Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Modernizacja systemu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną poprzez dostawę i montaż układu monitorującego parametry zasilania sieci oraz aktywnego kompensatora mocy biernej w polu nN stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

1       Określenie Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu zasilania w energię elektryczną poprzez dostawę i montaż układu monitorującego parametry zasilania sieci oraz aktywnego kompensatora mocy biernej w polu nN stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.

2       Cel Zamówienia

Zamówienie ma na celu obniżenie mocy biernej i tym samym zwiększenie współczynnika mocy systemu zasilania w energię elektryczną oczyszczalni ścieków ponadto zamówieni ma na celu zapewnienie zdalnego monitoringu, rejestracji odczytu parametrów pobieranej energii elektrycznej.

3       Zakres Zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie w polu nN stacji transformatorowej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie kompensatora aktywnego o mocy 100kVar dedykowanego do dynamicznej kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia 400V. Ponadto zakres zamówienia obejmuje konfigurację (parametryzację) kompensatora do warunków pracy poprzez ustawienie prądu kompensacji do sieci o określonej amplitudzie oraz przesunięciu fazowym prądu względem napięcia w celu poprawy współczynnika mocy. Umiejscowienie kompensatora w istniejącej stacji SN/nN, bez jej rozbudowy.

Zakres zamówienia obejmuje także dostawę i montaż analizatora parametrów energii elektrycznej wraz z rejestratorem i możliwością odczytu danych po sieci Ethernet.

4       Pozostałe prace

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

a/      organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem,

b/      zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy;

Uwaga: Zamawiający zezwoli na odpłatne korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda) na placu budowy;

c/      przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

d/      prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

e/      uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

f/       prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

g/      opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

  • protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:
  • protokołem odbioru technicznego przez użytkownika,
  • modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. schematów elektrycznych i automatyki zmodernizowanego transformator

5.      Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania i odbioru robót

1/.   Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

  • pliki tekstowe- doc, rtf, txt;
  • rysunki techniczne- dwg, dxf;
  • obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

2/.   Dokumenty, w których określono zakres Zamówienia

Zakres zamówienia został określony w:

a/   niniejszym Zapytaniu ofertowym nr 05/11/2021/ZOF.

b/   Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB):

Lp.

Numer

Nazwa Specyfikacji

1.

ST – 00

Wymagania ogólne

2.

SST – 01

Prace elektryczne

gdzie:

ST       - oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

SST     - oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

c/   Wyciągu z dokumentacji Zamawiającego:

Rysunki z dokumentacji powykonawczej stacji transformatorowej SN/nN mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.

3/.   Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Umową, niniejszym zapytaniem, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót elektrycznych oraz zgodnie z „Zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

4/.   Roboty prowadzone będą na pracującej oczyszczalni ścieków. Dlatego należy tak zaplanować i realizować prace, aby były one wykonywane w porze dziennej przy zapewnieniu prawidłowego prowadzenie procesu technologicznego oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi w ramach niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy powiązanych z Robotami obiektów i instalacji oczyszczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum i każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z kierownictwem oczyszczalni.

5/.   Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy w tym robót instalacyjno - montażowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy a także czynności serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 11 umowy.

6/.   Szczegółowy zakres robót określono w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

7/.   Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Zamówienia Strony będą traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony uznają, że Wykonawca nie może z powołaniem się na tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

8/.   Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot zamówienia. Nie ujęcie w OPZ jakiejkolwiek części robót, bądź innego elementu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia w ramach ceny ryczałtowej.

9/.   Nazwy własne zawarte w dokumentacji postępowania są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu z materiałami z demontażów.

6.    Pozostałe wymagania

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie badania rynku zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zgodnie z rozdz. 5 § 13 ust. 1 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2020 r. oraz zgodnie z Rozdziałem 6, §22 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień (…) w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” t.j. z dnia 18 maja 2021 r.

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021 r.

3) Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

4) Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

5) Kryterium wyboru ofert – cena;

6) Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

7) Szczegółowych informacji udzielają:

Sprawy formalno-prawne:                           mgr inż. Piotr Wit,

Sprawy techniczne i organizacyjne:             mgr inż. Damian Dachowski,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , kontakt w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.

8) Oferta cenowa w niniejszym postępowaniu składa się z wypełnionego przez Wykonawcę Formularza Oferty oraz parafowanego na każdej stronie przez Wykonawcę Wzoru Umowy (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 do niniejszego Zapytania).

9) Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) sporządzoną na załączonym formularzu oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) w terminie do dnia 01.12.2021 r. do godz 13:00 UWAGA: zmiana terminu na 03.12.2021 godz. 13:00 Oferta winna być zapakowana w nieprzezroczystą, zabezpieczoną przed otwarciem kopertę (paczkę). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Spółka Wodna ,,Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, Oferta w postępowaniu nr: ZO/05/11/2021. Nie otwierać przed godz. 13:15 w dniu 01.12.2021 r. UWAGA: zmiana na 03.12.2021 r.

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Przejazd 14, pok. nr 11. w dniu 01.12.2021 r. o godz. 13:15. UWAGA: zmiana terminu twarcia ofert a dzień 03.12.2021 r. godz. 13:15

11) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;

13) Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej bądź rażąco wysokiej ceny oferty.

UWAGA:

Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.

7.   ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1    Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Wzór umowy.

Załącznik nr 3    STWORB.

Załącznik nr 4    Wyciąg z dokumentacji powykonawczej stacji transformatorowej SN/nN „Ostrów Grabowski”.

Załącznik nr 5    Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 6    Klauzula Informacyjna RODO.

Załącznik nr 7    Dokumentacja fotograficzna

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę