1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Spółka Wodna ,,Międzyodrze”
  w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, wpisaną do systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego pod numerem 64, NIP: 852-000-21-85, REGON: 810550009
  (dalej: SW „Międzyodrze” , „administrator”).
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, numery: NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje o płatnościach i zadłużeniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacji zawartych z administratorem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
  (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży
  i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają
   z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego
   z Kodeksu cywilnego.
  2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
  3. Posiada Pani/Pan prawo:
   • dostępu do treści swoich danych osobowych,
   • sprostowania danych osobowych,
   • usunięcia danych osobowych,
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  8. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
   • udzielone przez Panią/Pana informacje;
   • partnerzy handlowi administratora,
   • Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pan dane osobowe).

 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę