TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Spółka Wodna "Międzyodrze" zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór, wywóz wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych (kod 19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” przy ul. Przejazd 14 w Szczecinie.

Zamówienie obejmuje:

1. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie/unieszkodliwianie osadów ściekowych (kod 19 08 05) w maksymalnej ilości do 36 ton na miesiąc w następujących wariantach:
I wariant: - wywożenie osadów na bieżąco po napełnieniu kontenera o pojemności 9 ton z częstotliwością około 4 razy w miesiącu.
II wariant: - wywożenie osadów w większej ilości wg możliwości odbiorczych i transportowych wykonawcy - wykonawca w swojej ofercie winien podać minimalną ilość osadów do jednorazowego wywozu.

2. W ofercie należy podać ceny dla obydwóch wariantów lub dla wybranego jednego wariantu zgodnie z możliwościami wykonawcy a dodatkowo przy wariancie II określić minimalną ilość osadów ściekowych do jednorazowego odbioru.

3. Miejsce wywozu i sposób zagospodarowania/unieszkodliwiania – wg propozycji wykonawcy.

4. Odbiór i wywóz osadów winien być realizowany środkami technicznymi i na koszt wykonawcy, z zastrzeżeniem:
I wariant: - osady do wywozu magazynowane będą w pojemnikach Wytwórcy.
II wariant: - osady wywożone będą w pojemnikach Wykonawcy.

5. Stopień uwodnienia osadów - maks 18% s.m. Osady są mechanicznie odwodnione w wirówce dekantacyjnej, nie są przefermentowane. Osady są wapnowany przez obsługę operatorską oczyszczalni wg życzenia. Parametry jakościowe - w załączeniu wyniki badań.

6. Obecnie osady ściekowe zbierane są w kontenerze o pojemności czynnej do 9 ton, wymiary kontenera 2,2x4,5x1,1 m, kontener jest standardowym kontenerem zamkniętym z otwieraną tylną burtą, podpory – z tyłu rolki z przodu płozy, dostosowany do transportu przez samochody specjalistyczne – hakowce. Zdjęcia kontenera - w załączeniu.

7. Zamawiający zaznacza, że nie będzie ponosił żadnych kosztów dodatkowych poza kosztami ustalonymi w przetargu.

8. Zagospodarowanie / unieszkodliwianie osadów musi być zgodne z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924).

9. Wykonawca do oferty winien dołączyć zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem niniejszego zapytania (transport i unieszkodliwianie).

10. Cenę oferty stanowi stawka za odbiór i transport wraz z unieszkodliwieniem 1 tony mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych. Należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem podatku VAT, na Formularzu ofertowym zamieszczonym w dokumentach niniejszego zapytania Zamawiającego.

11. Szczegółowych informacji udziela dyrektor spółki - Piotr Wit (tel. 91 46 23 965, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

UWAGA:
Niniejsze postępowanie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zamawiający może dokonać zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Formularz oferty
  2. Wzór umowy
  3. Wyniki badań osadów ściekowych za okres 2010-2012 r.
  4. Zdjęcia kontenera


TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę cenową prosimy przesłać faksem na nr 091-46-23-966 wew. 30 lub e-mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 07.11.2012 r.

Informacja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.miedzyodrze.pl w zakładce Przetargi, w treści ogłoszenia - w punkcie "Wynik Postępowania".

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:
...............

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:
...............

WYNIK POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zamknął postępowanie bez wyboru oferty spośród otrzymanych ofert.

PROTESTY:
..............

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę