracy rusztu: w wyniku rotacyjnego ruchu pakietów lameli, podczas każdego obrotu pakietu lameli skratki zgromadzone na powierzchni lameli przenoszone są o stopień wyżej na wysokości kraty, aż do miejsca zrzutu skratek; - grubość lameli ruchomych i nieruchomych: min. 2 mm, - wyposażenie kraty: indukcyjne czujniki krańcowe (IP min 67) zabezpieczające przed nierównomierną pracą urządzenia, - wykonanie materiałowe: całe urządzenie, za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk, wykonane ze stali nierdzewnej, min. 1.4307 (AISI 304L), - materiał lameli ruchomych i nieruchomych: stal nierdzewna, - inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonane z materiałów odpornych na korozję; d) dostawę i montaż nowego układu ewakuacji (transportu) skratek z jego włączeniem w istniejący rurociąg transportu skratek DN100 do istniejącej prasopłuczki skratek typu WAP SL BG2 - 1 kpl.; e) hermetyzacja zespołu nowej kraty mechanicznej z jej włączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej. UWAGA: Zamawiający wymaga wykorzystania istniejącej obudowy kraty typu samochodowego; f) podłączenie zasilania energetycznego do zespołu nowej kraty mechanicznej; UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zespół nowej kraty mechanicznej był zasilany z głównej tablicy zasilająco-sterowniczej, analogicznie jak istniejące urządzenia; g) włączenie zespołu nowej kraty mechanicznej do istniejącego systemu sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy oczyszczalni ścieków; UWAGA: Zamawiający wymaga, aby zespół nowej kraty mechanicznej był sterowany z dedykowanej sekcji głównej tablicy zasilająco-sterowniczej, analogicznie jak istniejące urządzenia; h) wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji dostarczonego zespołu nowej kraty mechanicznej, aktualizacja odnośnych, istniejących instrukcji obiektowych oraz dokumentacji Oczyszczalni Ścieków o zakres wynikający z wykonanych Robót; i) wykonanie prób oraz rozruchu mechanicznego i technologicznego; j) przeprowadzenie szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 10 osób.

II.5) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45252200-0

42990000-2

51540000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-24

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jest zdolny do należytego wykonania zamówienia poprzez wykazanie swojej rzetelności (art. 22d ust. 3 ustawy). W celu zweryfikowania rzetelności wykonawca przedstawi informacje na temat realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych o wartości brutto większej niż 130.000 złotych, które: - nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, albo - złoży oświadczenie, że wszystkie roboty budowlane, o których mowa powyżej wykonał należycie. Za roboty budowlane niewykonane lub nienależycie wykonane uznaje się te roboty, przy których Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę, albo odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a także gdy Wykonawca został zobowiązany do zapłaty kary umownej lub inne formy odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, który wykonał nienależycie lub nie wykonał zleconych robót polegających na wykonaniu robót budowlanych o wartości brutto większej niż 130.000 zł zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać jeden z Wykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie roboty budowlane realizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 2 ppkt 3) lit a) siwz. b) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna robotę polegającą na dostawie, montażu, uruchomieniu, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji na oczyszczalni ścieków minimum jednej (1) kraty schodkowej z systemem transportu skratek służącej do mechanicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych, o wartości minimum 130 000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać każdy z Wykonawców. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest on wskazać także wszystkie roboty budowlane zrealizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt 2 ppkt 2) lit b) siwz. W przypadku, gdy wartość inwestycji wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. c) dysponuje lub będzie dysponować: a. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, b. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, c. minimum jednym montażystą robót technologicznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: — wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, — co najmniej 3 lata doświadczenia w montażu, uruchamianiu i rozruchu urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków, — udział w realizacji co najmniej dwóch robót podobnych. d. minimum jednym specjalistą ds. automatyki – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: — wykształcenie wyższe techniczne, — co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie budowy i uruchamiania systemów automatyki i sterowania — udział w co najmniej jednej budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d; e. minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu rozruchu urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d, Zamawiający akceptuje posiadanie przez wskazane powyżej osoby ważnych uprawnień budowlanych które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i które odpowiadają wymaganym uprawnieniom. Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami w kilku branżach przez jedną osobę posiadającą stosowne, wyżej wymienione uprawnienia. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownika robót elektrycznych i specjalisty ds. automatyki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt. 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy: a) wykazu punktów serwisowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. b) kopii certyfikatów systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania środowiskowego producenta urządzeń, jeśli posiada (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony będzie poza zakładem produkcyjnym Producenta - kopii aktualnego certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego zakładu, w którym ten proces będzie wykonany) aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko; c) oświadczenia producenta urządzeń o zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich elementów metalowych urządzeń metodą pasywacji zanurzeniowej; d) dokument przedstawiający rysunek instalacji wraz z kartą katalogową; e) dokument przedstawiający algorytm sterowania potwierdzający automatyczną pracę zespołu mechanicznej kraty gęstej; f) dokumentu (-ów) ze szczegółowym opisem technicznym urządzeń (kart katalogowych), stanowiących przedmiot dostaw w ramach zamówienia, z uwzględnieniem parametrów napędów i rodzaju materiałów, z których są wykonane.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie tego wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu bazę danych, z której może on pozyskać ten odpis; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. e) dokumentów (referencji) potwierdzających dostawę, montaż, uruchomienie i przekazaniu do eksploatacji na oczyszczalni ścieków minimum jednej (1) kraty schodkowej gęstej z systemem transportu skratek służącej do mechanicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych, o wartości robót minimum 130 000,00 zł brutto. Dokumenty muszą potwierdzać, że pracujące urządzenia, w nich wymienione, posiadają parametry nie gorsze niż określone w niniejszej siwz, jako minimum: wydajność nie mniejsza niż wymagana, ruszt cedzący o wymiarach nie mniejszych niż wymagane, lamele o prześwicie nie większym niż wymagany; f) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności, ich kwalifikacjami oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść w wysokości 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Parametry techniczno-funkcjonalne

25,00

jakość

5,00

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017 pod numerem 500013920-N-2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 564547-N-2017 

Data: 04.08.2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", Krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14, 70-607  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91462396567, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91462396567. 
Adres strony internetowej (url): www.miedzyodrze.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert w postępowaniu: Data 2017-08-21, godzina 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert w postępowaniu: Data 2017-08-23, godzina 10:00 

 


Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1      – Formularz oferty

Załącznik nr 2      – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3      – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału postępowaniu i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4      – Wykaz prac podobnych

Załącznik nr 5      – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień

Załącznik nr 6      – Przykładowy wzór zobowiązania do oddania niezbędnych zasobów

Załącznik nr 7      – Przykładowe wzory gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik nr 8      – Wzór umowy

Załącznik nr 9      – Wzór oświadczenia Wykonawcy – kryteria oceny ofert

Załącznik nr 10   – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 11     – Wyciąg z dokumentacji istniejącego obiektu

 


 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

 

Szczecin, dn. 09.08.2017 r.

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Znak sprawy: ZO/01/08/2017, Ogłoszenie nr 564547-N-2017 z dnia 04.08.2017 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie.

Modyfikacja nr 1: W rozdziale XII SIWZ ust. 2, pkt. 2.1 lit. E ppkt. 2/, wiersz 6¸8:

Dotychczasową treść:

Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kopii umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował umowę.

Zamienia się na:

Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kopii umów o pracę zawartych z osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował umowę, wskazanych w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2 lit c).

Modyfikacja nr 2: W treści załącznika nr 8 do SIWZ, §11 ust. 2:

Dotychczasową treść:

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót bez wad i usterek oraz protokół przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

Zmienia się na:

Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

Modyfikacja nr 3: W treści załącznika nr 8 do SIWZ, §16 ust. 2:

Dotychczasową treść:

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, kopii umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę.

Zamienia się na:

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, kopii umów o pracę zawartych z osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę, wskazanych w SIWZ Rozdz. V ust. 2 pkt. 2 lit c).

Modyfikacja nr 4: W treści załącznika nr 3 zmienia się wpisano omyłkowo błędny tytuł nazwy inwestycji:

Dotychczasową treść:

„Wykonanie robót budowlanych pn. ”Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego””

Zmienia się na:

„Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

 

Szczecin, dn. 17.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Znak sprawy: ZO/01/08/2017, Ogłoszenie nr 564547-N-2017 z dnia 04.08.2017 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie:

Modyfikacja nr 5: W treści SIWZ Rozdz. VII „Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia", ust. 2:

Dotychczasową treść:

Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji - 24 miesiące oraz rękojmi - 24 miesiące, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek - na wykonane roboty i na zastosowane materiały oraz urządzenia, niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi.

Zmienia się na:

Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy oraz rękojmi - 12 miesięcy, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek - na wykonane roboty i na zastosowane materiały oraz urządzenia, niezależnie od gwarancji producenta. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji i rękojmi.

Modyfikacja nr 6: W treści załącznika nr 9, pkt. B Kryterium (G) „Gwarancja", wiersz 11-12:

Dotychczasową treść:

*)   określić ilość kwartałów (1 kwartał = 3 miesiące) ponad minimalny okres gwarancji określony w SIWZ (24 miesiące) wstawiając jedną z następujących liczb: 1, 2, 3 lub 4.

Zmienia się na:

*)   określić ilość kwartałów (1 kwartał = 3 miesiące) ponad minimalny okres gwarancji określony w SIWZ (12 miesięcy) wstawiając jedną z następujących liczb: 1, 2, 3 lub 4.

Modyfikacja nr 7: W treści SIWZ Rozdz. XVI „Opis przedmiotu zamówienia" ust. 3, w polu UWAGA pkt. 1./prostuje się omyłkę pisarską:

Dotychczasową treść:

Zamawiający wymaga, aby podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót nastąpiło w terminie do dnia 26. listopada 2017 r.

Zmienia się na:

Zamawiający wymaga, aby podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót nastąpiło w terminie do dnia 24. listopada 2017 r.

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


 

INFORMACJA NA TEMAT OTRZYMANYCH OFERT:

 

Szczecin, dn. 23.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Znak sprawy: ZO/01/08/2017

Ogłoszenie numer: nr 564547-N-2017 z dnia 2017-08-04, nr 500013920-N-2017 z dnia 2017-08-17 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Huber Technology Sp. z o.o.

ul. Ryżowa 51

02-495 Warszawa

193.110,00

Zgodnie z SIWZ

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

2.

Enko S.A.

ul. Dojazdowa 54

44-100 Gliwice

236.160,00

Zgodnie z SIWZ

24 miesiące

Zgodnie z SIWZ

Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 209.100 zł brutto (170.000 zł netto)

Niezwłocznie po analizie ofert pod względem spełnienia wymogów zawartych w SIWZ Zamawiający przekaże, zgodnie z art. 92 ustawy, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

INFORMACJA NA TEMAT WYBRANEJ OFERTY:

 

Szczecin, dn. 29.08.2017 r.

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawa i montaż kraty mechanicznej w budynku maszynowni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Znak sprawy:  ZO/01/08/2017

Ogłoszenie numer: nr 564547-N-2017 z dnia 2017-08-04, nr 500013920-N-2017 z dnia 2017-08-17 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Nazwa (firma): Huber Technology Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa                                                                                                                      

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 

Streszczenie oceny złożonej oferty: 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

1.

Huber Technology Sp. z o.o.

ul. Ryżowa 51

02-495 Warszawa

100

2.

Enko S.A.

ul. Dojazdowa 54

44-100 Gliwice

89,06

 

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę