Spółka Wodna „Międzyodrze

Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Opublikowano: 8 grudnia 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 242

ZO/01/12/2021/ZOF/BR

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie”

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie, w ilości maksymalnej 30 ton. Podana ilość jest szacowaną ilością maksymalną.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadu w przystosowanych do tego celu kontenerach. Załadowany odpad nie może się z nich wysypywać.
 3. Środek transportu i kontenery/pojemniki do wywozu odpadu zapewnienia Wykonawca.
 4. Załadunek odpadu do pojemników Wykonawcy, podstawianych na plac manewrowy przy zasobni magazynowej odpadu na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”, realizowany będzie przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadu w dniu załadunku środka transportu.
 6. Kontenery (pojemniki) z odpadem wywożone będą z oczyszczalni środkami transportu Wykonawcy wskazanymi w wydanej przez właściwy organ decyzji na odbiór i transport odpadu będącego przedmiotem postępowania.
 7. Ustalenie ilości odebranego odpadu nastąpi będzie poprzez zważenie na przyrządach pomiarowych odbierającego. Pomiary te stanowić będą podstawę do określenia ostatecznej masy odebranego odpadu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia może (mogą) ubiegać się Wykonawca (Wykonawcy), który:

a.  posiada aktualne zezwolenie na odbiór i transport odpadu o kodzie 19 08 02 oraz zezwolenie na zbieranie odpadu o kodzie 19 08 02 wydane na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ

b.  posiada stosowny wpis do rejestru BDO

III. Wykaz dokumentów jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a.  potwierdzoną/ne za zgodność z oryginałem kopię/kopii decyzji (wymienionych w pkt. II 1a) niniejszego zapytania) w zakresie gospodarowania odpadami umożliwiającej (umożliwiających) przejęcie odpadu 19 08 02;

b.  potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument poświadczający nadanie numeru rejestrowego w BDO;

c.  parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Pozostałe istotne warunki zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie badania rynku zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz zgodnie z Rozdziałem 6, §22 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień (…) w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” t.j. z dnia 18 maja 2021 r.
 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r., w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
 3. Kryterium wyboru ofert – cena.
 4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowych informacji udzielają:

Sprawy formalno-prawne:                             mgr inż. Piotr Wit,

Sprawy techniczne i organizacyjne:               mgr inż. Damian Dachowski,

e-mail info@miedzyodrze.pl, kontakt w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.

6. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT za 1 tonę odebranego odpadu) sporządzoną na załączonym formularzu oferty wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. III należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać na adres e-mail info@miedzyodrze.pl w terminie do dnia 13.12.2021 r., do godz. 10:00.

7. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;

9. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej bądź rażąco wysokiej ceny oferty.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1    Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Wzór umowy.

Załącznik nr 3    Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 4    Klauzula Informacyjna RODO.

Załącznik nr 5    Sprawozdanie z badania odpadu

  Członkowie Spółki

  Spółka Wodna „Międzyodrze

  Kontakt

  Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

  ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
  telefon: 91 462 45 57
  Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
  tel. kom.: 509259190
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

  Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

  ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
  telefon: 91 46 23 491
  telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
  Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę