TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Spółka Wodna „Międzyodrze” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego i złożenia oferty cenowej na realizację przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Dostawa trzydziestu pięciu (35 szt.) żarówek typu LED do montażu w oprawach oświetleniowych oświetlenia dróg i placów wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.”

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę trzydziestu pięciu (35 szt.) żarówek typu LED do montażu w oprawach oświetleniowych oświetlenia dróg i placów wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.

  1. Zakres zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

  1. Wymagania Zamawiającego

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy

Pozostałe wymagania zostały wskazane w załączonej SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

Szczegółowych informacji udziela inż. Piotr Wit pod nr tel. 91 46 23 965 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w dni robocze, w godz. 8.00  ÷ 15.00

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – do niniejszego zamówienia ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny oraz Instrukcją w sprawie zasad udzielania zamówień i Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej w Spółce Wodnej „Międzyodrze” w Szczecinie.

Odniesienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do „ustawy pzp” należy rozumieć jako odniesienia do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z jej zmianami w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową można składać:

  1. w formie pisemnej, w siedzibie spółki wodnej pod adresem: ul. Przejazd 14; 70-607 Szczecin, pok. 13
  2. w formie faksu na nr: + 48 91 30 00 355
  3. w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 19.09.2019 r. do godziny 13:00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a) do niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 11 w dniu 19.09.2019 r. o godz. 13:15.

Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółki www.miedzyodrze.pl w zakładce Przetargi, w treści ogłoszenia - w punkcie „Wynik Postępowania”.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór Umowy

 


WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE:

Szczecin, dn. 10.09.2019 r.

Wyjaśnienia do OPZ – Rozdz. I, pkt. 1, akapit „Pozostałe wymagania”:

 

Jest:

-> Żarówki przystosowane do pracy z zapłonnikiem magnetycznym do lamp sodowych oraz metahalogenkowych

Winno być:

Źródła LED winny być przystosowane do pracy bezpośrednio na napięcie 230V.

 

Jest:

-> wytrzymałość na udary prądowe i napięciowe rzędu 8kV, generowanie harmonicznych oraz na zakłócenia elektromagnetyczne

Winno być:

Istniejące oprawy oświetleniowe posiadają zabezpieczenia zapewniające wytrzymałość na udary prądowe i napięciowe rzędu 8kV, generowanie harmonicznych oraz na zakłócenia elektromagnetyczne - źródła LED nie muszą posiadać takich zabezpieczeń.

 

Ponadto uzupełnia się wymagania o zapis:

Cos fi źródła: należy przyjąć cos fi źródła w przedziale 0,94 ÷ 1,0.

 

Szczecin, dn. 13.09.2019 r.

Zamawiający modyfikuje wymagania zawarte w SIWZ, Rozdz. I - OPZ, pkt. 1, tabela „Wymagane parametry techniczne żarówek typu LED”, poz. 9::

Zamawiający dopuszcza dostawę żarówek LED o klasie ochrony (stopniu szczelności) IP min. 40.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę