Spółka Wodna „Międzyodrze

Przebudowa układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym (reaktorze)

Opublikowano: 4 listopada 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 253

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Przebudowa układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym (reaktorze)”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej”.

1. Określenie Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym (reaktorze) oczyszczalni mechaniczno-biologicznej poprzez wykonanie modernizacji układu odpływu koryt a przelewowego w osadniku wtórnym poprzez wymianę zużytej konstrukcji wsporczej oraz, w celu poprawy zrzutu oczyszczonych ścieków, zainstalowanie dodatkowej zasuwy nożowej DN 250 umiejscowionej około 1 m na odpływie pod korytem wraz z niezbędnymi robotami rozbiorowymi i zabezpieczenia betonu.

2. Cel Zamówienia

Zamówienie ma na celu przebudowę układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym oczyszczalni ścieków w sposób umożliwiający wyregulowanie spadku koryta w stronę odpływu oraz szybkie obniżenie zwierciadła ścieków w zbiorniku.

3. Zakres Zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje:

3.1    Roboty demontażowe w osadniku w zbiorniku reaktora:

a/      obniżenie zwierciadła wody w osadniku przy pomocy agregatu pompowego:

b/      demontaż koryta odpływowego z blachy stalowej nierdzewnej gr 2 mm o wym. w przekroju 400 x 400 x 430 mm (ścianka pionowa x dno x ścianka z przelewem pilastym) i odłożenie do ponownego wykorzystania – 1 kpl.;

c/      demontaż podpór koryta – 32 kpl

3.2    Roboty konstrukcyjno-montażowe w osadniku w zbiorniku reaktora:

a/      montaż króćca kołnierzowego odpływu serwisowego DN 250 na kanale pionowym odpływu z koryta 1 m poniżej górnej krawędzi odpływu. Montaż przy pomocy spawania;

b/      montaż zasuwy nożowej DN 250 na króćcu kołnierzowym odpływu serwisowego;

c/      zabezpieczenie otworów po kotwach mocujących zdemontowane podpory koryta odpływowego w żelbetowej ścianie osadnika, oczyszczenie i zaklejenie otworów masą żywiczną injekcyjną z aprobatami dla wklejania prętów;

d/      Dostawa nowych podpór koryta w wykonaniu z profilu 60 x 60mm z blachy nierdzewnej gr. min. 3 mm, H ≥ 400 mm L ≥800 mm, ze stężeniem mocowanym pod kątem 45o, w ilości min. – 26 kpl.
Konstrukcja wsporcza odporna na obciążenie korytem wypełnionym wodą oraz na działanie siły wyporu pustego koryta.

e/      Wykonanie nowych otworów

f/       montaż podpór koryta do żelbetowej ściany osadnika w sposób umożliwiający wypoziomowanie koryta ze spadkiem w stronę odpływu – min 26 kpl

–     wytrasowanie miejsc montażu podpór i wykonanie nowych otworów montażowych w żelbetowej  ściany osadnika po min 2 otwory na 1 podporę – min 52 szt.

–     montaż podpór koryta do żelbetowej  ściany osadnika na systemową masą żywiczną iniekcyjną z aprobatami dla wklejania prętów do pracy pod wodą w atmosferze korozyjnej – min 26 kpl;

g/      zaspawania otworów po starych podporach w dnie koryta,

h/      montaż koryta odpływowego w osadniku na nowych podporach i jego wypoziomowanie ze spadkiem w stronę odpływu;

3.3    Uruchomienie odpływu ścieków z osadnika

a/      napełnienie koryta, sprawdzenia odpływu oczyszczonych ścieków przez przelew z koryta i zamontowany odpływ serwisowy, korekty spadku koryta.

3.4    Uruchomienie i rozruch odpływu

a/      Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie dokumentacji Zamawiającego.

b/      szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 8 osób w obsłudze odpływu serwisowego.

3.5    Pozostałe prace

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

a/      organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem,

b/      zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy, uwaga Zamawiający zezwoli na odpłatne korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda) na placu budowy po ich uprzednim opomiarowaniu.

c/      przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

d/      prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

e/      uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

f/       prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

g/      opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

 1. protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:
 2. protokołem odbioru technicznego przez użytkownika,

iii. modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków konstrukcyjnych wykonanego przedmiotu Zamówienia.

4. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania i odbioru robót

1/.   Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

 • pliki tekstowe- doc, rtf, txt;
 • rysunki techniczne- dwg, dxf;
 • obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

2/.   Dokumenty, w których określono zakres Zamówienia

Zakres zamówienia został określony w:

a/   Niniejszym zapytaniu ofertowym.

b/   Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB):

Lp. Numer Nazwa Specyfikacji
1. ST – 00 Wymagania ogólne
2. SST – 01 Roboty rozbiórkowe
3. SST – 02 Roboty w zakresie naprawy i zabezpieczenia betonu
4. SST – 03 Roboty w zakresie konstrukcji stalowych

gdzie:

ST       – oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

SST     – oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

c/   Wyciągu z dokumentacji projektowej:

Rysunki z dokumentacji powykonawczej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.

d/   Do robót zastosowanie mają także „Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej Międzyodrze”.

3/   Harmonogram realizacji Robót, podział Robót na odcinki

Po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację koryta, w tym 1 egz. STWORB.

W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca robót, w porozumieniu z Zamawiającym, określi harmonogram czasowy realizacji robót.

Jako minimum w harmonogramie należy podać następujące terminy:

1/   rozpoczęcie robót na placu budowy,

2/   zakończenie prac rozbiórkowych,

3/   zakończenie prac konstrukcyjno-montażowych,

4/   uruchomienie przebudowanego układu odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym,

5/   przekazanie zmodernizowanego odprowadzania oczyszczonych ścieków z osadnika w zbiorniku procesowym do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót.

4/.   Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Umową, niniejszym zapytaniem, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz zgodnie z „Zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

5/.   Roboty prowadzone będą w wypełnionym wodą, jednym z kluczowych obiektów pracującej oczyszczalni ścieków. Nie ma możliwości wyłączenia obiektu z pracy w trakcie realizacji robót. Dlatego należy tak zaplanować i realizować prace, aby były one wykonywane w porze dziennej przy zapewnieniu prawidłowego prowadzenie procesu technologicznego oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi w ramach niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy powiązanych z Robotami obiektów i instalacji oczyszczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum i każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać z kierownictwem oczyszczalni.

6/.   Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy w tym robót budowlanych, konstrukcyjnych, montażowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy a także czynności serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 11 umowy.

7/.   Szczegółowy zakres robót określono w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

8/.   Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Zamówienia Strony będą traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony uznają, że Wykonawca nie może z powołaniem się na tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

9/.   Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot zamówienia. Nie ujęcie w OPZ jakiejkolwiek części robót, bądź innego elementu zamówienia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia w ramach ceny ryczałtowej.

10/.      Nazwy własne zawarte w dokumentacji postępowania są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

 

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu z materiałami z demontażów.

5. Pozostałe wymagania

 • Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, zgodnie z rozdz. 5 § 13 ust. 1 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2020 r. oraz zgodnie z Rozdziałem 6, §19 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień (…) w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” t.j. z dnia 18 maja 2021 r.
 • Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021 r.
 • Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 • Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
 • Kryterium wyboru ofert – cena;
 • Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Szczegółowych informacji udzielają:

Sprawy formalno-prawne:                           mgr inż. Piotr Wit,

Sprawy techniczne i organizacyjne:             mgr inż. Damian Dachowski,

e-mail info@miedzyodrze.pl , kontakt w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.

 • Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) sporządzoną na załączonym formularzu oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) w terminie do dnia 17.11.2021 r., do godz. 10:00. Oferta winna być zapakowana w nieprzezroczystą, zabezpieczoną przed otwarciem kopertę (paczkę). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Spółka Wodna ,,Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, Oferta w postępowaniu nr: ZO/02/10/2021. Nie otwierać przed godz. 10:15 w dniu 17.11.2021 r.” Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 • Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Przejazd 14, pok. nr 11. w dniu 17.11.2021 r. o godz. 10:15
 • Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej bądź rażąco wysokiej ceny oferty.

UWAGA:

Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

Załącznik nr 1    Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Wzór umowy.

Załącznik nr 3    STWORB.

Załącznik nr 4    Wyciąg z dokumentacji projektowej – rysunki techniczne.

Załącznik nr 5    Dokumentacja fotograficzna.

Załącznik nr 6    Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 7    Klauzula Informacyjna RODO.

 

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę