TREŚĆ OGŁOSZENIA:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Spółka Wodna „Międzyodrze” z siedzibą w Szczecinie ul. Przejazd 14, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.

Zabezpieczenie powłoką malarską chemoodporną powierzchni wewnętrznych ścian i dna komory retencyjnej w zbiorniku defosfatacji oraz ściany zbiornika zagęszczacza osadów oraz renowacja ściany zewnętrznej zbiornika reaktora na terenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie”,

którego zakres obejmuje oczyszczenie powierzchni ścian, wykonanie napraw miejscowych powierzchni betonowej ścian zbiorników oraz nałożenie powłoki malarskiej z zastosowaniem farb chemoodpornych dla środowiska średnio agresywnego na niżej wymienionych odkrytych powierzchniach betonowych:

1/   Zbiornik usuwania fosforu – uzupełnienie ubytków i pokrycie powłoką malarską chemoodporną ścian wewnętrznych oraz dna komory retencyjnej.

-     powierzchnia wewnętrzna ścian komory retencyjnej - 183,6 m2,

-     powierzchnia dna komory retencyjnej – 58,5 m2.

2/   Zagęszczacz osadu - pokrycie powłoką malarską chemoodporną powierzchni ściany zewnętrznej, korony i powierzchni ściany wewnętrznej zbiornika (za wyjątkiem dna zbiornika).

-     powierzchnia zewnętrzna zbiornika - 34,53 m2.

-     powierzchnia wewnętrzna zbiornika - 110,5 m2,

-     powierzchnia korony - 8,5 m2.

Ponadto zakres rzeczowy obejmuje oczyszczenie i pokrycie powłoką malarską powierzchni zewnętrznej ściany zewnętrznej (bez korony) reaktora o powierzchni - 179,6 m2. W tym przypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie powłoki malarskiej innej niż chemoodporna, np. szybkoschnącej półpołyskowej farby nawierzchniowej, przemysłowej, poliuretanowej.

Uwaga: Do realizacji robót należy stosować rozwiązania systemowe.

Kolor farb wg palety barw RAL – szary, analogiczny do koloru ścian innych zbiorników.

W przypadku ścian zewnętrznych miejsce styku ściany z gruntem należy zabezpieczyć powłoką malarską bitumiczną do wysokości 15÷20 cm n.p.t. analogicznie do stanu istniejącego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, kryteria oceny ofert oraz warunki wykonywania robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia (SIWZ) z załącznikami załączona do niniejszego zaproszenia, w tym niżej wymienione Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

1.

ST – 00

Wymagania ogólne

2.

SST – 1

Naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 13 w terminie do dnia 18.09.2019r., do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 70-607 Szczecin, ul. Przejazd 14, pok. 11 w dniu 18.09.2019r. o godz. 14:15.

Zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi oferty w rozumieniu rt. 66 § 1 KC ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-00

3. Szczegółowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST-01

4. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

6. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót

8. Załącznik nr 5 - wykaz osób

9. Wzór umowy

10. Załącznik do umowy

11. Zdjęcia


 WYJAŚNIENIA:

  1. Zakres zamówienia dla reaktora obejmuje tylko umycie powierzchni zewnętrznej ściany zewnętrznej obiektu i jej pomalowanie farbą wyspecyfikowaną w SIWZ.
  2. Dno komory retencyjnej w zbiorniku defosfatacji jest płaskie i zorientowane pod kątem prostym do powierzchni wewnętrznych ścian podlegających renowacji natomiast dno zagęszczacza osadów jest ze spadkiem – w załączeniu rysunek.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Szczecin, dn. 17.10.2019 r.

Postępowanie wygrała firma: Grupa Renoma sp. z o.o. ze Szczecina. 

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę