Spółka Wodna „Międzyodrze

Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 18 lutego 2022
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 357

ZOF/BR/01/02/2022

 

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie”

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników z oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie, w ilości 25 ton. Podana ilość jest szacowaną ilością maksymalną.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadu w przystosowanych do tego celu kontenerach. Załadowany odpad nie może się z nich wysypywać.
 3. Środek transportu i kontenery/pojemniki do wywozu odpadu zapewnienia Wykonawca.
 4. Załadunek odpadu do pojemników Wykonawcy, podstawianych na plac manewrowy przy zasobni magazynowej odpadu na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”, realizowany będzie przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadu w dniu załadunku środka transportu.
 6. Kontenery (pojemniki) z odpadem wywożone będą z oczyszczalni środkami transportu Wykonawcy.
 7. Ustalenie ilości odebranego odpadu nastąpi poprzez zważenie na przyrządach pomiarowych odbierającego. Pomiary te stanowić będą podstawę do określenia ostatecznej masy odebranego odpadu.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia może (mogą) ubiegać się Wykonawca (Wykonawcy), który:
   a) posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów obejmujące odpad o kodzie 19 08 02 lub zezwolenie na przetwarzanie obejmujące odpad o kodzie 19 08 02 wydane na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ
   b) posiada stosowny wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 02 oraz obejmujący przedstawione w ramach postepowania decyzje administracyjne

III. Wykaz dokumentów jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) potwierdzoną/ne za zgodność z oryginałem kopię/kopie decyzji (wymienionych w pkt. II 1a) niniejszego zapytania) w zakresie gospodarowania odpadami umożliwiającej (umożliwiających) przejęcie odpadu 19 08 02;

b) w przypadku jeśli decyzja/decyzje zostały wydane przez dniem 05.09.2018 r. a oferent nie przedstawił decyzji zmieniającej pierwotną decyzję w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592 ze zm.) należy przedłożyć: 

  • potwierdzony ze zgodność z oryginałem dokument poświadczający złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami
  • oświadczenie o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument poświadczający nadanie numeru rejestrowego w BDO;

d) parafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Pozostałe istotne warunki zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie badania rynku zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz zgodnie z Rozdziałem 6, §22 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień (…) w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” t.j. z dnia 18 maja 2021 r.
 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.03.2022 r., w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
 3. Kryterium wyboru ofert – cena.
 4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowych informacji udzielają: Sprawy formalno-prawne: Piotr Wit, Irena Kwiatkowska;  sprawy techniczne i organizacyjne: Damian Dachowski, Przemysław Staszek – kontakt: e-mail info@miedzyodrze.pl, w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.
 6. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT za 1 tonę odebranego odpadu) sporządzoną na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. III należy przesłać na adres e-mail info@miedzyodrze.pl w terminie do dnia 04.03.2022 r., do godz. 11:00.
 7. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;
 9. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej bądź rażąco wysokiej ceny oferty.

UWAGA: w załaczniku nr 1 (formularz oferty) w pkt. III oraz załączniku nr 2 (wzór umowy) w par. 10 ust. 1 zmieniono błędny termin realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny z treścią zapytania ofertowego tj. z dnia 15.04.2022 na 31.03.2022.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1    Wzór oferty.

Załącznik nr 2    Wzór umowy.

Załącznik nr 3    Oświadczenie

Załącznik nr 4    Klauzula Informacyjna RODO.

Załącznik nr 5    Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 6    Sprawozdanie z badania odpadu

 

Szczecin, dn. 18.02.2022 r.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA: wybrano ofertę firmy Lumen Sp. z o.o. (oferta na kwotę 350 zł netto z 1 Mg odpadu)

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę