Spółka Wodna „Międzyodrze

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

Opublikowano: 19 sierpnia 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 375

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest:

1)    sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie określonym ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) na

a/ szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski”.

b/ na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód z oczyszczalni „Ostrów Grabowski”.

Lokalizacja oczyszczalni: Szczecin, ul. Przejazd 14, działka nr 4/8, obręb 1084 Szczecin.

2)    uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych;

3)    złożenie wniosków oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych w zakresie opisanym w pkt. 1);

  1. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację konieczną do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Przejazd 14, pokój nr 13 – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia | 02.09.2021 r. | do godz. | 11:30

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Spółka Wodna ,,Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin,
Oferta w postępowaniu nr: ZO/01/08/2021.
Nie otwierać przed godz. 12:00 w dniu 02.09.2021 r.

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Przejazd 14, pok. nr 11.

W dniu | 02.09.2021 r. | o godz. | 12:00

 

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług – operatów wodnoprawnych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Wzór umowyWzór umowy o zachowaniu poufności

Załącznik nr 6 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego się z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski”.

Załącznik nr 7 Decyzja – pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód z oczyszczalni „Ostrów Grabowski”.

Klauzula Informacyjna RODO

 

 

Szczecin, dn. 24.08.2021 r. 

WYJAŚNIENIE NR 1

Zamawiający informuje, że załączenie dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ jest dobrowolne i nie wpływa na ocenę oferty.

 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

 Szczecin, 26.08.2021 r.

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy dokumentację hydrogeologiczną wraz z decyzją zatwierdzającą zasoby studni?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy dokumentację hydrogeologiczną wraz z decyzją zatwierdzającą.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wniesie opłaty administracyjne za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz ewentualnie za złożone pełnomocnictwo?

Odpowiedź:

Zamawiający wniesie opłaty administracyjne za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz za złożone pełnomocnictwo

Pytanie nr 3.

W pkt 3.2 umowy Zamawiający wskazał, że zakres umowy nie obejmuje uzyskania innych żądanych przez organy administracyjne dokumentów.

Czy w tym zakresie mieszczą się wypisy z rejestru gruntów dla działek wskazanych jako zasięg oddziaływania do pozwoleń wodnoprawnych, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy na potrzeby operatów, przekroje poprzeczne i podłużne wylotu oraz odbiornika ścieków?

Czy Zamawiający pozyska we własnym zakresie i przedstawi Wykonawcy ww. dokumenty? Czy też Wykonawca zobowiązany jest je pozyskać we własnym zakresie uwzględniając koszt ich pozyskania w oferowanej cenie wykonania opracowań?

Odpowiedź:

Zamawiający pozyska we własnym zakresie i przedstawi Wykonawcy wypisy z rejestru gruntów dla działek wskazanych jako zasięg oddziaływania do pozwoleń wodnoprawnych, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mapy na potrzeby operatów, przekroje poprzeczne i podłużne wylotu oraz odbiornika ścieków.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dysponuje przekrojami poprzecznymi i podłużnymi wylotu oraz odbiornika ścieków z oczyszczalni?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje przekrojami poprzecznymi i podłużnymi wylotu oraz aktualnym planem sondażowym odbiornika ścieków z oczyszczalni wykonanym przez Urząd Morski w Szczecinie.

Pytanie nr 5:

Proszę o podanie danych o maksymalnym zasięgu leja depresji każdej ze studni (R) wg dokumentacji hydrogeologicznej. W usdostępnionym pozwoleniu wodnoprawnym mamy tylko informację o wydajności eksploatacyjnej ujęcia (Qe) i depresji S = 0,25m (Se)

Jest to informacja potrzebna do oszacowania liczby działek, a tym samym kosztów związanych z wypisami z rejestru gruntów oraz potrzebnym obszarem mapy oraz wypisu i wyrysu z mpzp.

Odpowiedź:

Maksymalny zasięg leja depresji każdej ze studni (R) wg dokumentacji hydrogeologicznej wynosi 130 m.

Pytanie nr 6.

Zamawiający przyjął, że wybór Wykonawcy w 20% będzie oparty na kryterium doświadczenie przedstawionym przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający uzna jako ważne doświadczenie przedstawione również w wykonaniu opracowań innych rodzajowo od pozwoleń na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków do wód np. pozwoleń wodnoprawnych w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji innego podmiotu, pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych itp.? W SIWZ w pkt. VIII ust. 1 pkt 2 wskazano jedynie warunek przedstawienia w doświadczeniu minimum jednego operatu dotyczącego wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do wód.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunek przedstawienia w doświadczeniu minimum jednego operatu dotyczącego wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do wód.

Pytanie nr 7:

Zamawiający przyjął, że wybór Wykonawcy w 20% będzie oparty na kryterium termin wykonania przedstawionym przez Wykonawcę.

Czy Zamawiający będzie naliczał kary umowne w sytuacji gdy Wykonawca zadeklaruje czas wykonania krótszy niż wymagane 60 dni, a wykonanie kompletnego opracowania będzie się opóźniać ponad zadeklarowany czas ze względu na terminy pozyskania dokumentów z urzędów np. wypisów z rejestru gruntów, wypisu i wyrysu z mpzp, mapy, przekrojów poprzecznych i podłużnych itp.?

Czy w sytuacji opóźnienie realizacji opracowania niezawinionego przez Wykonawcę możliwe będzie zawarcie aneksu terminowego do umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji opóźnienie realizacji Zamówienia niezawinionego przez Wykonawcę możliwe będzie zawarcie aneksu terminowego do umowy.

 

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY:

Szczecin, dn. 10.09.2021 r.

Dotyczy:         realizacji zadania pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych”.

Znak sprawy:                         ZO/01/08/2021

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Nazwa (firma):                            Ecotrail Agnieszka Wieczorek

Siedziba i adres:                          Krobielewko 45, 66-440 Skwierzyna

Uzasadnienie wyboru oferty:     Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryterium oceny oferty określonym SIWZ

 

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę