Spółka Wodna „Międzyodrze

Badanie sprawozdania finansowego Spółki Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie za 2021 i 2022 rok

Opublikowano: 30 września 2021
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2022
Odsłony: 262

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
NIP: 852-000-21-85, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie
Przedmiotu zamówienia pn.:

„Badanie sprawozdania finansowego Spółki Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie
za 2021 i 2022 rok”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji z informacją o minimalnych warunkach wymaganych przez zamawiającego mających wpływ na złożenie oferty:
  • Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok, zgodnie z ustawą
   z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122 z późniejszymi zmianami),
  • Udział podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
   minimum w dwóch spotkaniach z członkami Zarządu Spółki tj.: spotkaniu otwierającym oraz spotkaniu zamykającym w celu przedstawienia wyników przeprowadzonego badania (możliwe spotkanie on-line),
  • Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formie do edycji.
 1. Informacje o podmiocie badanym:

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie powołana została przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie na podstawie art. 446 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017
poz. 1566 z późniejszymi zmianami). Spółka jest wpisana do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego pod nr 64 i posiada osobowość prawną.

 

Podstawowe dane według stanu na dzień 31.12.2020 roku:

· Przeciętne zatrudnienie (etaty) 15,58
· Średnia liczba dowodów w miesiącu 300 szt.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do dnia 18.03.2022 r. za rok 2021 oraz do dnia 17.03.2023 r.
za rok 2022.

 1. Pozostałe wymagania:

Podmiot składający ofertę winien być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 1. Warunki płatności i odbioru:

Odbiór przedmiotu Zamówienia będzie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony. Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 1. Pracownik upoważniony do kontaktu:
 1. Oferty należy składać:
 • na adres e-mail: info@miedzyodrze.pl,
 • osobiście w Sekretariacie Spółki Wodnej „Międzyodrze” (pokój nr 13)
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie za 2021 i 2022 rok” w terminie do 18 października 2021 roku do godz. 12:00.
 1. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  Członkowie Spółki

  Spółka Wodna „Międzyodrze

  Kontakt

  Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

  ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
  telefon: 91 462 45 57
  Całodobowy numer alarmowy: 508 550 010
  tel. kom.: 509259190
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

  Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

  ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin (GPS N: 53° 25' 30" E: 14° 35' 29")
  telefon: 91 46 23 491
  telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
  Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę