Spółka Wodna „Międzyodrze

Modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie portu jachtowego poprzez włączenie stacji podciśnieniowych do istniejącego systemu monitoringu oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Opublikowano: 16 listopada 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 225

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie portu jachtowego poprzez włączenie stacji podciśnieniowych do istniejącego systemu monitoringu oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski”

realizowanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowy i rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

1       Określenie Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu odprowadzania ścieków na terenie portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie poprzez włączenie stacji podciśnieniowych do istniejącego systemu monitoringu oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski z niezbędnymi dostawami, robotami rozbiórkowymi, instalacyjno-montażowymi, elektrycznymi i AKPiA.

2       Cel Zamówienia

Inwestycja ma na celu zintegrowanie systemu monitoringu stacji podciśnieniowych odprowadzających ścieki z portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie z systemem monitoringu oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.

3       Zakres Zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje:

3.1    ETAP I

1/      wykonanie oprogramowania aplikacyjnego istniejących sterowników PLC Siemens S7-300 – szt. 2;

2/      wykonanie oprogramowania aplikacyjnego istniejących paneli operatorskich Simatic HMI – szt. 2;

3/      modyfikacja istniejącego oprogramowania aplikacyjnego systemu SCADA oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”. Dodanie dodatkowych ekranów synoptycznych, które będą zawierać nowo włączane przepompownie podciśnieniowe z portu jachtowego.

3.2    ETAP II

1/      Instalacja oprogramowania wykonanego w Etapie I;

2/      Wykonanie połączenia GPRS pomiędzy przepompowniami w porcie jachtowym a oczyszczalnią ścieków „Ostrów Grabowski”.

3/      Uruchomienie systemu

a/   wykonanie prób przed uruchomieniem, sprawdzenie prawidłowości podłączeń, w tym wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych,

b/   uruchomienie i próby funkcjonalne systemu na stanowisku pracy,

c/   Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie dokumentacji Zamawiającego.

d/   szkolenie personelu Zamawiającego w ilości do 8 osób w obsłudze systemu.

3.3    Pozostałe prace

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

a/   przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

b/   prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

c/   uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

d/   prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

e/   opracowania i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

  1. protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:

  2. protokołem odbioru technicznego przez użytkownika,

iii. modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie wynikającym z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków konstrukcyjnych wykonanego przedmiotu Zamówienia.

4.       Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania i odbioru robót

1/.   Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

  • pliki tekstowe- doc, rtf, txt;

  • rysunki techniczne- dwg, dxf;

  • obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

2/.   Dokumenty, w których określono zakres Zamówienia

Zakres zamówienia został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym we wzorze umowy oraz w wytycznych pn. „Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej Międzyodrze”.

3/.   Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z umową, niniejszym zapytaniem, obowiązującymi normami i przepisami oraz sztuką budowlaną. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodnie z „Zasadami postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

4/.   Roboty prowadzone będą w pracującym porcie jachtowym i w pracującej oczyszczalni ścieków. Dlatego należy tak zaplanować i realizować prace, aby były one wykonywane przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Mariny oraz prawidłowego prowadzenie procesu technologicznego oczyszczalni w powiązaniu z robotami wykonywanymi w ramach niniejszego Zamówienia. Ewentualne przerwy w pracy powiązanych z Robotami obiektów, systemów i instalacji Mariny i oczyszczalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum i każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadniać je z kierownictwem Mariny i oczyszczalni.

5/.   Koszt wszystkich materiałów niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, w tym robót rozbiórkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, montażowych oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac tymczasowych (w tym zabezpieczających), organizacji zaplecza budowy, gospodarki odpadami a także czynności serwisowych wykonanego przedmiotu umowy mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 11 umowy.

6/. Materiały pochodzące z rozbiórek Wykonawca przekaże do unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym elementy metalowe pochodzące z rozbiórek nie przeznaczone do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni ścieków, chyba, że Strony ustalą inaczej.

7/.   Wszystkie dokumenty opisujące Przedmiot Zamówienia Strony będą traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności Strony uznają, że Wykonawca nie może z powołaniem się na tę okoliczność ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

8/    Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej wykonać kompletny przedmiot zamówienia. Nie ujęcie w opisie przedmiotu zamówienia jakiejkolwiek części robót, bądź innego elementu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót lub elementów zamówienia w ramach ceny ryczałtowej.

9/.   Nazwy własne zawarte w dokumentacji postępowania są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały lub przewyższały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo decyzji o postępowaniu z materiałami z demontażów.

5.      Wymagania formalno-prawne

1/.     Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, zgodnie z rozdz. 5 § 13 ust. 1 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2020 r. oraz zgodnie z Rozdziałem 6, §19 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień (…) w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie” t.j. z dnia 18 maja 2021 r.

2/.     Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Etap I – prace w zakresie wykonanie oprogramowania aplikacyjnego – od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2021 r.

Etap II – prace w zakresie wdrożenia i uruchomienia systemu – od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r.

3/.     Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

4/.     Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

5/.     Kryterium wyboru ofert – cena;

6/.     Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

7/.     Szczegółowych informacji udzielają:

Sprawy formalno-prawne:                        mgr inż. Piotr Wit,

Sprawy techniczne i organizacyjne:          mgr inż. Damian Dachowski,

e-mail info@miedzyodrze.pl , kontakt w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00.

8/.     Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) sporządzoną na załączonym formularzu oferty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat)  w terminie
do dnia 
23.11.2021 r., do godz. 13:00.

Wzór umowy należy parafować na każdej stronie i załączyć do oferty jako Załącznik nr 1.

Oferta winna być zapakowana w nieprzezroczystą, zabezpieczoną przed otwarciem kopertę (paczkę). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

 „Spółka Wodna ,,Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, Oferta w postępowaniu nr: ZO/03/11/2021. Nie otwierać przed godz. 13:15 w dniu 23.11.2021 r.”

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

9/.     Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, ul. Przejazd 14, pok. nr 11. w dniu 23.11.2021 r. o godz. 13:15

10/.   Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11/.   Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;

12/.   Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

13/.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej bądź rażąco wysokiej ceny oferty.

UWAGA:

Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” i Portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.

6.      Załączniki

Załącznik nr 1    Formularz oferty.

Załącznik nr 2    Wzór umowy.

Załącznik nr 3    Ogólne warunki projektowania sieci, urządzeń i obiektów Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 4    Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”.

Załącznik nr 5    Klauzula Informacyjna RODO.

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę