Spółka Wodna „Międzyodrze

Modernizacja układu pomiarowego przepompowni ścieków PI-1

Opublikowano: 25 czerwca 2020
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 1125

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Modernizacja układu pomiarowego przepompowni ścieków PI-1”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji ściekowej oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” na odcinku pomiarowym przy przepompowni ścieków PI-1 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Władysława IV i Spichrzowej w Szczecinie.

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA

 1. Wykopy mechaniczne i ręczne na odkład – 8 m3,

 2. roboty odwodnieniowe – pompowanie agregatem pompowo-próżniowym – 8 h,

 3. roboty rozbiórkowe

–    demontaż zasuwy żeliwnej klinowej owalnej kołnierzowej z obudową o śr.200 mm,

–    demontaż przepływomierza żeliwnego kołnierzowego o śr. nom. 100 mm w studzience,

–    demontaż rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD o śr. zewnętrznej 125 mm.

 1. montaż przepływomierza elektromagnetycznego o śr. 100 mm,

 2. montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych;

 3. Sieci wodociągowe – połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm, 180 mm i 225 mm

 4. montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD,

 5. Pompowanie oczyszczające – odpompowanie ścieków ze studni – 2 h.

 

 1. Próba szczelności wykonanego odcinka rurociągu DN 125.

 2. Zasypanie mechaniczne i ręczne wykopu 8 m3 z zagęszczeniem gruntu.

Pozostałe

 1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA:

 1. przepływomierz elektromagnetyczny wraz z jego podłączeniem do tablicy zasilająco-sterowniczej, oprogramowaniem i kalibracją stanowią dostawę inwestorską.

 2. przy układaniu nowego rurociągu zastosowanie mają wymagania montażowe dla czujnika pomiarowego przepływomierza elektromagnetycznego.

 • WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020 r.

  2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

  3. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

  4. Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. W cenie ryczałtowej należy ująć koszt ewentualnego odwodnienia wykopu w wymiarze 8 h. W przypadku konieczności odwadniania wykopu przez czas dłuższy niż przewidziano, koszty zostaną rozliczone odrębnie wg faktycznie wykonanych ilości robót (wg dziennika pompowań), koszty ustalone zostaną na podstawie KNR i SEKOCENBUD – poziom cen średni z ostatniego kwartału dla województwa zachodniopomorskiego.

  5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wskazanego powyżej zakresu odwadniania wykopu oraz podłączenia czujnika pomiarowego przepływomierza elektromagnetycznego do tablicy zasilająco-sterowniczej, jego wraz z jego oprogramowaniem i kalibracją.

  6. Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Damian Dachowski pod nr tel. 789-020-112,
   e-mail info@miedzyodrze.pl , w dni robocze, w 8.00 ÷ 1500  .

  7. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco wysokiej ceny oferty.

 1. Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć osobiście na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail info@miedzyodrze.pl, w terminie do dnia 03.07.2020 r., do godz. 10:00.

 2. Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytę lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCNZIKI DO POBRANIA:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór Umowy
 3. Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”
 4. Rysunki techniczne
 5. Kosztorys ślepy
 6. Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”
 7. Dokumentacja fotograficzna
Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę