Warunki i procedury włączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie jest współwłaścicielem i administratorem oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” i przynależnej do niej magistralnej kanalizacji ściekowej na terenie szczecińskiej dzielnicy Międzyodrze i zgodnie ze statutem zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Szczecina nr WGKiOŚ-XIII.6343.1.2019.KM z dnia 14.02.2019 r. prowadzi na tym terenie działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ I UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

W celu załatwienia spraw związanych z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej Spółki należy wykonać następujące działania:

Wystąpić na piśmie do Spółki z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Do wniosku należy załączyć:

 • 1) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z projektowaną lub istniejącą lokalizacją obiektu,
 • 2) kopię pełnomocnictwa – jeśli wniosek podpisuje pełnomocnik właściciela nieruchomości,
 • 3) kopię potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie warunków.

  • Wniosek o wydanie warunków należy złożyć w sekretariacie Spółki (pok. nr 13).

   Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
   Warunki techniczne można odbierać osobiście w sekretariacie Spółki lub zostaną przesłane pocztą.

Na podstawie otrzymanych warunków technicznych właściciel nieruchomości (inwestor) zleca jednostkom projektowym opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt budowlano-wykonawczy projektowanych przyłączy kanalizacyjnych należy uzgodnić w dziale technicznym Spółki.
W celu uzgodnienia projektu należy wystąpić z pisemnym wnioskiem. Wniosek wraz z dokumentacją projektową w dwóch egzemplarzach (jeden egz. projektu pozostaje w dziale technicznym) należy złożyć w sekretariacie Spółki (pok. nr 13).

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni.
Uzgodnienie dokumentacji można odebrać osobiście w sekretariacie Spółki lub zostanie przesłane pocztą.

W oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną w Spółce inwestor winien załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci (przyłączy) kanalizacyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

ODBIÓR TECHNICZNY WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

W celu załatwienia spraw związanych z odbiorem wykonanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej Spółki należy wykonać następujące działania:

Przed zamierzonym rozpoczęciem robót inwestor bądź wykonawca robót zawiadamia na piśmie dział techniczny Spółki o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych.

Odbiór częściowy: po wykonaniu przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej Spółki zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi inwestor bądź wykonawca robót zgłasza na piśmie do działu technicznego odbiór przyłącza w stanie odkrytym.

Odbiór końcowy: po zakończeniu prac inwestor bądź wykonawca robót winien zgłosić na piśmie ten fakt do działu technicznego celem dokonania odbioru końcowego przyłącza. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:

 • 1) szkice geodezyjne wraz z wykazem współrzędnych punktów charakterystycznych,
 • 2) mapę inwentaryzacji powykonawczej przyjętą do zasobów Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • 3) upoważnienie dla wykonawcy prac do reprezentowania inwestora – w przypadku braku obecności na odbiorze technicznym przedstawiciela inwestora,
 • 4) dokumentację powykonawczą (do wglądu).

  • Z odbioru końcowego sporządzany jest protokół, który jest warunkiem zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

ZAWARCIE UMOWY NA ODBIÓR, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Osoby fizyczne: W terminie 7 dni po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza należy zgłosić się do sekretariatu Spółki „Międzyodrze” – pok. nr 13, z dokumentem tożsamości celem zawarcia umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Osoby prawne: Osoby prawne winny wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Spółki Wodnej „Międzyodrze” o zawarcie umowy na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (wniosek należy złożyć w sekretariacie, pok. nr 13). Jeśli uprzednio nie przekazano, do wniosku należy dołączyć:

kserokopię aktu własności działki,

wypis z rejestru o działalności gospodarczej lub z rejestru handlowego,

zaświadczenie z nadania numeru NIP i Regonu.

INFORMACJE POZOSTAŁE

Zgodnie z zatwierdzonym Cennikiem usług świadczonych przez Spółkę Wodna „Międzyodrze” od dnia 25.03.2020 r. Spółka pobiera opłaty:

W kwocie 138,82 zł netto + 23%VAT za wydawanie warunków technicznych

(dla członków – nieodpłatnie)

W kwocie 60 zł netto + 23%VAT za przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanego przyłącza

(dla członków – nieodpłatnie)

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Spółki lub przelewem na konto bankowe nr 86 1540 1085 2001 5310 2616 0002. Kopię potwierdzenia uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie warunków technicznych oraz do zgłoszenia odbioru technicznego przyłącza.

Faktura VAT wystawiana jest na życzenie po podaniu niezbędnych danych potrzebnych do jej wystawienia.

Do pobrania:
Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę