W dniu 17 sierpnia 2004 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. przyznało Spółce Wodnej „Międzyodrze” Certyfikat Jakości

 • ISO 9001:2000
 • ISO 14001:1996

w zakresie przyjmowania, oczyszczania i utylizacji ścieków sanitarnych, wód zaolejonych, zużytych olejów oraz popłuczyn z mycia ładowni statków.

Certyfikat

Celem certyfikacji oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” jest stworzenie takich zasad i procedur postępowania, aby zapewnić sterowanie aspektami ochrony środowiska poprzez ich identyfikację i klasyfikacje, przyjmując odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe. Celem certyfikacji jest także określenie zasad postępowania i odpowiedzialności w zakresie planowania i nadzorowania operacji oraz działań związanych z zasadniczymi aspektami środowiskowymi występującymi lub mogącymi zaistnieć na oczyszczalni ścieków.

Norma ISO 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Wdrożenie i doskonalenie tego systemu jest często postrzegane jako warunek konieczny do utrzymania pozycji i wizerunku firmy na rynku, a otrzymanie powszechnie uznawanego certyfikatu ISO 9001 świadczy o jej wiarygodności.
Wdrożenie normy ISO 14001 zobowiązuje do ciągłego doskonalenia i stosowania prewencji w ochronie środowiska m.in. poprzez ograniczenie w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w dniu 21 października 2004 roku podczas organizowanej przez Spółkę konferencji z elementami warsztatów pn.: "Doświadczenia uzyskane w wyniku realizacji projektów ekologicznych współfinansowanych ze środków międzynarodowych oraz krajowych instytucji i funduszy pomocowych."
Informacje na temat norm ISO można uzyskać na stronie "ISO - Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej".


Galeria związana z certyfikacją ISO 9001, 14001

 


 
W dniu 27 czerwca 2016 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdzilło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz 14001:2004 i tym samym Spółka utrzymała ważność certyfikatu w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, przyjmowania i unieszkodliwiania wód zaolejonych i popłuczyn z mycia ładowni statków oraz odzysku zużytych olejów.

W dniach 29-30 sierpnia 2017 r. w Spółce przeprowadzony został przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A. audit pośredni. Wyniki auditu umożliwiły podjęcie decyzji o utrzymaniu ważności certyfikacji PRS S.A. dla naszego Systemu Zarządzania potwierdzając jego zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2015, ISO 14001:2008.Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Technologa - p/o Kierownika Oczyszczalni Ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.

Spółka Wodna „Międzyodrze” ogłasza konkurs na stanowisko Technologa - p/o Kierownika Oczyszczalni Ścieków „Ostrów Grabowski” w Szczecinie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

 • posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • posiada ogólną znajomość technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej,
 • dobrze zna obsługę pakietu MS Office,
 • posiada prawo jazdy kat. B.

Wymagane kompetencje osobiste:

 • umiejętność planowania, zarządzania czasem,
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresogennych,
 • lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok,
 • podstawowa znajomość j. angielskiego w piśmie.
 • wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

ustawa prawo wodne,

ustawa prawo ochrony środowiska,

ustawa o odpadach

ustawa kodeks cywilny,

ustawa prawo zamówień publicznych.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniających do projektowania obiektu budowlanego i / lub kierowania robotami budowlanymi, bądź posiadanie uprawnień w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniających do projektowania obiektu budowlanego i / lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.

Zakres odpowiedzialności:

 • kierowania działem produkcyjnym SW „Międzyodrze”,
 • organizacja pracy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz zlokalizowanej na jej terenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż. oraz zgodnie obowiązującymi regulaminami, procedurami i instrukcjami zakładowymi,
 • Nadzór nad usuwaniem awarii urządzeń i sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków,
 • sterowanie pracą oczyszczalni oraz instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych,
 • gospodarka odpadami,
 • nadzór nad zachowaniem parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym i w pozwoleniu zintegrowanym,
 • sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska (sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań do Marszałka, WiOŚ, GWWP, naliczanie opłat rocznych, itp.),
 • praca laboratorium wewnątrzzakładowego i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • prowadzenie negocjacji cenowych z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,
 • rozliczanie ilości ścieków dostarczanych kolektorem ściekowym z terenu zlewni oczyszczalni oraz ścieków dowożonych,
 • ustalanie grafika i rozliczanie czasu pracy pracowników oczyszczalni,
 • dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT),
 • utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w dziale Produkcyjnym we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ,
 • uczestnictwo w planowaniu i przygotowywaniu inwestycji SW „Międzyodrze”,
 • współpraca z innymi działami SW „Międzyodrze” (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd.).

Powyższe prace Kierownik Oczyszczalni Ścieków – technolog realizował będzie osobiście i przy pomocy personelu podległego oraz pracowników innych działów SW „Międzyodrze”.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, praca na jedną zmianę,
 • niezbędne szkolenia,
 • możliwość zdobycia nowych umiejętności.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na zasadach umowy o pracę.

 • pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),
 • po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas określony a w dalszej perspektywie na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.04.2018 r.

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Zgłaszanie skarg i wniosków

Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zarządu w biurze Spółki w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze Spółki, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę