Spółka Wodna „Międzyodrze” ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. gospodarki Odpadami – zastępca kierownika oczyszczalni ścieków.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

-     posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne (wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, gospodarki odpadami będzie dużym atutem).,

-     ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

-     posiada ogólną znajomość technologii oczyszczania ścieków komunalnych,

-     dobrze zna obsługę pakietu MS Office, w tym programu Excel (umiejętność tworzenia i posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi z rozbudowaną baza danych),

-     posiada prawo jazdy kat. B i praktykę w prowadzeniu poj. samochodowych.

Wymagane kompetencje osobiste:

-     zdolności analityczne - umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

-     umiejętność planowania, zarządzania czasem,

-     samodzielność, kreatywność i zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

-     znajomość prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych,

-     praktyczne umiejętności prowadzenia korespondencji,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

  • ustawa prawo wodne,
  • ustawa prawo ochrony środowiska,
  • ustawa o odpadach,
  • ustawa kodeks cywilny,
  • ustawa prawo zamówień publicznych.

-     lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,

-     doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

- praktyka w kierowaniu zespołem.

- praktyka w przygotowywaniu i realizacji zamówień (w tym publicznych).

Zakres odpowiedzialności:

-     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami oraz w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w obszarze działalności organizacji Pracodawcy;

-     sporządzanie wymaganych sprawozdań, ewidencji, raportów zgodnie z przepisami ochrony środowiska (w tym naliczanie opłat rocznych);

-     prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów systemie BDO. wprowadzanie danych do rejestru BDO, nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzania tych danych przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością realizacji zgłoszeń przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     tworzenie raportów, zestawień oraz przygotowywanie danych dla sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;

-     monitorowanie zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, w tym związanych z raportowaniem;

-     prowadzenie negocjacji z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, obsługa klienta - konsultacje ws. wymogów ochrony środowiska, uzgodnienia opracowanych dokumentów z klientem i organami wydającymi decyzje (możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi),

-     przygotowywanie  części merytorycznych umów, itp. dokumentów wg potrzeb (możliwość współpracy z specjalistami zewnętrznymi),

-     opracowywanie oraz sprawdzanie dokumentacji na potrzeby zamówień - sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, weryfikacja projektów umów, itp. - we współpracy z Dz. Technicznym,

-     udział w procesie inwestycyjnym, w tym przedstawianie propozycji zmian technologicznych, opiniowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni oraz współpraca z zespołem technologicznym Wykonawców,

-     przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji,

-     reprezentowanie Pracodawcy na seminariach, konferencjach, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dot. funkcjonowania Zakładu;

-     współpraca z innymi działami Pracodawcy (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd.);

-     dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów w obszarze powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

-     stabilne warunki zatrudnienia, praca w dni robocze na jedną zmianę, benefity wynikające z funduszu socjalnego;

-     niezbędne szkolenia, możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach branżowych;

-     możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zawodowego w sytuacji planowanej rozbudowy obiektów i instalacji oczyszczalni oraz systemu kanalizacji ściekowej.

Warunki zatrudnienia:

Stabilność zatrudnienia (zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę);

-     pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),

-     po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do 8.10.2021 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Piotr Wit – Dyrektor SW „Międzyodrze”, tel.: 91 46 24 557

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w bieżącym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby ewentualnych kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie będą one usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Złożonych aplikacji nie odsyłamy.

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę