Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko

Technolog Oczyszczalni Ścieków

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

-     posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne (dużym atutem będzie wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej lub gospodarki odpadami),

-     ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

-     posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z technologią oczyszczania ścieków bytowych / komunalnych w procesie osadu czynnego oraz obsługi i interpretacji informacji z systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków z poziomu stacji głównej PC bazującej na popularnych systemach operacyjnych;

-     dobrze zna obsługę pakietu MS Office, w tym programu Excel (umiejętność tworzenia i posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi z rozbudowaną baza danych),

-     posiada prawo jazdy kat. B i praktykę w prowadzeniu poj. samochodowych,

-     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

Wymagane kompetencje osobiste:

-     zdolności analityczne - umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

-     umiejętność planowania, zarządzania czasem,

-     samodzielność, kreatywność i zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy własnej,

-     znajomość prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych,

-     praktyczne umiejętności prowadzenia korespondencji,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

  • ustawa prawo wodne,
  • ustawa prawo ochrony środowiska,
  • ustawa o odpadach,

-     lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,

-     doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok.

Zakres odpowiedzialności:

-     wprowadzanie nastaw sterowania pracą oczyszczalni ścieków oraz zlokalizowanej na jej terenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych, korygowanie nastaw w zależności od pracy oczyszczalni;

-     nadzór nad pracą biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami i przepisami,

-     nadzór nad utrzymaniem oraz zachowaniem wskaźników i parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym i w pozwoleniu zintegrowanym,

-     współpraca z kierownikiem oczyszczalni w zakresie gospodarki odpadami przyjmowanymi do unieszkodliwiania i odzysku oraz powstającymi w wyniku pracy oczyszczalni,

-     współpraca z kierownikiem oczyszczalni, referentem ds. rozliczeń oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska (sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań do Marszałka, WiOŚ, GWWP, naliczanie opłat rocznych, itp.),

-     nadzór nad pracą laboratorium zakładowego i prowadzenie wymaganej dokumentacji, w zastępstwie za laboranta wykonywanie niezbędnych analiz laboratoryjnych w laboratorium zakładowym, zlecanie na zewnątrz wymaganych przepisami i wg potrzeb badań ścieków i odpadów.

-     współpraca z kierownikiem oczyszczalni i inżynierem ruchu w negocjacjach cenowych z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

-     rozliczanie ilości ścieków dowożonych, współpraca z referentem ds. rozliczeń w zakresie rozliczanie ilości ścieków dostarczanych kolektorem ściekowym z terenu zlewni oczyszczalni,

-     w zastępstwie za kierownika oczyszczalni oraz inżyniera ruchu, w porozumieniu ze specjalistą ds. kadr, ustalanie grafika i rozliczanie czasu pracy pracowników oczyszczalni,

-     w porozumieniu z kierownikiem oczyszczalni oraz inżynierem ruchu prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów systemie BDO. Wprowadzanie danych do rejestru BDO, nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzania tych danych przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     w zastępstwie za osobę upoważnioną dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością realizacji zgłoszeń przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     we współpracy z kierownikiem oczyszczalni, specjalistą ds. rozliczeń i ekspertami zewnętrznymi tworzenie raportów, zestawień oraz przygotowywanie danych dla sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;

-     utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w dziale Produkcyjnym we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ,

-     udział w procesie inwestycyjnym, w tym przedstawianie propozycji zmian technologicznych, opiniowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oraz współpraca z zespołem technologicznym Wykonawców,

-     przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji w powierzonym zakresie kompetencji,

-     współpraca z innymi działami SW „Międzyodrze” (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd. w obszarze powierzonych kompetencji),

-     reprezentowanie Zakładu na seminariach, konferencjach, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dot. funkcjonowania Zakładu.

Oferujemy:

-     stabilne warunki zatrudnienia, praca w dni robocze na jedną zmianę, benefity wynikające z funduszu socjalnego;

-     niezbędne szkolenia, możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach branżowych;

-     możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zawodowego w sytuacji planowanej rozbudowy obiektów i instalacji oczyszczalni oraz systemu kanalizacji ściekowej.

Warunki zatrudnienia:

Stabilność zatrudnienia (zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę);

-     pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),

-     po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do 8.10.2021 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Piotr Wit – Dyrektor SW „Międzyodrze”, tel.: 91 46 24 557

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w bieżącym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby ewentualnych kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie będą one usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Złożonych aplikacji nie odsyłamy.

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Szczecin, 20.09.2021 r.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę