Szczecin: Przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 301242 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna "Międzyodrze" , ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 462 39 65-67, faks 91 462 39 65-67.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyodrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka wodna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje:

 • przebudowę i rozbudowę instalacji technologicznej punktu zlewnego ścieków dowożonych, Qddow.= 150÷170 m3/d, maksymalny przepływ ścieków dowożonych w trakcie zdawania: 17 dm3/s, obejmującą:
 • obniżenie zamocowania istniejącego króćca odbioru ścieków dowożonych w celu zwiększenia możliwości grawitacyjnych zrzutów ścieków z wozów asenizacyjnych,
 • budowę hermetycznej instalacji do mechanicznej separacji skratek na kracie mechanicznej gęstej,
 • wyposażenie punktu zlewnego ścieków dowożonych w standardowy pomiar i rejestrację przepływu oraz parametrów ścieków (pH i przewodność) z szafą zasilająco - sterowniczą oraz w automatyczną stację poboru próbek o działaniu ustalonym i proporcjonalnym,
 • rozbudowę punktu zlewnego na placu manewrowym umożliwiającą szybką identyfikację i rejestrację dostawców;

b) montaż prasopłuczki skratek z szafą sterowniczą, wraz z rurociągami, w tym przebudowa rurociągu podającego skratki z kraty mechanicznej głównego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych; stacja sterownicza wspólna z kratą mechaniczną;

c) montaż separatora - płuczki piasku z szafą sterowniczą, wraz z rurociągami, w tym przebudowa rurociągu podającego pulpę piaskową z piaskownika w głównym ciągu technologicznym oczyszczania ścieków komunalnych;

d) dostawa kontenerów na piasek i skratki - po dwie sztuki,

e) wymiana na nową pompy w pompowni ścieków dowożonych;

f) montaż mieszadła w pompowni ścieków dowożonych;

g) montaż rurociągów, urządzeń i armatury;

h) przebudowa i rozbudowa istniejącej wentylacji w pomieszczeniu kontenerów na piasek i skratki w budynku maszynowni;

i) rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków na bazie funkcjonującego systemu, wynikająca z zakresu przebudowy i rozbudowy punktu zlewnego, instalacji prasopłuczki skratek i separatora - płuczki piasku oraz doposażenia pompowni ścieków dowożonych;

j) wykonanie nowego przyłącza wodociągowego PE 110 o długości 73,83 m do celów zasilania w wodę instalacji prasopłuczki skratek i separatora - płuczki piasku;

k) wykonanie niezbędnych demontaży, w szczególności demontażu koryta kanału ścieków dowożonych z kratą ręczną, demontażu odcinka rurociągu z przepływomierzem, zasuwą, przyłączem wozu asenizacyjnego oraz demontażu okapu wentylacyjnego;

l) wykonanie instrukcji obsługi dostarczonych instalacji i aktualizacja instrukcji obiektowych będących w posiadaniu Zamawiającego;

m) wykonanie prób oraz rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz szkolenie personelu Zamawiającego w ilości 10 osób.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.21.00-9, 45.25.22.00-0, 29.50.00.00-4, 50.95.40.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 15.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie lub modernizacji lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d i wartości min. 0,5 mln zł brutto, w zakresie której wyposażono punkt zlewny ścieków dowożonych w stację zlewną, w skład której wchodzi krata mechaniczna i ciąg pomiarowy oraz dostarczono i zainstalowano systemy prasopłuczki skratek i separatora - płuczki piasku, z których wypłukane i odwodnione skratki i piasek spełniają wymagania odnośnie parametrów granicznych wartości wymywania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. nr 186, poz. 1553, z 2006 r. nr 38, poz. 264 oraz z 2007 r. nr 121, poz. 832) w tym wymagania powyższego Rozporządzenia, które zaczną obowiązywać z dniem 01.01.2013 r.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, dysponuje lub będzie dysponować:

a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej,

c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej,

d) minimum jednym specjalistą ds. automatyki - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje: - wykształcenie wyższe techniczne, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, - udział w budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d,

e) minimum jedną osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu rozruchu urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d.

Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska kierownika budowy z kierownikiem robót sanitarnych i/lub kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych. Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami w kilku branżach przez jedną osobę posiadającą stosowne, wyżej wymienione uprawnienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dla prasopłuczki skratek i separatora z płuczką piasku: - minimum 3 referencje od eksploatatorów tego typu urządzeń, - dla przedstawionych referencji - wyniki badań na zawartość związków organicznych w wypłukanych skratkach przeprowadzonych w trakcie eksploatacji urządzenia, minimum 3 wyniki badań powinny dotyczyć urządzeń o parametrach pracy odpowiadających wymaganiom Zamawiającego i spełniać jego wymagania, - oświadczenie producenta urządzenia o jego antykorozyjnym zabezpieczeniu poprzez pasywację metodą zanurzeniową.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz - w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument;

2) wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz;

3) propozycja harmonogramu czasowego realizacji robót;

4) odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);

5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) - w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się:

1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

2) Zmianę wynagrodzenia,

3) Zmianę osób przewidzianej do realizacji umowy.

Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność wykonania robót, których realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

2) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne np. mróz, intensywne opady deszczu, wichury, wzrost poziomu wód, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

3) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych, przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

5) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy,

6) wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót,

7) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyodrze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Wodna Międzyodrze ul. Przejazd 14 70-607 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Spółka Wodna Międzyodrze ul. Przejazd 14 70-607 Szczecin sekretariat, pokój nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2012 r.  (nr ogłoszenia: 301242-2012)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Numer ogłoszenia: 308728 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301242 - 2012 data 14.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 462 39 65-67, fax. 91 462 39 65-67.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 03.12.2012.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 06.12.2012.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie lub modernizacji lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d i wartości min. 0,5 mln zł brutto, w zakresie której wyposażono punkt zlewny ścieków dowożonych w stację zlewną, w skład której wchodzi krata mechaniczna i ciąg pomiarowy oraz dostarczono i zainstalowano systemy prasopłuczki skratek i separatora - płuczki piasku, z których wypłukane i odwodnione skratki i piasek spełniają wymagania odnośnie parametrów granicznych wartości wymywania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. nr 186, poz. 1553, z 2006 r. nr 38, poz. 264 oraz z 2007 r. nr 121, poz. 832) w tym wymagania powyższego Rozporządzenia, które zaczną obowiązywać z dniem 01.01.2013 r.
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie lub modernizacji lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d i wartości min. 0,5 mln zł brutto. Wykonawca powinien posiadać również doświadczenie w dostawie stacji zlewnej, w skład której wchodzi krata mechaniczna i ciąg pomiarowy oraz systemy prasopłuczki skratek i separatora - płuczki piasku, z których wypłukane i odwodnione skratki i piasek spełniają wymagania odnośnie parametrów granicznych wartości wymywania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. nr 186, poz. 1553, z 2006 r. nr 38, poz. 264 oraz z 2007 r. nr 121, poz. 832) w tym wymagania powyższego Rozporządzenia, które zaczną obowiązywać z dniem 01.01.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2012 r. (nr ogłoszenia: 308728-2012). Treść ogłoszenia:

DO POBRANIA:  1. SIWZ

2. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 4 – Wykaz prac podobnych

6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

8. Załącznik nr 7 – Wzór umowy

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlano wykonawczy:

10.1. Branża technologiczna (opis techniczny z BIOZ + rysunki 1¸5)

10.2. Branża konstrukcyjna (opis techniczny z BIOZ + rysunki 1¸3)

10.3. Branża elektryczna i AKPiA (opis techniczny z BIOZ + rysunki 1¸10)

10.4. Branża wentylacyjna (opis techniczny + rysunki 1¸3)

10.5. Projekt przyłącza wody (opis techniczny z BIOZ + rysunki 1¸4)

11. Kosztorysy ofertowe dla poszczególnych branż

12. Punkt zlewny - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

 

PYTANIA

Szczecin, dn. 21.08.2012 r.

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie" (znak sprawy: ZO/05/03/2012, ogłoszenie nr: 301242-2012 z 14.08.2012)

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Ze względu na brak możliwości określenia terminu zakończenia postępowania przetargowego prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia. Prosimy o podanie terminu wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy.
Odp.: Zamawiający zmodyfikuje treści SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia tj. Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 06.12.2012 r. (treść zmiany – Modyfikacja nr 1).

Pytanie 2: Ze względu na brak możliwości określenia terminu poboru próbek piasku i skratek prosimy o zmianę zapisu dotyczącego terminu uzyskania gwarantowanych parametrów piasku i skratek. Proponujemy wprowadzenie zapisu: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości pobrania piasku i skratek do badań. Wykonawca w ciągu 30 dni przedłoży wyniki spełniające założenia niniejszej SIWZ.
Odp.: Zamawiający uzupełni treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nr 12 (SST12) – „Rozruch”, rozdz. 5.2.2.5 – „Kontrola analityczna” o zapisy dotyczące możliwości pobrania piasku i skratek do badań i terminu przedłożenia wyników przez Wykonawcę (treść zmiany – Modyfikacja nr 2).

Pytanie 3: Zamawiający podał w wymaganiach separatora z płuczką piasku oraz praso-płuczki skratek, że urządzenia powinny być dostarczone w wersji przeciwwybuchowej (EX). Pozostałe urządzenia w tym samym pomieszczeniu nie mają takich wymagań. Prosimy o określenie czy wszystkie urządzenia należy dostarczyć w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym (EX). Dostawa tylko separatora z płuczką piasku oraz praso-płuczki skratek w zabezpieczeniu (EX) nie zapewnia skutecznej ochrony. Ewentualnie prosimy o wykreślenie tego wymogu dla separator-płuczki piasku i praso-płuczki skratek.
Odp.: Zamawiający dopuszcza dostarczenie separatora z płuczką piasku oraz praso-płuczki skratek w wykonaniu standardowym (nie EX).

Pytanie 4: W wymaganiach praso-płuczki skratek Zamawiający podał: prasowanie skratek przez praskę oraz hydrauliczny docisk”. Analizując projekt nie zauważono agregatu hydraulicznego praso-płuczki i jego opisu. Czy w związku z powyższym praso-płuczka powinna posiadać możliwość prasowania przez praskę” tzn. ślimak i hydrauliczny docisk czy tylko przez praskę tzn. ślimak. Prasowanie przez praskę i hydrauliczny docisk podnosi koszty zakupu urządzenia.
Odp.: Zamawiający dopuszcza dostarczenie praso-płuczki skratek w wykonaniu bez docisku hydraulicznego.

Pytanie 5: W pozostałych wymaganiach dla praso-płuczki skratek i separatora z płuczką piasku Zamawiający oczekuje przedstawienia referencji oraz wyników badań. Prosimy o określenie dla jakiego okresu zamawiający uzna referencje i wyniki badań jako ważne.
Odp.: Zamawiający oczekuje przedstawienia referencji oraz wyników badań dla praso-płuczki skratek i separatora z płuczką piasku (wskazanych w SIWZ, Rozdział V, punkt 2, ppkt 2 oraz w SST 10 – Instalacje i wyposażenie technologiczne, punkt 5.12, ustęp „Pozostałe wymagania”, drugi tiret), punkt 5.13 ustęp „Pozostałe wymagania”, drugi tiret) z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu.

Pytanie 6: W związku z tym, że niełatwo jest wykonywać obiekty o zbliżonych wielkościach i jednocześnie dostarczać na te obiekty takie same urządzenia prosimy o zmianę zapisudotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. Prosimy o wprowadzenie zapisu:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum dwa zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie budowy i/lub remontu i/lub modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 3 000 m3/d i wartości min. 0,5 mln zł brutto.Wykonawca powinien posiadać również doświadczenie w dostawie stacji zlewnej, w skład której wchodzi krata mechaniczna i ciąg pomiarowy oraz systemu praso-płuczki skratek i separatora-płuczki piasku. Doświadczenie powinno dotyczyć dostawy urządzeń, które spełniają parametry określone w niniejszej SIWZ.”
Odp.: Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (treść zmiany – Modyfikacja nr 3).

 

Szczecin, dn. 22.08.2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie" (znak sprawy: ZO/05/03/2012, ogłoszenie nr: 301242-2012 z 14.08.2012)

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Ze względu na brak możliwości określenia terminu zakończenia postępowania przetargowego prosimy o zmodyfikowanie treści SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia tj. 12 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prosimy o wykreślenie wyrażenia „lecz nie później niż do dnia 06.12,2012 r” Ponadto wyjaśniamy, że termin 12 tygodni od podpisania umowy może przekroczyć datę zakończenia wyznaczoną max. do dnia 06.12.2012 r. Z uwagi na to, że otwarcie ofert przewidziane jest na 31.08.2012 przy zachowaniu terminów ustawowych oraz czas na sprawdzenie ofert a następnie podpisanie umowy prosimy nie ograniczać terminu konkretną datą. Ponadto skrócenie czasu może spowodować przekroczenie terminów umownych zamówienia wynikających z czasu oczekiwania na dostawę urządzeń.
Odp.: Z uwagi na wymaganie odnośnie terminu realizacji przedmiotu Zamówienia postawione przez podmiot zewnętrzny zapewniający współfinansowanie inwestycji, Zamawiający nie może wydłużyć terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być wykonany nie później niż do dnia 06.12.2012 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE

Szczecin, dn. 21.08.2012 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie" (znak sprawy: ZO/05/03/2012)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Modyfikacja nr 1:
SIWZ, rozdział VII „Termin wykonania zamówienia i gwarancja”, punkt 1- zmienia się treść pierwszego zdania punktu 1 na:
"Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 06.12.2012 r."
Załącznik 7 - Wzór Umowy do SIWZ, § 9, ust. 1 - zmienia się treść pierwszego zdania na:
"Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 06.12.2012 r."

Modyfikacja nr 2:
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr 12 (SST12) - "Rozruch", rozdz. 5.2.2.5 - "Kontrola analityczna" - uzupełnia się zapisy w następujący sposób:
na końcu ustępu "Analizy końcowe" dodaje się zdanie:
"Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości pobrania piasku i skratek do badań. Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży wyniki spełniające założenia niniejszej SIWZ".

Modyfikacja nr 3:
SIWZ, Rozdział 5, punkt 2, ustęp 2):W pierwszym akapicie zmienia się zapis przez zastąpienie słowa "trzy" słowem "dwie".
Zapis otrzymuje brzmienie:
"warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia."
Zmienia się zapis drugiego akapitu na następujący:
"Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie lub modernizacji lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 3 000 m3/d i wartości min. 0,5 mln zł brutto. Wykonawca powinien posiadać również doświadczenie w dostawie stacji zlewnej, w skład której wchodzi krata mechaniczna i ciąg pomiarowy oraz systemy prasopłuczki skratek i separatora – płuczki piasku, z których wypłukane i odwodnione skratki i piasek spełniają wymagania odnośnie parametrów granicznych wartości wymywania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. nr 186, poz. 1553, z 2006 r. nr 38, poz. 264 oraz z 2007 r. nr 121, poz. 832) w tym wymagania powyższego Rozporządzenia, które zaczną obowiązywać z dniem 01.01.2013 r."

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

Szczecin, dn. 04.09.2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa i rozbudowa punktu zlewnego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie" (znak sprawy: ZO/05/03/2012, ogłoszenie nr: 301242-2012 z 14.08.2012)

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

Nazwa (firma): EkoWodrol Sp. z o.o.
Siedziba i adres: ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 1 uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryterium oceny oferty określonym w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1

EkoWodrol Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

100

2

Huber Technology Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

99,28

 

PROTESTY
.....................

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę