W 2020 r.. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdzilło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 i tym samym Spółka utrzymała ważność certyfikatu w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, przyjmowania i unieszkodliwiania wód zaolejonych i popłuczyn z mycia ładowni statków oraz odzysku zużytych olejów z teren Polski ze szczególnym uwzgędnieniem Portu Morskiego w Szczecinie..

 

 

W dniu 8 lipca 2019 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. po przeprowadzonym audicie ponownej certyfikacji po raz kolejny potwierdzilło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w Spółce z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 i tym samym Spółka utrzymała ważność certyfikatu w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, przyjmowania i unieszkodliwiania wód zaolejonych i popłuczyn z mycia ładowni statków oraz odzysku zużytych olejów.

W dniach 11-12 czerwca 2019 r. w Spółce przeprowadzony został przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A. audit pośredni. Wyniki auditu umożliwiły podjęcie decyzji o utrzymaniu ważności certyfikacji PRS S.A. dla naszego Systemu Zarządzania potwierdzając jego zgodność z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Certyfikat ISO 12

 


 

W dniu 17 sierpnia 2004 r. Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. przyznało Spółce Wodnej „Międzyodrze” Certyfikat Jakości

 • ISO 9001:2000
 • ISO 14001:1996

w zakresie przyjmowania, oczyszczania i utylizacji ścieków sanitarnych, wód zaolejonych, zużytych olejów oraz popłuczyn z mycia ładowni statków.

Certyfikat

Celem certyfikacji oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” jest stworzenie takich zasad i procedur postępowania, aby zapewnić sterowanie aspektami ochrony środowiska poprzez ich identyfikację i klasyfikacje, przyjmując odpowiednie kryteria jakościowe i ilościowe. Celem certyfikacji jest także określenie zasad postępowania i odpowiedzialności w zakresie planowania i nadzorowania operacji oraz działań związanych z zasadniczymi aspektami środowiskowymi występującymi lub mogącymi zaistnieć na oczyszczalni ścieków.

Norma ISO 9001:2000 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Wdrożenie i doskonalenie tego systemu jest często postrzegane jako warunek konieczny do utrzymania pozycji i wizerunku firmy na rynku, a otrzymanie powszechnie uznawanego certyfikatu ISO 9001 świadczy o jej wiarygodności.
Wdrożenie normy ISO 14001 zobowiązuje do ciągłego doskonalenia i stosowania prewencji w ochronie środowiska m.in. poprzez ograniczenie w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w dniu 21 października 2004 roku podczas organizowanej przez Spółkę konferencji z elementami warsztatów pn.: "Doświadczenia uzyskane w wyniku realizacji projektów ekologicznych współfinansowanych ze środków międzynarodowych oraz krajowych instytucji i funduszy pomocowych."
Informacje na temat norm ISO można uzyskać na stronie "ISO - Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej".


Galeria związana z certyfikacją ISO 9001, 14001

 

 

Ogłoszenia

Oferta pracy - Technolog Oczyszczalni Ścieków

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko

Technolog Oczyszczalni Ścieków

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

-     posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne (dużym atutem będzie wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej lub gospodarki odpadami),

-     ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

-     posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z technologią oczyszczania ścieków bytowych / komunalnych w procesie osadu czynnego oraz obsługi i interpretacji informacji z systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków z poziomu stacji głównej PC bazującej na popularnych systemach operacyjnych;

-     dobrze zna obsługę pakietu MS Office, w tym programu Excel (umiejętność tworzenia i posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi z rozbudowaną baza danych),

-     posiada prawo jazdy kat. B i praktykę w prowadzeniu poj. samochodowych,

-     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

Wymagane kompetencje osobiste:

-     zdolności analityczne - umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

-     umiejętność planowania, zarządzania czasem,

-     samodzielność, kreatywność i zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy własnej,

-     znajomość prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych,

-     praktyczne umiejętności prowadzenia korespondencji,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

 • ustawa prawo wodne,
 • ustawa prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o odpadach,

-     lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,

-     doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok.

Zakres odpowiedzialności:

-     wprowadzanie nastaw sterowania pracą oczyszczalni ścieków oraz zlokalizowanej na jej terenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych, korygowanie nastaw w zależności od pracy oczyszczalni;

-     nadzór nad pracą biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami i przepisami,

-     nadzór nad utrzymaniem oraz zachowaniem wskaźników i parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym i w pozwoleniu zintegrowanym,

-     współpraca z kierownikiem oczyszczalni w zakresie gospodarki odpadami przyjmowanymi do unieszkodliwiania i odzysku oraz powstającymi w wyniku pracy oczyszczalni,

-     współpraca z kierownikiem oczyszczalni, referentem ds. rozliczeń oraz ekspertami zewnętrznymi w zakresie prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska (sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań do Marszałka, WiOŚ, GWWP, naliczanie opłat rocznych, itp.),

-     nadzór nad pracą laboratorium zakładowego i prowadzenie wymaganej dokumentacji, w zastępstwie za laboranta wykonywanie niezbędnych analiz laboratoryjnych w laboratorium zakładowym, zlecanie na zewnątrz wymaganych przepisami i wg potrzeb badań ścieków i odpadów.

-     współpraca z kierownikiem oczyszczalni i inżynierem ruchu w negocjacjach cenowych z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

-     rozliczanie ilości ścieków dowożonych, współpraca z referentem ds. rozliczeń w zakresie rozliczanie ilości ścieków dostarczanych kolektorem ściekowym z terenu zlewni oczyszczalni,

-     w zastępstwie za kierownika oczyszczalni oraz inżyniera ruchu, w porozumieniu ze specjalistą ds. kadr, ustalanie grafika i rozliczanie czasu pracy pracowników oczyszczalni,

-     w porozumieniu z kierownikiem oczyszczalni oraz inżynierem ruchu prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów systemie BDO. Wprowadzanie danych do rejestru BDO, nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzania tych danych przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     w zastępstwie za osobę upoważnioną dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością realizacji zgłoszeń przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     we współpracy z kierownikiem oczyszczalni, specjalistą ds. rozliczeń i ekspertami zewnętrznymi tworzenie raportów, zestawień oraz przygotowywanie danych dla sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;

-     utrzymanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w dziale Produkcyjnym we współpracy z Pełnomocnikiem Zarządu ds. ZSZ,

-     udział w procesie inwestycyjnym, w tym przedstawianie propozycji zmian technologicznych, opiniowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy oczyszczalni oraz współpraca z zespołem technologicznym Wykonawców,

-     przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji w powierzonym zakresie kompetencji,

-     współpraca z innymi działami SW „Międzyodrze” (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd. w obszarze powierzonych kompetencji),

-     reprezentowanie Zakładu na seminariach, konferencjach, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dot. funkcjonowania Zakładu.

Oferujemy:

-     stabilne warunki zatrudnienia, praca w dni robocze na jedną zmianę, benefity wynikające z funduszu socjalnego;

-     niezbędne szkolenia, możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach branżowych;

-     możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zawodowego w sytuacji planowanej rozbudowy obiektów i instalacji oczyszczalni oraz systemu kanalizacji ściekowej.

Warunki zatrudnienia:

Stabilność zatrudnienia (zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę);

-     pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),

-     po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do 8.10.2021 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Piotr Wit – Dyrektor SW „Międzyodrze”, tel.: 91 46 24 557

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w bieżącym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby ewentualnych kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie będą one usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Złożonych aplikacji nie odsyłamy.

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Szczecin, 20.09.2021 r.

Oferta pracy - Specjalista ds. gospodarki odpadami – zastępca kierownika oczyszczalni ścieków

Spółka Wodna „Międzyodrze” ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista ds. gospodarki Odpadami – zastępca kierownika oczyszczalni ścieków.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania podstawowe:

-     posiada średnie lub wyższe wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub inne pokrewne (wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, gospodarki odpadami będzie dużym atutem).,

-     ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

-     posiada ogólną znajomość technologii oczyszczania ścieków komunalnych,

-     dobrze zna obsługę pakietu MS Office, w tym programu Excel (umiejętność tworzenia i posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi z rozbudowaną baza danych),

-     posiada prawo jazdy kat. B i praktykę w prowadzeniu poj. samochodowych.

Wymagane kompetencje osobiste:

-     zdolności analityczne - umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

-     umiejętność planowania, zarządzania czasem,

-     samodzielność, kreatywność i zaangażowanie, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

-     znajomość prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych,

-     praktyczne umiejętności prowadzenia korespondencji,

-     umiejętność pracy w zespole,

-     wiedza z zakresu niżej wymienionych aktów prawnych:

 • ustawa prawo wodne,
 • ustawa prawo ochrony środowiska,
 • ustawa o odpadach,
 • ustawa kodeks cywilny,
 • ustawa prawo zamówień publicznych.

-     lojalność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,

-     doświadczenie w pracy na stanowisku podobnym – minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe:

- praktyka w kierowaniu zespołem.

- praktyka w przygotowywaniu i realizacji zamówień (w tym publicznych).

Zakres odpowiedzialności:

-     prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami oraz w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska, w obszarze działalności organizacji Pracodawcy;

-     sporządzanie wymaganych sprawozdań, ewidencji, raportów zgodnie z przepisami ochrony środowiska (w tym naliczanie opłat rocznych);

-     prowadzenie ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów systemie BDO. wprowadzanie danych do rejestru BDO, nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością wprowadzania tych danych przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     dokonywanie zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT), nadzór i bieżąca kontrola nad poprawnością realizacji zgłoszeń przez upoważnionych pracowników Pracodawcy;

-     tworzenie raportów, zestawień oraz przygotowywanie danych dla sprawozdawczości związanej z gospodarką odpadami i ochroną środowiska;

-     monitorowanie zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, w tym związanych z raportowaniem;

-     prowadzenie negocjacji z kontrahentami i dostawcami w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami, obsługa klienta - konsultacje ws. wymogów ochrony środowiska, uzgodnienia opracowanych dokumentów z klientem i organami wydającymi decyzje (możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi),

-     przygotowywanie  części merytorycznych umów, itp. dokumentów wg potrzeb (możliwość współpracy z specjalistami zewnętrznymi),

-     opracowywanie oraz sprawdzanie dokumentacji na potrzeby zamówień - sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia, weryfikacja projektów umów, itp. - we współpracy z Dz. Technicznym,

-     udział w procesie inwestycyjnym, w tym przedstawianie propozycji zmian technologicznych, opiniowanie dokumentacji dla modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni oraz współpraca z zespołem technologicznym Wykonawców,

-     przygotowywanie i aktualizacja dokumentów w tym procedur oraz instrukcji,

-     reprezentowanie Pracodawcy na seminariach, konferencjach, przygotowywanie prezentacji oraz publikacji dot. funkcjonowania Zakładu;

-     współpraca z innymi działami Pracodawcy (księgowość, dział organizacyjno-prawny, itd.);

-     dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów w obszarze powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

-     stabilne warunki zatrudnienia, praca w dni robocze na jedną zmianę, benefity wynikające z funduszu socjalnego;

-     niezbędne szkolenia, możliwość uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach branżowych;

-     możliwość zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zawodowego w sytuacji planowanej rozbudowy obiektów i instalacji oczyszczalni oraz systemu kanalizacji ściekowej.

Warunki zatrudnienia:

Stabilność zatrudnienia (zatrudnienie na pełny etat na umowę o pracę);

-     pierwsza umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące),

-     po okresie próbnym - możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

Składanie ofert:

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do 8.10.2021 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Piotr Wit – Dyrektor SW „Międzyodrze”, tel.: 91 46 24 557

Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w bieżącym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby ewentualnych kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie będą one usuwane, a dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Złożonych aplikacji nie odsyłamy.

Spółka Wodna „Międzyodrze” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Oferta pracy - Laborant

Spółka Wodna „Międzyodrze” w Szczecinie

zatrudni LABORANTA

 

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie:
wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności ochrona środowiska, chemia, mikrobiologia lub pokrewne.

Wymagania dodatkowe:
obsługa pakietu Microsoft Office, prawo jazdy kategorii B, praktyka w kierowaniu pojazdem samochodowym.

Pożądane kompetencje osobiste:
samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, solidność, obowiązkowość, terminowość, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe i/lub odbyty staż/praktyka w firmie o podobnej specyfice pracy (odbiór odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, gospodarka odpadami).

Do głównych obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie analiz chemicznych i mikroskopowych niezbędnych do określenia stanu procesu technologicznego oraz parametrów wyszczególnionych w pozwoleniu wodno-prawnym;
 • wykonywanie badań jakości ścieków pobranych na przepompowniach i na oczyszczalni;
 • wykonywanie dodatkowych analiz wg wymogów urzędowych i potrzeb wewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych analiz ścieków dostarczonych do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych przez oczyszczalnie zgodnie z wymaganiami władz ochrony środowiska i procedurami wewnętrznymi;
 • dbałość o stan zaopatrzenia w niezbędne laboratoryjne odczynniki chemiczne i ich właściwe zabezpieczenie oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów;
 • współpraca z technologiem oraz kierownikiem oczyszczalni ścieków w zakresie:

-     nadzoru i rejestracją ścieków bytowych dostarczanych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego;

-     nadzoru nad poprawną pracą urządzeń do prowadzenia utrzymania stabilności procesu technologicznego oczyszczalni według zadanych parametrów oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji;

-     prowadzenia korespondencji i dokumentacji technicznej w zakresie utrzymania urządzeń i sprzętu oczyszczalni;

-     utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w dziale produkcyjnym w zakresie powierzonych kompetencji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy wysyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Spółka Wodna „Międzyodrze” ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, w terminie do 30.09.2021 r. 

Na wszystkie Państwa pytania odpowie p. Piotr Wit – Dyrektor, tel.: 91 46 24 557

Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (RODO).”

 Klauzula informacyjna Spółki Wodnej „Międzyodrze” wynikająca z przepisów RODO:

http://miedzyodrze.pl/index.php/informacja-rodo

 

Zgłaszanie skarg i wniosków

Członkowie Zarządu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Zarządu w biurze Spółki w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 15.00. Chęć spotkania należy zgłosić w biurze Spółki, najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Znajdź nas na facebook'u

Spółka Wodna “Międzyodrze”, Biuro

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 965-67
faks: 91 46 23 965-67 wew. 30
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7.15 - 15.15

SW Międzyodrze

Oczyszczalnia Ścieków “Ostrów Grabowski”

ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
telefon: 91 46 23 491
telefon alarmowy (czynny całą dobę): 508 550 010
faks: 91 46 23 545
Oczyszczalnia ścieków czynna jest całą dobę