Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Dostawa i montaż dmuchawy energooszczędnej z możliwością regulacji intensywności napowietrzania”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

1       Określenie Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dmuchawy wyporowej w obudowie, przystosowanej do współpracy z zewnętrznym falownikiem, z włączeniem do kolektora instalacji napowietrzania zbiornika procesowego oraz do kolektora czerpnego powietrza, w budynku maszynowni oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi, instalacyjno-montażowymi, elektrycznymi i AKPiA.

2       Cel Zamówienia

Zamówienie ma na celu przebudowę układu napowietrzania komory osadu czynnego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski poprzez wymianę wyeksploatowanej dmuchawy Aertzen Rotary Piston Blower KS 100, typ GM 25 S o roboczych parametrach pracy: 550 mbar, 484 / 1128 ma/h, na nową dmuchawę wyporową z obudową, z napędem przystosowanym do współpracy z falownikiem w celu zapewnienia płynnej regulacji intensywności napowietrzania.

3       Zakres Zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje:

3.1    Dostawę jednej kompletnej dmuchawy rotacyjnej Roots’a o roboczych parametrach pracy - min. 550 mbar, 1128 m3/h, z napędem przystosowanym do współpracy z falownikiem, napędzanej silnikiem elektrycznym poprzez przekładnię pasową z automatycznym naciągiem pasów. Zasilanie 50 Hz, 400 V. Agregat wyposażony w obudowę dźwiękochłonną z wentylatorem i przygotowany do instalacji elektronicznego systemu monitorującego parametry pracy.

Oprzyrządowanie dmuchawy: tłumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawór bezpieczeństwa; klapa zwrotna, podłączenie elastyczne, wibroizolatory, manometr, zewnętrzny wziernik poziomu oleju, wskaźnik zanieczyszczenia filtra; presostat ciśnienia wylotowego.

3.2    Roboty demontażowe w budynku maszynowni:

a/      odłączenie elektroenergetycznego kabla zasilającego,

b/      demontaż króćca stalowego łączącego wyeksploatowaną dmuchawę z kolektorem sprężonego powietrza,

c/      demontaż króćca stalowego łączącego wyeksploatowaną dmuchawę z kolektorem ssącym,

d/      demontaż i usunięcie wyeksploatowanej dmuchawy ze stanowiska pracy - 1 kpl.

3.3    Roboty instalacyjno-montażowe w budynku maszynowni:

a/      montaż nowej dmuchawy na stanowisku pracy, montaż podpór na kotwy w otworach na masą żywiczną injekcyjną z aprobatami dla wklejania prętów;

b/      podłączenie nowej dmuchawy do kolektora sprężonego powietrza poprzez istniejący króciec stalowy z blachy nierdzewnej i element kompensacyjny (kompensacja geometrii i drgań);

c/      podłączenie nowej dmuchawy do kolektora czerpni powietrza poprzez króciec z blachy galwanizowanej;

d/      podłączenie zasilania w energię elektryczną za pomocą istniejącego elektroenergetycznego kabla zasilającego z niezbędnymi modyfikacjami w głównej tablicy zasilająco-sterowniczej;

e/      zabezpieczenie miejsc mocowania zdemontowanej wyeksploatowanej dmuchawy w posadce żelbetowej.

3.4    Uruchomienie i rozruch dmuchawy

a/      wykonanie prób mechanicznych przed uruchomieniem, sprawdzenie prawidłowości podłączeń, w tym wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych,

b/      uruchomienie i próby funkcjonalne urządzenia na stanowisku pracy pod obciążeniem,

c/      Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie dokumentacji Zamawiającego.

d/      szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 8 osób w obsłudze dmuchawy.

3.5    Pozostałe prace

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

a/      organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem,

b/      zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, uwaga: Zamawiający zezwala na korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda) na placu budowy.

c/      przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

d/      prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

e/      uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

f/       prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

g/      opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

  1. protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:
  2. protokołem odbioru technicznego przez użytkownika,

iii. modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków konstrukcyjnych wykonanego przedmiotu Zamówienia.

  1. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania i odbioru robót

1/.   Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

  • pliki tekstowe- doc, rtf, txt;
  • rysunki techniczne- dwg, dxf;
  • obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

2/.   Dokumenty, w których określono zakres Zamówienia

Zakres zamówienia został określony w:

a/   Niniejszym zapytaniu ofertowym.

b/   Wyciągu z dokumentacji projektowej:

Rysunki z dokumentacji powykonawczej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.

3/   Harmonogram realizacji Robót, podział Robót na odcinki

Po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację istniejącego systemu napowietrzania zbiornika procesowego.

Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca robót, w porozumieniu z Zamawiającym, określi harmonogram czasowy realizacji robót.

Jako minimum w harmonogramie należy podać następujące terminy:

a/   rozpoczęcie robót na placu budowy,

b/   dostawa dmuchawy, zakończenie prac demontażowych i rozbiórkowych,

c/   zakończenie prac konstrukcyjno-montażowych,

d/   uruchomienie dmuchawy,

e/   szkolenie personelu, przekazanie zmodernizowanego układu napowietrzania zbiornika procesowego do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót.

4/.   Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Umową, niniejszym zapytaniem, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zgodnie z „Zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

5/.   Roboty prowadzone będą w pracującej oczyszczalni ścieków. System napowietrzania można wyłączyć z pracy w trakcie realizacji robót jedynie na czas niezbędny do wykonania włączenia. Dlatego należy tak zaplanować i realizować prace, aby były one wykonywane przy zapewnieniu prawidłowego prowadzenie procesu technologicznego oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi w ramach niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy powiązanych z Robotami obiektów, systemów i instalacji oczyszczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum i każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać
je z kierownictwem oczyszczalni.

6/.   Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy w tym robót rozbiórkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, montażowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy, gospodarki odpadami a także czynności serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 11 umowy.

7/. Materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca przekaże do unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy czym elementy metalowe pochodzące z rozbiórek nie przeznaczone do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni ścieków, chyba, że Strony ustalą inaczej.

8/    Materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca przekaże do unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym elementy metalowe pochodzące z rozbiórek nie przeznaczone do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni ścieków, chyba, że Strony ustalą inaczej

9/.   Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Zamówienia Strony będą traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony uznają, że Wykonawca nie może z powołaniem się na tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

10/ Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot zamówienia. Nie ujęcie w opisie przedmiotu zamówienia jakiejkolwiek części robót, bądź innego elementu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia w ramach ceny ryczałtowej.

11/. Nazwy własne zawarte w dokumentacji postępowania są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały lub przewyższały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu z materiałami z demontażów.

  1. Wymagania formalno-prawne

1/.     Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zgodnie z rozdz. 5 § 13 ust. 1 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2020 r. oraz zgodnie z Rozdziałem 6, §19 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień (…) w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” t.j. z dnia 18 maja 2021 r.

2/.     Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021 r.

3/.     Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

4/.     Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

5/.     Kryterium wyboru ofert – cena;

6/.     Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

7/.     Szczegółowych informacji udzielają:

Sprawy formalno-prawne:                           mgr inż. Piotr Wit,

Sprawy techniczne i organizacyjne:            mgr inż. Damian Dachowski,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 91 46 24 557, kontakt w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.

8/.     Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) sporządzoną na załączonym formularzu oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat)  w terminie
do dnia 22.11.2020 r., do godz. 13:00.

Do oferty należy załączyć załącznik nr 1 - parafowany wzór umowy.

Oferta winna być zapakowana w nieprzezroczystą, zabezpieczoną przed otwarciem kopertę (paczkę). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 „Spółka Wodna ,,Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin,

Oferta w postępowaniu nr: ZO/02/10/2021.

Nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 22.11.2021 r.”

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

9/.     Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Przejazd 14, pok. nr 11.

w dniu 22.11.2021 r. o godz. 13:15

10/.   Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11/.   Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;

12/.   Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

13/.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej bądź rażąco wysokiej ceny oferty.

UWAGA:

Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.

 

  1. Załączniki

Załącznik nr 1    Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Wzór umowy.

Załącznik nr 3    Wyciąg z dokumentacji projektowej - rysunki techniczne.

Załącznik nr 4    Dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 5    Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 6    Klauzula Informacyjna RODO.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę