Zapytanie ofertowe
na wykonanie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy w projekcie pn.:

„Projekt badawczo-rozwojowy wraz z przygotowaniem do wdrożenia węzła separacji membranowej w instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów ropopochodnych funkcjonującej na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Zamawiający planuje wystąpienie o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. Z tego względu wszystkie oferty i prowadzone przez wybranego Wykonawcę działania muszą być zgodne z zapisami RPO WZ, SOOP (wersja 15.0) oraz regulaminu (dokumentami dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl) w zakresie Osi Priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - numer naboru: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-002/17.

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Spółka Wodna „Międzyodrze”,
ul. Przejazd 14
70-607 Szczecin
tel./fax: 91 462 39 65
www.miedzyodrze.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Opis przedmiotu zamówienia

KOD CPV:73100000
specyfikacja: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych według poniższego opisu.
Po wykonaniu danego zadania (Załącznik 1) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu raportu (Załącznik 3) z realizacji zadania, z którego wynika że określony w zadaniu cel został osiągnięty. Przyjęcie raportu potwierdza protokół - Załącznik 4.

 Zad.1   Badania parametrów fizyko-chemicznych ścieków dla różnych partii poddawanych odolejaniu (min. 15 prób dostarczonych przez Zleceniodawcę) i test UF.
- przewodnictwo, TDS, pH, TOC, mętność, mokra i sucha masa, napięcie powierzchniowe, zmiany kąta zwilżania powierzchni hydrofobowej w zależności od czasu kontaktu ze ściekiem, lepkość, zawartość oleju (zalecany analizator Horiba), skład: F-, Cl-, SO42-, NO3-, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+, K+
- wstępne testy ultrafiltracji z użyciem instalacji pilotowej wyposażonej w rurowe membrany PCI.
Cel zadania nr 1:
Celem zadania jest określenie właściwości i zakresu zmian parametrów ścieków trafiających do badanej instalacji odolejania oraz potencjału „foulingowego” ścieków. Zdaniem wstępnych testów jest określenie szybkości spadku wydajności membran PCI w efekcie krótkoterminowego rozdziału rzeczywistych ścieków z badanej instalacji odolejania.
Termin realizacji zadania: Kwartał IV 17

Zad.2   Badania wstępnej filtracji/mikrofiltracji ścieków
- określenie przepuszczalności placka filtracyjnego w skali: filtracja szybka - średnia – wolna - bardzo wolna
- badania zmian wydajności modułu MF
- badania foulingu i skuteczności mycia membran
- badania SEM membran
Cel zadania nr 2:
Celem jest określenie możliwości prowadzenia wstępnej filtracji, na przykład w celu przygotowania ścieku do zasilania spiralnych modułów UF.
Termin realizacji zadania: Kwartał I 18

Zad. 3.    Badania ultrafiltracji surowych ścieków oraz ścieków po wstępnej filtracji/mikrofiltracji
-     membrany ceramiczne,
-     nadawa: przynajmniej 7 próbek ścieków badanych w Zadaniach 1-2,
-     przynajmniej dwukrotne zatężenie nadawy,
-     określenie wielkości strumienia permeatu i jego zmian w czasie trwania procesu UF,
-     sprawdzenie wpływu pH nadawy na zmiany wydajności modułu,
-     wpływ warunków hydrodynamicznych i temperatury nadawy,
-     badania SEM zastosowanej membrany,
-     prezentacja wyników na konferencji naukowej.
Cel zadania nr 3:
Celem jest określenie czy także membrany ceramiczne mogłyby być zastosowane. Zbadane zostanie w jaki sposób różnorodność składu oczyszczanych ścieków oraz parametrów prowadzenia procesu UF wpływa na zmiany wielkości uzyskiwanego strumienia permeatu. Istotne jest także określenie wpływu wstępnego oczyszczania (filtracji) ścieków.
Termin realizacji zadania: Kwartały IV17-II 18.
 
Zad.4. Badania zmian w czasie parametrów fizyko-chemicznych odcieków poflotacyjnych
-  przewodnictwo, TDS, pH, TOC, mętność, zawiesina, napięcie powierzchniowe, zmiany kąta zwilżania powierzchni hydrofobowej w zależności od czasu kontaktu ze ściekiem, lepkość, zawartość oleju, rozkład wielkości kropelek oleju, skład: F-, Cl-, SO42-, NO3-, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4+, K+,
-  przynajmniej 20 prób pobieranych okresowo przez Zleceniodawcę.
Cel zadania nr 4:
Celem zadania jest określenie właściwości i zakresu zmian parametrów odcieków z procesu flotacji
Termin realizacji zadania: Kwartały I-III 18

Zad. 5 Badania separacji roztworów wzorcowych z użyciem przemysłowych modułów rurowych i spiralnych.
-  membrany o różnym MWCO (granicznej masie molowej),
-  wyznaczenie zmian strumienia maksymalnego (nadawa- permeat RO/NF) oraz strumienia rzeczywistego w zależności od TMP (0,5-4 bar) i temperatury (20-50 C),
-  emulsje wzorcowe około 5, 20, 50, 100 ppm oleju (na bazie frakcji olejowej zebranej z wody zęzowej+woda kranowa+NaCl), badania wpływu stężenia emulsji olejowej na wydajność procesu – odwzorowanie pracy ciągłej,
-  badania UF zatężania nadawy (VCR do 10),
-  badania zmian parametrów fizyko-chemicznych nadawy i permeatu podczas procesu (mętność, stężenie oleju, rozkład wielkości kropel, potencjał Zeta, napięcie powierzchniowe).
Cel zadania nr 5:
Celem zadania jest określenie wartości MWCO membran odpowiedniej do separacji badanych ścieków zaolejonych oraz poznanie wpływu parametrów procesu UF na efektywność procesu. W efekcie zostanie także określona możliwość i zasadność zastosowania innego rodzaju membran od początkowo wybranego przez Zleceniodawcę (PCI).
Termin realizacji zadania: Kwartały I - IV 18.

Zad. 6. Badania oczyszczania zaolejonych ścieków w instalacji pilotowej z membranami rurowymi PCI wybranymi przez Zleceniodawcę.
-     współpraca przy uruchomieniu instalacji pilotowej zakupionej przez Zleceniodawcę,
-     opracowanie i wdrożenie metodyki badań separacji odcieku poflotacyjnego,
-     przeszkolenie do badań UF pracowników zespołu B+R oczyszczalni,
-     analiza zmian wydajności instalacji podczas separacji odcieku poflotacyjnego,
-     badania skuteczności mycia membran wodą odzyskiwaną w oczyszczalni.
Dotychczas uzyskane wyniki z membranami rurowymi PCI pozwalają kontynuować badania oczyszczania omawianych ścieków na IV-V stopniu rozwoju technologii.
Cel zadania nr 6:
Celem jest uruchomienie badań pilotowych oraz określenie sprawności separacji membran rurowych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Planuje się długoterminowe badania, co pozwoli sprawdzić trwałość tych membran.
Termin realizacji zadania: Kwartały I 18-I 19.

Zad. 7. Badania UF odcieków poflotacyjnych.
-  nadawa - rzeczywisty odciek po flotacji,
-  badania w instalacji pilotowej z membranami wybranymi dla instalacji pilotażowej,
-  badania zmian parametrów fizyko-chemicznych nadawy i permeatu podczas procesu (mętność, stężenie oleju, rozkład wielkości kropel, potencjał Zeta, napięcie powierzchniowe),
-  ocena stopnia aglomeracji kropel podczas recyrkulacji nadawy oraz w końcowym etapie podczas zatężania – określenie wpływu VRC na koalescencję kropel emulsji olejowej,
-  prezentacja wyników na konferencji naukowej.
Cel zadania nr 7:
Celem jest potwierdzenie i porównanie wyników uzyskiwanych dla roztworów wzorcowych i rzeczywistych ścieków. Badania długoterminowe służą potwierdzeniu przydatności wybranego rodzaju modułu membranowego do UF badanego rodzaju ścieków.
Termin realizacji zadania: Kwartały IV18 - II 19.

Zad. 8. Badania sprawności rozdziału w instalacji pilotażowej.
-     współpraca przy określeniu danych do projektu instalacji pilotażowej,
-     udział w rozruchu instalacji,
-     badania wydajności i rozdziału,
-     opracowanie metodyki badań i wdrożenie zespołu B+R oczyszczalni.
Cel zadania nr 8:
Celem jest uruchomienie badań demonstratora końcowej wersji instalacji UF.
Termin realizacji zadania: Kwartały II-III 19.

Zad. 9. Badania foulingu membran w procesie UF.
-     nadawa: roztwory wzorcowe i rzeczywiste,
-     różne rodzaje membran,
-     badania skuteczności mycia i czyszczenia chemicznego membran.
Cel zadania nr 9:
Celem jest określenie wielkości spadku wydajności instalacji podczas długotrwałej eksploatacji i wyznaczenie efektywnych metod czyszczenia membran.
Termin realizacji zadania: Kwartały III 18- IV 19.

Zad. 10.   Badania odolejania w układzie UF – flotacja w zbiorniku nadawy.
-     badania dla emulsji przygotowanych na bazie wody ze zbiornika flotacji  (przynajmniej 5, 20 i 50 ppm),
-     analiza zmian rozkładu wielkości kropel, mętność, zawartości oleju, napięcie powierzchniowe.
Cel zadania nr 10:
Celem jest określenie wpływu stężenia oleju i stopnia zatężenia (VCR) na efektywność procesu flotacji, stąd określenie właściwych parametrów eksploatacji instalacji przemysłowej.

Termin realizacji zadania: Kwartały IV 19 - I 20

Zad. 11. Badania zmian właściwości powierzchni membran podczas badanego procesu UF
-     pobranie próbek z modułu – badania SEM, FTIR, potencjał powierzchniowy, zmiany napięcia powierzchniowego.
Cel zadania nr 11:
Celem jest określenie postępu zanieczyszczenia i degradacji membran podczas eksploatacji modułów UF. Należy określić czy i jak stosowane okresowo czyszczenie chemiczne membran wpływa na ich trwałość.
Termin realizacji zadania: Kwartały I-II 20.

Zad. 12. Przygotowanie zgłoszenia patentowego i publikacji naukowych oraz wytycznych projektowo-technologicznych.
-     przygotowanie treści zgłoszenia patentowego dla Rzecznika Patentowego - jeśli uzyskane wyniki wskazują na spełnienie stosownych wymagań prawnych,
-     napisanie na podstawie uzyskanych wyników badań artykułów naukowych i przesłanie go do redakcji czasopism z listy Ministerstwa (zgodnie z regulaminem konkursu) oraz przygotowanie materiałów na wystąpienia konferencyjne,
-     prezentacja wyników na konferencji naukowej,
-     współpraca ze Zleceniodawcą przy opracowywaniu końcowym projektu – opracowanie wytycznych projektowo-technologicznych.
Autorom przysługują autorskie prawa osobiste, zwłaszcza do umieszczania ich nazwiska na publikacji prezentujących wyniki zleconych badań.
Cel zadania nr 12:
Celem zadania jest spełnienie wymogu regulaminu konkursu RPO oraz zabezpieczenie praw własności. W zadaniu tym zostaną także podsumowane wyniki końcowe projektu niezbędne do dalszych prac wdrożeniowych.
Termin realizacji zadania nr 12: Kwartały I 20 - III 20.


3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

3.1.   Oferty mogą składać jedynie jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub spółki celowe, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Celem wykazania spełnienia warunku wymagane jest oświadczenie kierownika jednostki.

3.2. Oferent musi wykazać posiadanie następujących zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia:
-) Posiadanie zaplecza badawczego niezbędnego do wykonania badań objętych zamówieniem (jak laboratorium z pilotowymi instalacjami membranowymi);
Celem wykazania spełnienia warunku wymagany jest wykaz posiadanej aparatury badawczej i zaplecza badawczego, zdjęcia laboratorium (aparatury) – Załącznik 5. Ponadto należy dołączyć oświadczenie o udostępnię aparatury do badań w projekcie – Załącznik 6.
-) Personel badawczy: co najmniej 4 osoby z tytułem minimum dr inż. mogące wykazać się doświadczeniem w badaniach procesów membranowych;
Celem wykazania spełnienia warunku wymagane jest udokumentowanie doświadczenia, np. na podstawie prac doktorskich, habilitacyjnych, publikacji, grantów, itp. (Załącznik 7).
-) Zgłoszony do realizacji zamówienia Zespół badawczy (lub jego członkowie) powinien posiadać już opracowane rozwiązanie technologiczne związane z odolejaniem wód zaolejonych generowanych na statkach i w portach - zbadane przynajmniej na IV poziomie rozwoju technologii w instalacjach pilotowych z przemysłowymi modułami UF. 
(zgodnie z regulaminem RPO: poziom IV – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane "ad hoc" modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.).
Celem wykazania spełnienia warunku wymagane jest wykazanie posiadanego już opracowania rozwiązania technologicznego poprzez treść załączonych do oferty publikacji i/lub patentów (Załącznik 7).

3.3. Stosowane przez Wykonawcę rozwiązania oraz technologie nie mogą być ograniczone prawami własności intelektualnej i mogą być bez zobowiązań prawnych wobec kogokolwiek dalej rozwijane w ramach planowanego projektu i być docelowo wdrożone u Zamawiającego, tak aby spełniony był wymóg regulaminu konkursu RPO: ”Kwestia własności intelektualnej nie może stanowić bariery dla realizacji projektu lub wdrożenia rezultatów projektu.”
-  wykazanie spełnienia warunku przez Oferenta na bazie analizy baz patentowych i innych źródeł (lub obowiązującego prawa).
Ponadto, zasady korzystania z praw własności, zwłaszcza autorskich, zostaną określone w umowie zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą, która wskaże co następuje:
-) Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy zostanie dokonany wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy, prawo do patentu lub prawa ochronnego lub prawa z rejestracji  przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU.
-) Strony ustalają, że korzystanie z praw autorskich odbędzie się z poszanowaniem autorskich praw osobistych, zwłaszcza z prawem do umieszczania ich imienia i nazwiska na publikacjach prezentujących wyniki zleconych badań.
Oferenci, którzy nie spełnią warunków udziału określonych w pkt. 3.1÷3.3 zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe:
a) cena (40%),
b) zespół badawczy (10%),
c) zaplecze badawcze (30%),
d) doświadczenia w rozwoju technologii odolejania (20%).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną (całkowitą, to jest zsumowaną dla wszystkich zadań – brutto, czyli podana przez oferenta)
Oferenci zobowiązani są do podania oddzielnej ceny dla każdego zadania – podana cena będzie zgodna z wartością brutto na fakturze obciążającej Zleceniodawcę za wykonanie danego zadania.
Punktacja zostanie przyznana na bazie wskaźnika wyliczonego zgodnie ze wzorem:

                                              najniższa oferowana cena oferty

                                 Wc  =  ---------------------------------------------   x 40

                                                    Cena oferty badanej

gdzie:  Wc – liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „Cena”

 b) W zakresie kryterium „zespół badawczy” oferta będzie punktowana według poniższej zasady (maksymalnie do 10 pkt). Dla danego członka zespołu można przypisać tylko jeden z poniższych wariantów oceny.
-) 1 pkt razy A (członkowie zespołu, którzy są autorami publikacji o tematyce membranowej),
-) 2 pkt razy Dr (członkowie zespołu, których tematem pracy doktorskiej były procesy membranowe),
-) 3 pkt razy Hab (członkowie zespołu, których tematem pracy habilitacyjnej były procesy membranowe),
-) 4 pkt razy Prof (profesorowie tytularni posiadający uznany dorobek naukowy w zakresie procesów membranowych).

Obliczenie punktów:
B = 1xA+2xDr+3xHab+4xProf
Jeśli B<10 lub B=10 to Wz=B
Jeśli B> 10 to Wz=10

 c) W zakresie kryterium „zaplecze badawcze” oferta będzie punktowana według poniższej zasady (maksymalnie do 30 pkt). W przypadku ofert, które na bazie wszystkich kryteriów w pkt. 5 uzyskały taką samą końcową ilość punktów, wybrana zostanie oferta posiadająca największą sumaryczną wartość punktów w Tabeli 1.
Do oferty należy dołączyć wykaz aparatury (nazwa aparatu, producent) do której zespól badawczy ma dostęp i będzie ją wykorzystywał w badaniach. Należy dołączyć zgodę na jej zastosowanie podpisaną przez kierownika jednostki organizacyjnej posiadającej daną aparaturę. 

Tabela 1. Wartości punktów za posiadanie wymaganej aparatury badawczej

Lp.

Aparat

Tak

Nie

1.

Analizator oleju

5

0

2.

Analizator rozkładu średnicy kropel oleju

5

0

3.

Mętnościomierz

2

0

4.

Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy i kąta zwilżania membran

3

0

5.

Instalacja pilotowa do UF (z modułami przemysłowymi)

5

0

6.

Badania FTIR powierzchni membran

2

0

7.

Badania lepkości cieczy

2

0

8.

Chromatograf jonowy

4

0

9.

Analizator TOC

4

0

10.

Badania potencjału Zeta

3

0

11.

Badania potencjału powierzchni membran

3

0

12.

Mikroskop SEM-EDS

4

0

13.

Pomiar TDS, pH, przewodnictwo

2

0

Przyznane punkty SUM

 

 

Jeśli SUM<30 lub SUM=30 to Wa=SUM
Jeśli SUM> 30 to Wa=30

 d) W zakresie kryterium „doświadczenia w rozwoju technologii odolejania” (maksymalnie 20 pkt) punkty będą naliczane za:
-     x1=5 pkt - za uzyskany patent (patenty) z technologii odolejania z użyciem membran,
-     x2=5 pkt - za opublikowane publikacje (dopuszczalne przyjęte do druku z DOI) w których zastosowano membrany rurowe PCI do badań odolejania,
-     x3=5 pkt -  za badania odolejania z wykorzystaniem pilotowych instalacji UF,
-     x4=5 pkt - za badania odolejania wód zęzowych i innych ścieków powstających na statkach i w porcie.
Udokumentowaniem do przyznania powyższych punktów są patenty i publikacje w których autorem/współautorem jest przynajmniej jeden z członków zespołu (według pkt. 5b).
Wo= x1+x2+x3+x4
Liczba punktów jaką uzyska oferta z uwzględnieniem wszystkich kryteriów zostanie wyliczona jako :
Liczba punktów oferty  (łącznie) = Wc + Wz+ Wa + Wo
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów z zastosowaniem powyższych kryteriów.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza.

6. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 10 marca 2017, do godz. 10.00.
Za moment wpływu oferty uważa się moment jej zarejestrowania w sekretariacie Zamawiającego, pok. nr 13.

7. Termin realizacji umowy.
35 miesięcy po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym a wybranym Oferentem.
Do zawierania umowy Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
W przypadku odmowy przyznania dofinansowania projektu Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie wybranego w postępowaniu Oferenta w ciągu 7 dni od daty pozyskania tej informacji. Fakt odmowy finansowania projektu skutkuje rozwiązaniem jakichkolwiek zobowiązań wynikających z prowadzonego postępowania ofertowego.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
Wykonawcy nie mogą być powiązani kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wykonującą w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy lub z osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta.

9. Informacje o możliwości składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)
Wraz z oferta należy złożyć ni9żej wymienione dokumenty:
- oświadczenie kierownika jednostki naukowej o jej kategorii,
- oświadczenia członków zespołu o braku warunków wykluczania – Załącznik 2,
- oświadczenie kierownika/dyrektora jednostki o posiadaniu aparatury wymienionej w Tabeli 1 wraz ze zgodą na jej użycie w projekcie przez zespól wykonawców – Załącznik 6.

11. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających
Nie planuje się zamówień uzupełniających.

12. Termin związania ofertą
upływa po 60 dniach licząc od terminu podpisania umowy o finansowaniu projektu pomiędzy Spółką Wodną „Międzyodrze” a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego.
Deklarowany przez RPO WZ termin zakończenia oceny konkursu – lipiec 2017.

13. Sposób złożenia oferty
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego przy ul. Przejazd nr 14, 70-607 Szczecin. Opisana koperta zewnętrzna, w której jest składana oferta, musi być zamknięta (zaklejona) tak, aby uniemożliwiała zapoznanie się z jej treścią.
Oferta może być też przesłana z załącznikami na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 12.00.
Za moment wpływu oferty uważa się moment jej zarejestrowania w sekretariacie Zamawiającego, pok. nr 13.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2017 o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się obecności oferentów przy otwieraniu ofert.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Treść zapytania ofertowego
2. Załącznik nr 1 - Harmonogram
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku wykluczenia
4. Załącznik nr 3 - Raport z wykonania zadania
5. Załącznik nr 4 - Protokół z odbioru prac z wykonania zadania
6. Załącznik nr 5 - Opis aparatury badawczej
7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu aparatury
8. Załącznik nr 7 - Opis dorobku naukowego
9. Załącznik nr 8 - Oferta

 

 

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę