Spółka Wodna „Międzyodrze

Budowa przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów z włączeniem do systemu dezodoryzacji powietrza złowonnego – hermetyzacja obiektu na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie

Opublikowano: 30 lipca 2020
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 1487

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Budowa przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów z włączeniem do systemu dezodoryzacji powietrza złowonnego – hermetyzacja obiektu na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

 „Budowa przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów z włączeniem do systemu dezodoryzacji powietrza złowonnego – hermetyzacja obiektu na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”.

realizowana w ramach inwestycji pn. „Przebudowa obiektów istniejących – zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem ich dotychczasowych funkcji wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”, na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin

 

CEL ZAMÓWIENIA

Zamówienie ma na celu zapewnienie redukcji emisji gazów złowonnych ze zbiornika zagęszczacza osadów przystosowanego w 2018 r. do retencjonowania ścieków komunalnych i technologicznych, w tym ścieków dowożonych (fekalnych) ze zbiorników bezodpływowych (szamb).

Zamówienie realizowane w ramach niniejszej Umowy jest kontynuacją inwestycji przebudowy istniejącego zagęszczacza osadów na zbiornik retencyjny z utrzymaniem jego podstawowej funkcji.

 

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje wszelkie prace związane z zaprojektowaniem, dostawą i montażem przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów z włączeniem do systemu dezodoryzacji powietrza złowonnego na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz realizację dostaw, to jest:

3.1      Prace objęte zakresem Zamówienia

 

a/   opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej przykrycia;

b/   wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych z niezbędnymi dostawami, w tym:

i/    wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych,

ii/   przygotowanie ścian zbiornika do montażu przykrycia;

iii/ dostawa i montaż przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów. Przykrycie o konstrukcji segmentowej – korytkowo-prostokątnej, w wykonaniu z laminatów poliestrowo-szklanych, w formie łatwo demontowalnych koryt o rozmiarach dopasowanych do wymiarów przykrywanego zbiornika;

iv/ dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej

v/   włączenie zamontowanego przykrycia przewodem D160 do istniejącego systemu dezodoryzacji bazującego na urządzeniu fotokatalitycznego utleniania odorów typu PHOTOWENT PH 500;

c/   uruchomienie i rozruch systemu dezodoryzacji, w tym:

i/    opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzupełnienie odnośnych istniejących instrukcji obiektowych oraz dokumentacji Oczyszczalni Ścieków w zakresie wynikającym z wykonanych robót;

ii/   szkolenie personelu Zamawiającego.

d/   wykonanie prób końcowych

3.2      Pozostałe prace objęte zakresem Zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje także:

–     właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie dokumentacji Umowy,

–     wykonanie uruchomienia, rozruchu i prób końcowych instalacji dezodoryzacji, w tym wykonanie niezbędnych sprawdzeń i pomiarów,

–     opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie odnośnych istniejących instrukcji obiektowych oraz dokumentacji Oczyszczalni Ścieków,

–     przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego w ilości do 10 osób.

Niezależnie od zakresu opisanego powyżej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

–     organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym, łącznie z oznakowaniem,

–     zorganizowania placu budowy wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy,

–     przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na terenie oczyszczalni „Ostrów Grabowski” wg. wymagań Zamawiającego,

–     opracowania harmonogramu realizacji robót, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót (w postaci wykresu Gantta) i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji w przeciągu 5 dni roboczych po podpisaniu Umowy.

–     prowadzenia prac sprzętem posiadającym aktualne badania techniczne oraz używania sprawnych narzędzi,

–     przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),

–     prowadzenia gospodarki odpadami i postępowania z odpadami zgodnie z ustawą o odpadach,

–     opracowania i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, z załączonymi m.in.:

 1. protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów:

jako minimum Wykonawca robót powinien dostarczyć na odbiór końcowy następujące protokoły pomiarów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. protokoły pomiarów izolacji kabli zasilających,
 2. protokół badania wyłączników różnicowoprądowych w szafkach sterowniczych,
 3. protokół z pomiaru rezystencji uziemienia,
 4. oświadczenie o ciągłości połączeń wyrównawczych z szyną PE oraz badania skuteczności zerowania;
 5. protokołami odbioru technicznego przez użytkownika,
 6. Dokumentacją Techniczno-Ruchową wbudowanych lub zainstalowanych dostaw;
 7. instrukcjami obsługi wbudowanych lub zainstalowanych dostaw;
 8. modyfikacjami i uzupełnieniami w dokumentacji powykonawczej oczyszczalni Ścieków będącej w posiadaniu Zamawiającego, wynikającymi z zakresu wykonanych Robót, w tym m.in. rysunków obiektu podlegającego przebudowie i zaktualizowanych schematów elektrycznych.

3.3      Zmiany do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym:

1/   zapewnienie możliwości łatwego demontażu poszczególnych koryt przykrycia szczelnego zbiornika przy pomocy ładowarki teleskopowej celem dokonania inspekcji wizualnej wnętrza zbiornika.

2/   Niezależnie od wentylacji grawitacyjnej, instalacja wentylacji mechanicznej podającej powietrze do przestrzeni pod przykryciem w zbiorniku.

3.4.     Forma dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w dwóch egzemplarzach w wydruku i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. Dane powinny być zapisane w formach obsługiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak dla projektu budowlano-wykonawczego, tj.

 • pliki tekstowe- doc, rtf, txt;
 • rysunki techniczne- dwg, dxf;
 • obrazy- bmp, JPG (w rozdzielczości 400-600 dpi).

Powyższe pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i winny być przekazane wraz z prawami autorskimi do powielania i modyfikacji do celów związanych z eksploatacją oraz przyszłą przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków.

3.5.     Dokumenty, w których określono zakres Zamówienia

Zakres Robót określony jest w opisie przedmiotu niniejszego Zamówienia oraz w będącej w posiadaniu Zamawiającego Dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym pn. „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”, „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, projektowanie i nadzory, Waldemar Łągiewka, Szczecin, 2018 r. na podstawie którego Zamawiający uzyskał Decyzję administracyjną – Pozwolenie na budowę nr 23/2018 z dnia 21.02.2018 r.

Przedmiot Zamówienia Wykonawca wykona na podstawie:

1/      Opisu przedmiotu Zamówienia zamieszczonego w SIWZ.

2/      Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWORB) stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

Wykaz Specyfikacji:

Lp.

Numer

Nazwa Specyfikacji

1. ST – 00 Wymagania ogólne
2. SST – 01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3. SST – 02 Roboty w zakresie wykonania i montażu konstrukcji stalowych
4. SST – 03 Instalacje i wyposażenie technologiczne
5. SST – 04 Roboty w zakresie napraw i zabezpieczenia betonów

gdzie:

ST     – oznacza Ogólną Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,

SST – oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

3/      Dokumentacji projektowej obejmujący przedmiot Zamówienia.

projekt budowlany pn. „Przebudowa zagęszczacza osadów i komory defosfatacji na zbiorniki retencyjne ścieków z utrzymaniem dotychczasowych funkcji, wraz z przebudową i rozbudową sieci międzyobiektowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski na terenie portu morskiego w Szczecinie, działka nr: 4/8, obręb 1084 Szczecin”, „INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, projektowanie i nadzory, Waldemar Łągiewka, Szczecin, 2018 r.

Wyciąg z Dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Na żądanie Zamawiający udostępni Wykonawcy całość posiadanej dokumentacji projektowej.

Uwaga: Nazwy własne zawarte w dokumentacji są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

3.6      Zamawiający zapewnia:

–    teren umożliwiający składowanie elementów przekrycia dachowego w bezpośredniej bliskości zbiornika (obiektu) poddawanego przebudowie / rozbudowie,

–    możliwość rozładunku dostawy na terenie oczyszczalni ścieków przy pomocy ładowarki teleskopowej będącej w posiadaniu Zamawiającego,

–    dojazd dla samochodu ciężarowego oraz dojazd dla żurawia samojezdnego o udźwigu 30 ton do montażu elementów przekrycia dachowego na zbiorniku,

–    możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej wg potrzeb; źródło energii dostępne jest na obiekcie, na którym ma być montowane przekrycie; rozliczenie wg faktycznego zużycia po obowiązujących stawkach.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT

Po podpisaniu Zamówienia i przed przystąpieniem do realizacji robót Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację projektową.

W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Zamówienia Wykonawca robót, w porozumieniu z Inżynierem, określi harmonogram czasowy realizacji robót.

Jako minimum w harmonogramie należy podać następujące terminy dla poszczególnych elementów robót:

1)      wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej przykrycia,

2)      rozpoczęcie robót na placu budowy, roboty rozbiórkowe i demontaże, przygotowanie powierzchni ścian zbiornika do montażu przykrycia,

3)      zakończenie fabrykacji przykrycia u Producenta,

4)      dostawa przykrycia na plac budowy,

5)      zakończenie montażu przykrycia,

6)      zakończenie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,

7)      opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji,

8)      uruchomienie i przystąpienie do rozruchu,

9)      zakończenie rozruchu,

10)    aktualizacja dokumentacji technicznej Zamawiającego wynikająca z wykonanych robót,

11)    szkolenie personelu Zamawiającego,

12)    przekazanie do eksploatacji, podpisanie protokołu odbioru końcowego Robót.

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1/.     Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.11.2021 r.

Zamawiający dodatkowo punktuje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 7.12.2020 r.

2/.     Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3/.     Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

4/.     Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady – 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.

5/.     Warunki dostawy: DDU Szczecin (Incoterms 2002), koszt dostawy winien być zawarty w cenie ryczałtowej.

6/.     Sposób porozumiewania się Wykonawców  z Zamawiającym:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Adres do korespondencji:

Spółka Wodna ,,Międzyodrze” w Szczecinie, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin,

tel. 91 46 24 557, faks nr 91 30 00 355,

e-mail: info@miedzyodrze.pl

kontakt w dni robocze, w godz. 7:00  ÷ 15:00

7/.     Ofertę cenową (cena brutto – łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) w terminie do dnia 28.08.2020 r., do godz. 10:00.

UWAGA:

 1. Ze względu na charakter oferowanych Robót Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku rażąco niskiej i rażąco wysokiej ceny oferty oraz braku możliwości zapewniania finansowania Robót objętych przedmiotem Zamówienia w 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem mających zastosowanie zapisów rozdz. 5 § 11 ust. 4 pkt. 1) „Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. a także Rozdziału II §5 i §6 „Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej Międzyodrze w Szczecinie”.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szczecin, dn. 05.08.2020 r.

Pytanie nr 1

W jaki sposób oceniana będzie „łatwość demontażu i zdjęcia przykrycia ze zbiornika”?

Odpowiedż:

Łatwość demontażu i zdjęcia przykrycia ze zbiornika będzie oceniana na podstawie krótkiego inżynierskiego opisu metody demontażu uzupełnionej o dokumentację fotograficzną i/lub rysunkową.

 

Szczecin, dn. 18.08.2020 r.

Pytanie nr 2:

Proszę o przedstawienie konkretnych wytycznych jakie muszą zostać spełnione aby demontaż został uznany jako łatwy.

 

Odpowiedź:

Do oferty należy załączyć wypełnione oświadczenie wg załączonego wzoru.

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

Szczecin, dn. 07.08.2020 r.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.08.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 28 sierpnia br. o godz. 10:15.

 

 INFORMACJA NA TEMAT OTRZYMANYCH OFERT:

Szczecin, dn. 31.08.2020 r.

Dotyczy:          „Budowa przykrycia zbiornika zagęszczacza osadów z włączeniem do systemu dezodoryzacji powietrza złowonnego – hermetyzacja obiektu na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”

Znak sprawy:   ZO/02/01/2019

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

EKOFINN-POL sp. Z o.o.

80-297 Banino, ul. Leśna 12,

NIP: 584-03-01-427

147.600,00

31.10.2020 r.

24 miesiące

Zgodnie
z SIWZ

2.

„FIRMA MAZUR” Sp. z o.o. Sp. k.

41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie 1

NIP 626-301-19-49

140.097,00

31.10.2020 r.

24 miesiące

Zgodnie
z SIWZ

Niezwłocznie po analizie ofert pod względem spełnienia wymogów zawartych w SIWZ Zamawiający przekaże informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Szczecin, dn. 21-09-2020 r.

Zamawiający informuje, że postępowanie zostało zamknięte bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu faktu, iż ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Członkowie Spółki

Spółka Wodna „Międzyodrze

Kontakt

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 462 45 57
Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
tel. kom.: 509259190
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę