Szczecin: Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski
Numer ogłoszenia: 251174 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Wodna "Międzyodrze" , ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 462 39 65-67, faks 91 462 39 65-67.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyodrze.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.miedzyodrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka wodna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu odwodnionych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski, zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14, na działce nr 4/8 obręb 1084 Szczecin.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie magazynu osadów o powierzchni ok. 222 m2 w konstrukcji żelbetowej - zasieków wraz z posadzką - trzy równe części (boksy) o wymiarach w osiach 9,00x8,00 m każda, w tym:
a) Wykopy pod fundamenty i pod posadzkę.
b) Ławy fundamentowe pod ściany zasieków.
c) Ściany żelbetowe zasieków wraz z izolacją oraz zabetonowaniem kotew do mocowania konstrukcji stalowej.
d) Wykonanie warstw podbudowy, fundamentów pośrednich (w miejscy dylatacji) oraz warstw izolacji.
e) Wykonanie konstrukcji żelbetowej posadzki.
2) Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia magazynu osadów wraz z pokryciem o powierzchni zadaszenia 386,63 m2 oraz odprowadzeniem wody opadowej z dachu, w tym:
a) Wykonanie warsztatowe wszystkich elementów konstrukcji stalowej.
b) Zabezpieczenie konstrukcji stalowej (ocynkowanie i malowanie).
c) Montaż konstrukcji stalowej przykrycia boksów na wcześniej wykonanej konstrukcji żelbetowej.
d) Wykonanie zadaszenia boksów z płyt bezbarwnych trapezowych PCW wraz z obróbkami dachowymi i rynną.
e) Wykonanie ochrony odgromowej obiektu.
3) Wykonanie odwodnienia odprowadzającego odcieki z zasieków oraz wody opadowe z zadaszenia magazynu osadów do kanalizacji wewnętrznej, w tym:
a) Rury spustowe od rynien.
b) Odwodnienie liniowe - 28 mb.
c) Odpływ fi160 o dł. ok. 0,4 m z odwodnienia linowego do studni osadnikowej, studnia osadnikowa o średnicy wewnętrznej 1200 i włączenie do istniejącej studzienki na terenie poprzez odcinek kanalizacji grawitacyjnej PVC fi160 o dł. 7,14 m.
4) Wykonanie nawierzchni utwardzonych kostką betonową o powierzchni ok. 102 m2. Uwaga:
Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia należy wykonać magazyn ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o konstrukcji żelbetowej z zadaszeniem w konstrukcji stalowej z pokryciem z bezbarwnego (przezroczystego) PCW.
1/ Ściany
Ściany wykonać z betonu C30/35. Ściana oporowa zewnętrzna z ławą o szerokości 230 cm, ściana środkowa z ławą o szerokości 220 cm. Grubość ławy 30 cm. Całkowita wysokość ściany oporowej - 300 cm, grubość - 25 cm. W ścianie oporowej wykonać trzpienie żelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm. Od góry osadzić w nich kotwy stalowe. Zbrojenie ścian wykonać z prętów pionowych #12 (stal 34GS) oraz prętów poziomych fi10 (stal St0S). Ściany posadowić na gruncie nośnym, tj. piaskach średnich, po uprzednim wylaniu chudego betonu o grubości 10 cm. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych w poziomie posadowienia, należy te grunty usunąć i zastąpić nową podsypką. Na podsypkę zastosować różnoziarnisty piasek lub pospółkę, przy czym zagęszczanie materiału pospółki powinno odbywać się lekkimi urządzeniami wibracyjnymi przy okresowo obniżonym zwierciadle wody gruntowej, jeśli zajdzie taka konieczność. Po osiągnięciu rzędnej wierzchu podsypki powyżej normalnego zwierciadła wody należy wyłączać odwodnienie stopniowo, np. co drugą sekcję igłofiltrów, tak by nie dopuścić do nagłego podniesienia poziomu wody w podsypce. Szybki powrót wody do naturalnego poziomu może spowodować ponowne rozluźnienie piasku lub pospółki. Wszelkie prace związane z posadowieniem budynku należy prowadzić pod ścisłym nadzorem, dno wykopu powinien odebrać uprawniony geotechnik.
2/ Płyta żelbetowa
Należy wykonać płytę żelbetowa grubości 20 cm z betonu C30/35, o wodoszczelności W8 oraz mrozoodporności F150. W płycie należy wykonać dylatacje. Płytę należy podzielić na prostokąty o wymiarach 393x438 cm. Dylatację wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiału hydroizolacyjnego przy zastosowaniu systemowego produktu elastycznego zbrojonego do uszczelnienia dylatacji. Pod szczeliną dylatacyjną ułożyć belkę żelbetową o wymiarach 30x20cm, zbrojoną prętami podłużnymi 4#12 (34GS) oraz strzemionami fi6 (St0S) co 30 cm. Płytę wykonać z betonu C30/35 zbrojonego siatkami ze stali # 12 (34GS) o oczku 20x20 cm. Zbrojenie należy ułożyć dołem i górą. Otulina zbrojenia - 4 cm.
3/ Izolacje
W celu wykonania odpowiednio szczelnej płyty i ściany oporowej należy wykonać następujące izolacje:
PŁYTA: - izolacja pozioma pod płytą - folia hydroizolacyjna, gr. 1,5 mm - izolacja pozioma nad płytą - mieszanka o podwyższonej przyczepności do wykonywania pocienionych wypraw uszczelniających konstrukcje betonowe i żelbetowe przed wodą agresywności do XA2 przez krystalizację wewnątrz betonu, - dylatacje - systemowy produkt elastyczny zbrojony, do uszczelnienia dylatacji.
ŚCIANA OPOROWA: - izolacja pionowa od zewnątrz - jedna powłoka z roztworu bitumicznego lekko modyfikowanego kauczukiem syntetycznym, do gruntowania podłoży betonowych i dwie powłoki z masy bitumicznej modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego.
4/ Konstrukcja stalowa zadaszenia Należy wykonać zadaszenie w konstrukcji stalowej, opartej na wylewanych ścianach oporowych (konstrukcja według projektu podstawowego), stanowiących przyziemie magazynu. Zadaszenie w wykonaniu z ram stalowych, na których wsparto płatwie. Ramy stalowe ze słupów i rygli stężonych prętami okrągłymi. Na ryglach oprzeć wieloprzęsłowe płatwie stalowe. Kąt nachylenia zadaszenia - 13,5%. Elementy warsztatowe spawać warsztatowo i skręcać na budowie.
Dane konstrukcyjne zadaszenia: - rozstaw słupów: 3 x 9 m w kierunku podłużnym, 2 x 3.91 m w kierunku poprzecznym, - długość - zewnętrzne krawędzie słupów - 27.25 m, - szerokość - zewnętrzna krawędź słupów - 8.12 m;
W konstrukcji zastosować następujące materiały ze stali 235JR lub innej równoważnej: - słupy -HEB 140, - rygle - HEA 240, - płatwie - RP 200x120x6 - stężenia ścienne - pręt okrągły fi20. Konstrukcję stalową zadaszenia ocynkować ogniowo i pomalować farbą poliestrową metodą na mokro odporną na zarysowania, działanie czynników chemicznych oraz atmosferycznych. Kolor brązowy RAL 8014 lub zbliżony. Połączenie konstrukcji zadaszenia z murami oporowymi za pomocą kotw fajkowych fi 20.
5/ Pokrycie zadaszenia
Pokrycie zadaszenia wykonać z płyt trapezowych PCW dwuosiowo-orientowanych, bezbarwnych.
Dane płyty: - łączna szerokość płyty 971 mm, - łączna wysokość płyty 45 mm, - grubość płyty 1 mm, - masa 1m2 płyty, 1,90 kg +/-0,05, - klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień B-s1, d0, - mocowanie za pomocą śrub ze stali szlachetnej na grzbiecie fali bezpośrednie do konstrukcji stalowej z zastosowaniem odpowiednich podkładek dystansowych;
6/ Ochrona odgromowa
Obiekt wykonać w czwartej klasie ochrony odgromowej. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej wykonać z drutu FeZn fi 8 prowadzonego przy rynnach spustowych do złącz kontrolnych. W przypadku konstrukcji stalowej zadaszenia należy wykorzystać projektowane słupy jako naturalne przewody odprowadzające. Zwody poziome na dachu wykonać drutem FeZn fi 8 na uchwytach zaciskowych niewymagających dziurawienia zadaszenia, mocowanych do uchwytu rynnowego od boku poszycia dachu. Uziom obiektu otokowy z bednarki FeZn 25x4 m, w odległości minimum 1 m od zewnętrznej krawędzi budynku i na głębokości minimum 0,6 m. Połączenia pod ziemią wykonać jako spawane i zabezpieczyć taśmą.
7/ Obróbki blacharskie
Pas nadrynnowy: Pas wykonać z blachy powlekanej w kolorze brązowym RAL 8014 lub zbliżonym. Blachę mocować pod płytą PCW bezpośrednio do konstrukcji stalowej. Wiatrownica: Wiatrownicę wykonać z blachy powlekanej w kolorze brązowym RAL 8014 lub zbliżonym, mocowana pod płytą PCW bezpośrednio do konstrukcji stalowej.
8/ Odwodnienie zadaszenia
Wody opadowe z projektowanego zadaszenia należy odprowadzić za pomocą systemu rynnowego do odpływu zlokalizowanego wzdłuż magazynu osadów. Projekt przewiduję zmianę odpływu z koryta odpływowego na odwodnienie liniowe. Lokalizacja oraz długość odwodnienia liniowego pokrywa się z pierwotnym korytem i również będzie podłączone do studzienki osadnikowej zgodnie z projektem podstawowym.
Dane systemu rynnowego: - rynna stalowa fi 150, ocynkowane, powlekane, w kolorze brązowym RAL 8014 lub zbliżonym. Mocowana do konstrukcji stalowej zadaszenia, - rury spustowe stalowe fi 110, ocynkowane, powlekane, w kolorze brązowym RAL 8014 lub zbliżonym, odprowadzające wody opadowe do odwodnienia liniowego. Mocowane do konstrukcji stalowej zadaszenia i ścian oporowych magazynu;
Odwodnienie liniowe systemowe z betonu C50/60 zintegrowane z opaską zabudowującą z ramą i rusztem żeliwnym Parametry techniczne odwodnienia: - korpus koryta wykonany jako prefabrykat zbrojony z lanego betonu w klasie C50/60, o wymiarach 600 x 490, - krawędzie koryt wykonane z żeliwa o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w najszerszym miejscu, - korpus zespolony z krawężnikiem przylegający do ramy żeliwnej ruszt jednostronnie, - rama korpusu mocująca ruszt z żeliwa, - boczne ścianki koryta muszą być gładkie bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową - wytrzymałość korpusu koryta bez rusztów = 900 kN - ruszty: wykonane z żeliwa/z powłoką w klasie obciążenia F900, wyposażone w cztery pionowe trzpienie zabezpieczające przed pionowym przesuwaniem rusztów, - grubość rusztu w miejscu podparcia: 40 mm, - powierzchnia przekroju poprzecznego koryt w przestrzeni prowadzenia wody 552cm2.
9/ Kanalizacja odcieków
Należy wykonać kanalizację odcieków. Odcieki z magazynu osadów przepływać winny otwartym odwodnieniem liniowym poprzez wpust deszczowy do studzienki osadnikowej. Studzienka o średnicy wewnętrznej 1 200 m w wykonaniu zostanie z dnem obniżonym o 0,5 m w stosunku do wylotu. Odcieki ze studzienki skierować kanałem D 160 PVC o długości 7,14 m do istniejącej kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni ścieków.
10/ Nawierzchnia utwardzona
Należy wykonać nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej o powierzchni ok. 102 m2 Konstrukcja nawierzchni: - nawierzchnia w wykonaniu z kostki betonowej gr. 8,00 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8+15cm (warstwa górna + warstwa dolna), - stabilizacja o marce Rm 2,5 MPa gr. 12 cm, - krawężniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm ułożone na ławie betonowej 10x20cm z betonu B15. Prześwit krawężników - 10 cm.

II.1.5)

nie 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 w terminie do dnia 09.10.2015 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej, Zamawiający dopuszcza kierowanie robotami w kilku branżach przez jedną osobę posiadającą stosowne, wyżej wymienione uprawnienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) wypełniony kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz;
3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

nie

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: brak

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się:
1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
2) zmianę wynagrodzenia;
3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy

Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach : 1) wystąpi konieczność wykonania robót, których realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 2) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, np. mróz, intensywne opady deszczu, wichury, wzrost poziomu wód, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. warunki gruntowo - wodne, odkrycie nie zinwentaryzowanych, przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 5) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, 6) wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót, 7) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.
Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy.
Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w ofercie. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyodrze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółka Wodna Międzyodrze ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Spółka Wodna Międzyodrze ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 251174-2015 z dnia 2015-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu odwodnionych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski, zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14, na działce nr 4/8 obręb 1084 Szczecin. Zakres...
Termin składania ofert: 2015-10-09

Numer ogłoszenia: 266850 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251174 - 2015 data 24.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Spółka Wodna "Międzyodrze", ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 462 39 65-67, fax. 91 462 39 65-67.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.
 • W ogłoszeniu powinno być: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 w terminie do dnia 09.10.2015 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 10.000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100 w terminie do dnia 26.10.2015 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Spółka Wodna Międzyodrze ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, pok. nr 13..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Spółka Wodna Międzyodrze ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, pok. nr 13..


DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1      – Oferta cenowa
Załącznik nr 2      – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3      – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4      – Wykaz prac podobnych
Załącznik nr 5      – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6      – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Załącznik nr 7      – Wzór umowy
Załącznik nr 8      – Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 9      – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 10   – Dokumentacja projektowa
                            zał. 10.1 (projekt Inwod)
                            zał. 10.2 (projekt JoMa)
                            zał. 10.3 (dok. geologiczna)
                            zał. 10.4 (pozwolenie na budowę)
Załącznik nr 11   - Zasady postępowania pracowników firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”

PYTANIA:

Szczecin, dn. 08.10.2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

Rozdział V punkt 2, podpunkt 2) Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia określa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia.
Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.
Czy zamawiający uzna robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia pracę polegająca na budowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający wprowadził modyfikację siwz.
W rozdziale V SIWZ pkt. 2, podpunkt 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia
dotychczasową treść:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia.

Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.
zamienia się na:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia.

Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

Modyfikacja nr 1:

Szczecin, dn. 08.10.2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. 

1. W rozdziale V SIWZ pkt. 2, podpunkt 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia

dotychczasową treść:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia.

Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.

zamienia się na:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane podobne do robót objętych przedmiotem zamówienia.

Za jedną robotę budowlaną podobną do robót objętych przedmiotem zamówienia zamawiający uzna pracę polegającą na budowie obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2.

2. Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 26.10.2015 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 09.10.2015 r. zastępuje się ją datą 26.10.2015 r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.


Modyfikacja nr 2:

Szczecin, dn. 21.10.2015 r.


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W rozdziale VIII SIWZ pkt. 7:


dotychczasową treść:
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,
2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 7 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

zamienia się na:
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.WYNIK POSTĘPOWANIA
:

Szczecin, dn. 10.11.2015 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski"

Ogłoszenie numer:   251174-2015 z 24.09.2015, 266850-2015 z 08.10.2015
Znak sprawy: ZO/01/10/2015

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:
Nazwa (firma): „SARMATA” Zakład Ogólnobudowlany mgr Paweł Gągała
Siedziba i adres: ul. Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryterium oceny oferty określonym w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów (kryterium 100% cena)

1

WUPRINŻ Spółka Akcyjna ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

91,28

2

„SARMATA” Zakład Ogólnobudowlany mgr Paweł Gągała 
ul. Modrzewskiego 1, 71-266 Szczecin

100,00

3.

„JAWAL-BRUK” Waldemar Cielica
ul. Konopnickiej 15a, 72-100 Goleniów

66,47

4.

Energotechnika Energorozruch S.A.
ul. Kozielska 18, 44-107 Gliwice

99,95

5.

Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Spółka z o.o.
ul. Ogińskiego 14a/1, 71-431 Szczecin

81,45

Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) tj. nie krótszy niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


PROTESTY
:....Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę