Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2016 pod numerem 301258 - 2016.


Szczecin: Budowa przyłącza cieplnego z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
 obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna "Międzyodrze", krajowy numer identyfikacyjny 81055000900000, ul. ul. Przejazd  14, 70607   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo , tel. 91 462 39 65-67, e-mail , faks 91 462 39 65-67. 
Adres strony internetowej (URL): www.miedzyodrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka wodna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
www.miedzyodrze.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.miedzyodrze.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w formie drukowanej, pocztą lub osobiście
Pod adres: 
Spółka Wodna "Międzyodrze" ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, pok. nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza cieplnego z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".
Numer referencyjny: ZO/01/08/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót określonych Kontraktem pn.: „Budowa przyłącza cieplnego z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski” w Szczecinie” obejmujący wykonanie kompletnego układu doprowadzenia ciepła technologicznego z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do odbiorników tego ciepła zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Ostrów Grabowski” wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania wybranych budynków, przebudową systemu ogrzewania istniejących instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych oraz wynikającej z powyższego zakresu robót przebudowy i rozbudowy systemu automatyki i sterowania oczyszczalni ścieków, wraz z jego uruchomieniem (w tym napełnieniem odpowiednimi czynnikami grzewczymi), regulacją, przeszkoleniem pracowników i przekazaniem Zamawiającemu do eksploatacji przez Wykonawcę. Równocześnie przedmiot zamówienia obejmuje (ujęte w cenie ryczałtowej) minimum roczny czas zapewnienia serwisu dla wszystkich urządzeń i instalacji dostarczonych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, obejmujący dojazd ekip serwisowych i wszystkie niezbędne czynności serwisowe.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111000-8, 45112000-5, 45112710-5, 45223500-6, 45231000-5, 45231110-9, 45231300-8, 45232140-5, 45232460-4, 45233000-9, 45233253-7, 45310000-3, 45321000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45342000-6, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi: - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie węzła ciepłowniczego lub kotłowni wraz z instalacją ciepłowniczą o mocy nie mniejszej niż 300kW, w tym przynajmniej jedną robotę w czynnym w trakcie wykonywania robót zakładzie przemysłowym, tj. zespole budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształceniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, w celu zweryfikowania rzetelności zobowiązany jest wskazać także wszystkie roboty budowlane zrealizowane przez podmioty trzecie, których zakres zgodny jest z pkt. 3 ppkt. 2) SIWZ. W przypadku, gdy wartość inwestycji wskazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polska w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych musi być osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodne z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016.290) i Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65) – jeśli dotyczy, oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ; - doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie czynnego w trakcie wykonywania robót zakładu przemysłowego, tj. zespołu budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształceniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt. kierownikiem robót instalacyjnych branży sanitarnej musi być osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodne z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016.290) i Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65) – jeśli dotyczy, oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie węzła ciepłowniczego lub kotłowni o mocy min. 300 kW wraz z instalacją ciepłowniczą na terenie czynnego w trakcie wykonywania robót zakładu przemysłowego, tj. zespołu budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształceniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt. kierownikiem robót instalacyjnych branży elektrycznej musi być osoba posiadająca: - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodne z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016.290) i Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65) – jeśli dotyczy, oraz spełniający warunki do wykonywania tych funkcji określone w tychże ustawach – tzn. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w branży elektrycznej na co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie węzła ciepłowniczego lub kotłowni o mocy min. 300 kW wraz z instalacją ciepłowniczą na terenie czynnego w trakcie wykonywania robót zakładu przemysłowego, tj. zespołu budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształceniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt. Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami w kilku branżach przez jedną osobę posiadającą stosowne, wyżej wymienione uprawnienia. Funkcję kierownika budowy powinna pełnić osoba, której dyspozycją musi wykazać się Wykonawca, spełniająca wymagania wymienione powyżej w lit. a) lub b). UWAGA Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci cieplnej oraz montażu węzłów cieplnych siłami własnymi bez prawa podzlecenia wykonania tych robót podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia faktycznych czynności nadzoru robót przez osoby wskazane w ofercie. Każda zmiana tych osób wymaga uzasadnienia i zgody Zamawiającego. Osoby proponowane przez Wykonawcę na miejsce osób wskazanych w ofercie musza spełniać wymagania określone w SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
nie 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 3)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 4)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
1)oferta cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ; 3)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ) 4)oświadczenie w pkt. 6 załącznika nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 5)wstępny harmonogram czasowy realizacji robót.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
Wadium należy wnieść w wysokości 30.000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100 w terminie do dnia 30.08.2016 r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
z kilkoma wykonawcami 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95
czas zapewnienia serwisu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksów podpisanych przez obie Strony 2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a.gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie; b.w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy. c.gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego nowe obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami; d.gdy Zamawiający zrezygnuje z części prac objętych przedmiotem zamówienia dokona odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy; e.gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wprowadzone nowe technologie pozwalające na wykonanie zamówienia w sposób lepszy i bardziej funkcjonalny od technologii przewidzianej w ofercie. 3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach opisanych powyżej, chyba że zmiany dotyczyć będą nieistotnych postanowień Umowy. 4. Postanowienia ust. 2 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda zależy tu od swobodnej decyzji Zamawiającego. W każdym przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyn, lub nie składać żadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody. 5. W przypadku określonym w ust. 2 lit. a), b), c) i d) zmiana umowy może nastąpić również w sytuacji braku zgody Wykonawcy na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 6. W sytuacjach, w których w trakcie realizacji umowy na skutek wprowadzanych zmian (nie dotyczy przypadku określonego w pkt. 2 lit d, dla którego redukcja ceny oparta będzie o odpowiednie potrącenie ustalone w oparciu o ceny ofertowe elementów robót) zajdzie konieczność wyceny prac nie ujętych w wykazie cen (kosztorysie ofertowym) zawartym w ofercie Wykonawcy, wartość prac zostanie ustalona w oparciu o KNR i aktualną w chwili sporządzania wyceny bazę cenowa sekocenbud z poziomem cen średnim dla województwa zachodniopomorskiego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 30/08/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
 nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 Do pobrania:

SIWZ
Załącznik nr 1
– Oferta cenowa.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4 – Wykaz prac podobnych.
Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
Załącznik nr 8 – Przedmiary robót.
Załącznik nr 9 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa:
10.1. Projekt budowlany
10.2. Projekt wykonawczy cz. 1
10.2. Projekt wykonawczy cz. 2
10.3. Pozwolenie na budowę
10.4. Dokumentacja geologiczna
Załącznik nr 11 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 12 – Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.Wyjaśnienia treści SIWZ:Informacja Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zamieszczonymi w IDW rozdz. XI ust. 1 kompletną ofertę należy złożyć w Spółce Wodnej "Międzyodrze" w terminie do dnia 30.08.2016, do godz. 10:00.Informacja na temat otrzymanych ofert:


Szczecin, dn. 30.08.2015 r.

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przyłącza cieplnego z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski"

Znak sprawy: ZO/01/08/2016
Ogłoszenie numer: 301258-2016

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto
[zł]

Termin
wykonania
zamówienia

Okres
gwarancji

Warunki
płatności

1.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol
Spółka z o.o.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin

1.180.677,00

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.319.033,45 zł brutto
Niezwłocznie po analizie oferty pod względem spełnienia wymogów zawartych w SIWZ Zamawiający przekaże, zgodnie z art. 92 ustawy, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Informacja na temat wybranej oferty:


Szczecin, dn. 07.09.2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przyłącza cieplnego z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski"
Znak sprawy: ZO/01/08/2016
Ogłoszenie numer: 301258-2016

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2164 z póź. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Nazwa (firma): Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o.
Siedziba i adres: ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
Streszczenie oceny złożonej oferty:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

kryterium:
95% cena
5% czas zapewnienia serwisu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

1

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol
Spółka z o.o.
ul. Słowiańska 13
75-846 Koszalin

cena 95 pkt.
czas zapewnienia serwisu 5 pkt.
Suma 100 pkt.

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę